woensdag, juli 29, 2009


Lees hier verder!

Aanvalsplan Bomen in Spoorwijk

klik op de titel (tekeningen zijn ca. 2 tot 4 MB groot).
Nota Haagse bomen, ‘Kiezen voor kwaliteit en diversiteit’
De gemeenteraad heeft onlangs de nota “Haagse Bomen, kiezen voor kwaliteit en diversiteit” vastgesteld. Deze nota is de leidraad voor het Haagse boombeleid in de komende tien jaar. In de nota geeft de gemeente haar visie op de betekenis, de waarde en het beheer van de bomen in de stad. Uitgangspunt is dat Den Haag een groene stad is en een groene stad zal blijven. Daarbij ligt de nadruk op meer ruimte voor een boom, meer verschillende soorten bomen en meer bomen planten in groenarme wijken.

Den Haag Natuurlijk Groen 2009
Om het belang van het groen voor mens en stad te benadrukken, staat 2009 in het teken van het Haagse groen. Den Haag Natuurlijk Groen 2009. De Haagse natuur is er om elkaar in te ontmoeten, om van te genieten en om te verzorgen. Kortom, samen het groen beleven! Daarom vinden er dit jaar tal van activiteiten plaats om mensen te laten zien hoe leuk en belangrijk groen is voor de mens en de stad.

Tekeningen plantlokaties
Per stadsdeel is een tekening gemaakt van de bomen die binnen dit project geplant gaan worden; hieronder te bekijken in pdf-formaat. Naast deze al bekende plantplaatsen wordt ook nog een aantal plaatsen onderzocht op de mogelijkheid tot aanplant. Bij die locaties is nog onderzoek nodig vanwege kabels en leidingen, bodemonderzoeken en het bepalen van de boomsoort.


In Spoorwijk zijn er dus meer bomen verdwenen dan dat er voor terugkomen. Hoe zit dat nu met de Herplant van al die gekapte bomen de afgelopen jaren ??????


De Initiatiefgroep Groen in de Wijk begint zich nu toch wel zorgen te maken.


Klik op titel bovenaan (tekeningen zijn ca. 2 tot 4 MB groot).


Lees hier verder!

Perspectief in Spoorwijk - de nieuwe werkwijze 'Welzijn in de Wijk'.

(Klik op de titel)

De wijkperspectieven vormen een belangrijk onderdeel van de nieuwe werkwijze 'Welzijn in de Wijk'. Die werkwijze is opgezet om een werkmethode te ontwikkelen waarmee het Haagse welzijnswerk goed en snel kan reageren op de vraag naar welzijnswerk in de stad.

Voor de uitwerking van deze methode wordt gebruik gemaakt van twee documenten, het wijkperspectief en het wijkprogramma. Het wijkperspectief is een document waarin van iedere wijk in Den Haag materiaal wordt verzameld waaruit blijkt wat er in de wijk gebeurt, wat de fysieke en sociale staat van de wijk is en hoe de wijk door zijn bewoners wordt ervaren. Het wijkperspectief sluit af met de ambities van een wijk en een planning om de gestelde doelen te realiseren.

Het wijkperspectief vormt de basis voor de wijkprogramma’s. In deze wijkprogramma’s geven de instellingen, die voor subsidie in aanmerking willen komen, concreet aan op welke manier en aan welke onderdelen van de wijkambitie zij zullen werken.

Downloads
(Klik bovenaan op de titel)

Jongeren, veiligheid, eenzaamheid, armoede, sport, cultuur, … het zijn allemaal zaken die van invloed zijn op het samenleven in de wijk. Welzijnsorganisaties werken hier dagelijks hard aan door het organiseren van activiteiten. De gemeente maakt hierover met hen afspraken. Vanaf 2010 gebeurt dat meer wijkgericht: Welzijn in de Wijk. En daar is uw hulp bij nodig!

Welzijn in de Wijk heeft de volgende doelen:
· Het welzijnswerk beter laten inspelen op de vraag.
· Meer ruimte en verantwoordelijkheid voor het uitvoerende welzijnswerk in de wijk.Wijkperspectieven
Om een beeld te krijgen van de problemen en kansen in de wijk op het terrein van welzijn, heeft de gemeente voor iedere wijk een wijkperspectief opgesteld. Hierin staan de ambities van de gemeente voor een wijk voor de komende vier jaar. De wijkperspectieven zijn een uitnodiging aan iedereen die zich betrokken voelt met de wijk om hier een bijdrage aan te leveren.

De stadsdelen spelen belangrijke rol bij Welzijn in de Wijk. De wijkperspectieven zijn binnenkort te vinden op de gemeentelijke website www.denhaag.nl, onder het kopje stadsdelen.

Dus bent u een betrokken burger, huisarts, zorginstelling, sportvereniging, muziekleraar, enzovoorts, enzovoorts, kijk dan op denhaag.nl om te kijken wat de welzijnsambities zijn voor uw buurt. U kunt hier ook lezen welke activiteiten er in het kader van Welzijn in de Wijk worden gehouden.

Welzijnsorganisaties
De welzijnsorganisaties die door de gemeente worden gefinancierd, stellen op basis van de wijkperspectieven een vierjarig programma op. Daar in staat met welke aanpak zij hun bijdrage leveren aan het halen van de ambities en welke resultaten zij willen behalen. Als u wilt weten wat de welzijnsorganisaties voor uw wijk doen, kijk dan bij:
· Welzijnsinstellingen
· Stadsdelen

Planning
Dit jaar wordt er druk gewerkt aan het maken van plannen. De eerste stap is achter de rug. Daarvoor heeft de gemeente voor ieder wijk wijkperspectieven opgesteld. Hierin staan de kansen en problemen in de wijk. Iedere wijk is immers anders. De wijkperspectieven zijn te vinden op de sites van de stadsdelen.
Om een beeld te krijgen van de problemen en kansen is in de verschillende stadsdelen met de wijkbewoners gesproken. Zij gaven aan of zij zien of mensen eenzaam zijn, of er voldoende te doen is voor jongeren, of het buurthuis voldoende is open is, enzovoorts.

Bij de volgende stap vertaalt de welzijnsorganisatie het wijkperspectief in een wijkprogramma. Hierin staat het aanbod aan activiteiten. De welzijnsorganisaties zijn hier nu druk mee bezig. Ook hierbij kunnen zij uw inbreng goed gebruiken.

Meer lezen over welzijn in de wijk? Er zijn o.a.
· Nieuwsbrieven Welzijn in de Wijk
· Welzijn in de wijk, van product naar effect
· Onderzoekrapport naar Welzijnsorganisaties en door Haagse beleidsambities Andersson Elffers Felix
· Nadere informatie over Welzijn in de wijk

donderdag, juli 23, 2009


Lees hier verder!

Knoop Moerwijk – de grote ontknoping.Voortgang.
Op 15 juli hebben de leden van de klankbordgroep een aandachtpuntenlijst opgesteld welke te gebruiken als meetlat bij de beoordeling van het concept masterplan Moerwijk.
Tijdens de zevende bijeenkomst van de Klankbordgroep op 21 juli, werd de lijst met Aandachtspunten overhandigd.

Aandachtspunten.
In september zal naar alle waarschijnlijkheid het concept-Masterplan Knoop Moerwijk gereed zijn. Tijdens de eerstvolgende bijeenkomst zal de Klankbordgroep in de gelegenheid worden gesteld haar reactie te geven op dit concept. Hier spelen de eerder genoemde aandachtspunten een belangrijke rol.

Belangrijke aandachtspunten zijn o.a.:
- De verbetering van de bereikbaarheid van de omliggende wijken waaronder Spoorwijk.
- De verkeersafwikkeling op het Hildebrandplein middels een ongelijkvloerse kruising.
- De nieuwe locatie van de school- en kindertuinen n.a.v. de verplaatsing is nog niet duidelijk. Genoemd werd Spoorwijk daar de scholen vanuit deze wijk de grote gebruikers zijn van de tuintjes.
- Het Groen en het bomenbestand.
- Om de omgeving van de Knoop Moerwijk aantrekkelijker te maken is ook aandacht gevraagd voor Kunst in de omgeving. De omgeving is nu een dooie plek en zou uiteindelijk levendiger moeten worden.
- etc.


Tijdelijke voorzieningen.
Voordat uiteindelijk kan worden begonnen met de uitrol van het definitieve Masterplan, vindt er nog een bestuurlijk traject plaats. En uiteindelijk zal het Masterplan in verschillende fases worden uitgevoerd. Kortom, het zal nog een tijdje stil en doods blijven rondom Station Moerwijk.
Tijdens de vergadering werd daarom gevraagd naar suggesties om het station en de directe omgeving alvast tijdelijk aan te pakken. De verlichting kan worden verbeterd. En denk hierbij aan een (tijdelijke)functie voor de winkelruimte onder het station. Ook het plein kan beter gebruikt worden. Bruikbare thema’s zijn bijv. Kunst (atelier) en Horeca (bar/restaurant en buitenterras). Heeft u suggesties laat van u horen.

Wel is inmiddels zeker dat het Pannenkoekhuis de Assumburghoeve (voorlopig)niet zal verdwijnen.


Met spanning wordt uitgekeken naar het concept-Masterplan Knoop Moerwijk.

Wordt vervolgt.

woensdag, juli 08, 2009


Lees hier verder!

Sporten op 't Zandje aan de Schimmelweg


(klik op titel)

Een tijdje terug werden er o.a nieuwe lichtmasten geplaatst op het sportveld ‘t Zandje aan de Schimmelweg. Er is er door stichting BOOG i.s.m. met stadsdeelkantoor Laak een speciaal Sportplan gelanceerd om het terrein meer optimaal te benutten.

De bedoeling is dat er via sportactiviteiten meer te doen is voor de jongeren in Spoorwijk.
Ondersteuners hierbij zijn o.a. MOOILaak en de Richard Krajicek foundation (http://www.streetsportdenhaag.nl).

Het zomerse weer is weer los gebarsten dus kom ook eens kijken.

maandag, juli 06, 2009


Lees hier verder!

Bedankt voor de gezelligheid


De bewonersorganisatie bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en inzet tijdens het Kleurrijk festval. Graag zien wij jullie terug bij het volgende Kleurrijk festival.

In de Spoorwijzer volgt een verslag van die dag.


Lees hier verder!

Een geslaagd Kleurrijk festival 4 juli 2009

Het Kleurrijk Festival van Spoorwijk was ook deze keer weer op het Ledeganckplein. Weer een groots feest in het centrum van Spoorwijk. Het werd een mooie dag met een stralende zon. Ook deze keer veel activiteiten voor jong en oud en het werd wederom een geslaagde dag in de wijk.

Met volop spelletjes voor de kinderen en als hoogtepunten o.a. het optreden van de Superbekende Rapper Salah Edin, Streetdance, de railsingers, dansgroepen, Workshops, buikdansen, modeschow, steltlopen, Spoorloop etc.vrijdag, juli 03, 2009


Lees hier verder!

Masterplan Knoop Moerwijk


De 6e bijeenkomst van de klankbordgroep staat in het teken van het concept-Masterplan Knoop Moerwijk. De Klankbordleden buigen zich over hun advies over dit plan aan wethouder Marnix Norder.


Inmiddels is al wel concreet dat het Pannenkoekhuis Assumburghoeve aan de Assumburgweg mag blijven.(klik op titel)
En dat die woontoren, op deze plek in de groenstrook nabij het station Moerwijk, niet doorgaat.

-


Agenda Klankbordgroep Knoop Moerwijk
Bijeenkomst: 6
Datum: woensdag 8 juli 2009, 19.00 – 20.30 uur
Locatie: Vestia informatiecentrum, Erasmusweg 2, Den Haag

1. Mededelingen

2. Vaststellen verslag 09-06-2009

4. Masterplan:
- Toelichting proces en inhoud concept Masterplan Knoop Moerwijk

5. Presentatie van het concept masterplankaart en beschrijving op hoofdlijnen

6. Proces afspraken over advies klankbordgroep

7. Rondvraag

8. Afsluiting