zondag, november 25, 2007


Lees hier verder!

Terugblik orientatiebijeenkomst Kunst in de Wijk 07.11.07

Hoewel kort dag na de vooraankondiging van 25 oktober, was de oriëntatiebijeenkomst op 7 november 2007 in de OASE zeer geslaagd. Het doel was om te kijken hoe er meer Cultuur en Kunst in de wijk is te organiseren als bewoners gezamenlijk hun ideeën en suggesties bij elkaar brengen.

De initiatiefgroep Kunst in de Wijk is nog steeds op zoek naar enthousiaste bewoners die hieraan willen meedoen.

Reageer naar kunst-in-de-wijk@verbindt.nl En u ontvangt een aanmeldingsformulier waarmee u zich kunt aanmelden en waarop u ook alvast wat ideeën en suggesties kunt invullen.

Uiteraard is het de bedoeling dat deze bijeenkomst op termijn een vervolg krijgt. Het doel is uiteindelijk de ideeën uit te werken en op te nemen in een projectenprogramma. In overleg met o.a. het stadsdeelkantoor, woningcorporaties, de gemeente en potentiele subsidieverstrekkers en andere ondersteunende organisaties. Vervolgens kan dan worden overgegaan tot het realiseren van meer Cultuur en Kunst in de Wijk.


Wij houden U op de hoogte.Verslag Terugblik Orientatiebijeenkomst Kunst in de Wijk

07 november 2007 17.00 uur OASE van Meursstraat 1 Den HaagOpening

Kennismakingsrondje,

De aanwezigen (B.O.S., SCOOP, OASE/STEK, bewoners etc) stellen zich voor.


Inleiding,
Er is al veel gebeurd op het gebied van Cultuur en Kunst de Haagse wijken als je o.a. rondkijkt in bijv. stadsdeel Laak en ook Stadsdeel Escamp, Transvaalkwartier, Schilderswijk en de Vinexlocatie Ypenburg.

Zo is er in Spoorwijk in de periode van de grote Sloop en Vernieuwing aandacht geweest voor Kunst om de wijk op te leuken. Helaas betreft het hier veelal tijdelijke Kunst. Na de oplevering van de laatste nieuwbouw is er niets meer terug te vinden van de kunst op de dichtgespijkerde ramen.

Ook is men in Spoorwijk al weer een tijdje bezig met het van de grond krijgen van een Kunstwerk www.spoorwijk.zijnwij.nl . Er is veel verborgen kunst in de wijk en er lopen zelfs vele kunstenaars rond. Dat zou best wel eens gezien mogen worden.

Ook kan Cultuur en Kunst in verband worden gebracht met de Leefbaarheid in de wijk. In dit verband is het noemen van de projectregeling “steentje bijdragen” van belang. Deze is gericht op het genereren en van subsidie voorzien van bewonersinitiatieven die de plannen en het beleid van de gemeente ondersteunen.

Door BOOG werd op 26.04.07 overigens in overleg met bewoners reeds e.e.a. geïnventariseerd tijdens een samenspraakbijeenkomst ‘inzet van de samenlevingsopbouw door BOOG in 2008’ in de Haagse Hogeschool. Hier bleek uit de reacties van de aanwezige bewoners en aanverwante organisaties dat er o.a. veel belangstelling bleek te zijn voor meer aandacht en activiteiten ihkv. Cultuur en Kunst in de Wijk. Voor BOOG zou dit mogelijk een nieuw aandachtsveld kunnen zijn.

Al deze initiatieven kunnen dus een bijdrage leveren aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving en leefbaarheid in de wijk. En nog belangrijker is het versterken van de sociale cohesie. Bewoners weten precies wat de sterke en zwakke plekken in de wijk zijn en deze kennis kan de gemeente van groot nut zijn. Van belang is dan wel dat bewoners zelf het een en ander gaan aandragen. Ofwel de aanpak van Beneden naar Boven ipv andersom.


WijkCultuurmakelaar Paul Cornelissen,

Begin 2006 werd er in het nieuwe Haagse collegeakkoord een belangrijk hoofdstuk opgenomen mbt meer Cultuur en Kunst de Wijken in.


Wat willen we?

Den Haag is een dynamische, culturele stad. Bloeiend amateur-theater, nieuwe initiatieven op het gebied van underground en popmuziek en multiculturele kunstuitingen maken de stad levendig. Met het Gemeentemuseum, het Mauritshuis, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Nationale Toneel is Den Haag rijk aan culturele instituten van formaat, een internationale stad van vrede en recht waardig. Den Haag is ook de stad van festivals als de HaSchiBa, Winternachten, Crossing Border, Parkpop en CaDance. En het is een stad met veel cultureel talent op belangrijke opleidingsinstituten als het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

Wij willen dat de Haagse cultuur toegankelijk is voor iedere Hagenaar, waarbij wij het culturele talent van het Spui willen verbinden met het culturele talent in de wijken, en andersom. De samenwerking tussen onderwijs, cultuur en welzijn wordt versterkt, waarbij de bibliotheek ook wordt betrokken.

Wij willen kansen scheppen voor jonge talenten, culturele experimenten, een brede programmering en meer amateurkunst en jeugdtheater. Er is ruimte voor festivals en evenementen op pleinen en in parken in de wijken. Alles bij elkaar zorgt dat voor een breder cultureel klimaat.

Wat gaan we doen?

Verbinding stad en wijk

- Er komt een actieplan Wijkcultuur. In ieder stadsdeel worden programma’s ontwikkeld op het gebied van cultuur en komen er meer middelen beschikbaar voor een versterking van de programmering in bestaande accommodaties zoals scholen, buurthuizen en bibliotheek, in (tijdelijk) leegstaande gebouwen of in de buitenlucht.

- Bij de opdrachtformulering aan de externe commissie voor de opstelling van het Kunstenplan 2009-2012 zullen wij meer accent leggen op wijkcultuur. Hiervoor hebben wij extra geld vrijgemaakt.

- Voor jongeren komt er meer ruimte voor ‘urban-cultuur’.

- Er wordt een Popplan opgesteld dat zich richt op het behoud van popinitiatieven voor de stad.

Samen met instellingen als het Koorenhuis, Musicon, Bazart en het Haags Pop Centrum wordt de actieve kunstbeoefening onder jongeren gestimuleerd.

Verschillende discussiebijeenkomsten met als thema Met een Open Blik hebben uiteindelijk geleid tot het actieplan Wijkcultuur De VonK Die Overslaat.

Zo zal alhier in stadsdeel Laak theater Pierrot een meer prominente rol gaan spelen op het gebied van Cultuur en Kunst.

Van groot belang is vervolgens te weten wat er zoal leeft aan activiteiten en ideeën en bij welke organisaties men kan aankloppen voor ondersteuning. Gedacht worden aan een hechtere samenwerking met bijvoorbeeld St. STROOM, Koorenhuis, Culturalis etc. En ook de KABK voor het benutten van studenten die bij projecten stage kunnen lopen o.i.d.

Kortom er is vraag en er is aanbod. Op deze en andere vragen zal Paul op kort termijn een antwoord kunnen geven. Dit daar hij per 1 oktober 2007 als makelaar Wijkcultuur is aangesteld in Den Haag. Alvast werd door hem aangekondigd de speciale stadsdeelbijeenkomst voor de bewoners in Laak in Theater Pierrot ergens in februari 2008. www.wijkcultuur.nl\

Wijkkunstenaar Saske van der Eerden,

Zij liet middels een laptop en Beamer met haar projecten in o.a. Enschede zien hoe je met bewoners kunt werken aan mooie toegepaste kunst in de openbare ruimte.

Saske van der Eerden maakt ruimtelijk werk, voornamelijk in polyester. Haar werk gaat over het symboliseren van het menselijk lichaam.
Met een mix van nuchter denken en fantasie krijgen lichaamsonderdelen een andere functie of worden ze getransformeerd naar gebruiksvoorwerpen. Door haar ingetogen humor worden de beelden lichtvoetig van uitstraling.
Het brengt je terug bij onze persoonlijke, dagelijkse werkelijkheid. Ze wil troosten, geruststellen, een andere manier van denken aandragen. Zonder belerend te zijn, wil ze onze eigen lichamelijkheid confronteren, de nadruk verleggen.
http://www.saskevandereerden.nl/weblog http://www.saskevandereerden.nl/>

Samenspraak ideeën en Suggesties.
Om eieren uit te kunnen broeden moeten ze eerst worden gelegd. Onder het genot van een gigantische pizza begon men alvast aan het bedenken van kunstzinnige ideeën

In de vooraankondiging stond o.a.;
- De voortgang van het kunstwerk op het Alb. Thijmplein.
- Daarnaast is zeer binnenkort de bewonersorganisatie B.O.S. 25 jaar jong. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jubileumkunstwerk ter ere van Piet en Joop ivm 25 jaar B.O.S. etc.
- Overigens zal het Infopunt Nieuw Spoorwijk bij station Moerwijk, na de afronding van de Sloop/Vernieuwing fase 3, zijn functie kwijtraken. Dit zou dan mogelijk een soort van Cultuur/Kunstplek kunnen worden voor de wijk. (Pannenkoeken huis verdwijnt vanwege aangekondigde bouwlocatie aldaar !?!?)

En zo kwamen er inmiddels meer kunstzaken op tafel om bespreekbaar te maken:

- Meer aandacht voor Kunstenaars in de wijk etc.

- Kunst in de Wijk wandelingen om in de wijk de punjes op de i te zetten (oppimpen),

- Schilderclubs,

- Pottenbeschildering,

- Huiskamerkunst,

- Wijkateliers,

- Wijkkunst exposities,

- Mobiele Wijkmuseum,

- WijkKunstmarkt,

- Urban Art o.a. Graffiti voor de jongeren,

- Kunstobjecten bij kinderspeelplaatsen en oversteekplaatsen nabij school,

- Wijkgeschiedenis verzamelen tbv de Haagse Schatkist,

- Wijkfoto-exposities,


Muziek.

- Muziek in de wijk bijv. in De Keet,

- Trommelaars,

- Muzieksessies op wijklocaties via inloopmiddagen o.a. flamenco met zigeuners etc

- Huiskamerconcerten,

- etc.

- etc.

Dans in de Wijk.
-

Theater in de Wijk,
-

Ook werd dus de suggestie gedaan om een Kunst in de Wijkwandeling te organiseren om ideeën op te doen om in de wijk en daar waar de nieuwe huizen staan de puntjes op de I te zetten. Er zijn nog wat kale plekken die opgepimpt kunnen worden.

Deze oriëntatiebijeenkomst zal zeker nog een vervolg krijgen. De bedoeling is namelijk dat de verzameling van ideeën en suggesties omgezet worden in een soort van projectenplan.

Een ieder die zich wil aanmelden voor de Initiatiefgroep Kunst in de Wijk kan zich uiteraard nog steeds aanmelden. Reageer: kunst-in-de-wijk@verbindt.nl

Einde

maandag, november 19, 2007


Lees hier verder!

Leefbaarheidsoverleg 15 november 2007, Verslag (concept)

Verslag van de Vergadering van het Leefbaarheidoverleg Spoorwijk op Donderdag 15 november in de Promenade, Erasmusweg 2, Den Haag


1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering. Politie heeft verzocht agendapunt 7 naar voren te plaatsen en krijgt het woord.

2. Inbreng Politie.- De twee verwaarloosde auto’s aan de Schimmelweg zijn weg.
- Wat betreft de vrachtauto in de Dr. Schaepmanstraat. Dit moet uitgezocht worden. Het is een kwestie van afmetingen. Als alleen de cabine er staat, mag er mogelijk wèl geparkeerd worden. Wat betreft het ’s nachts wegrijden: dat is niet verboden.
- Er zijn op dit moment problemen met de Compaan, Hildebrandstraat no. 94. Een groepje jongeren veroorzaakt overlast. De politie heeft al een aantal namen, maar verzoekt de vergadering te bellen als men overlast bij dit adres waarneemt.

Vragen bewoners:
Bewoner: Hij treft in de Hasebroekstraat zware remsporen aan en vermoedt dat hier ’s nachts veel te hard word gereden. Hij heeft dit niet zelf waargenomen.
- Aan de Schimmelweg no. 84 worden de ramen ingegooid door – onbekende - kinderen. De bewoner is een ‘zorgmijder’ Er is al contact met Parnassia en de GGD.
- Bewoonster Beetsstraat: Hoewel er niet meer zoveel overlast is als drie jaar geleden, beginnen sommige bewoners van de Rudolf van Brammenstraat toch weer van zich te laten horen middels allerlei vervelend kattenkwaad. Dit verontrust haar, mede in verband met de komende feestdagen. Er zijn nu al harde knallen te horen en er wordt zwaar vuurwerk naar beneden gegooid vanaf de 3e etage, tussen Beetsstraat 78 en 104.
- Bewoner Beetsstraat. Hij vraagt zich af wat er in de woning Beetsstraat no. 50 aan de hand is. De woning geeft al jaren een verwaarloosde indruk. De politie en Vestia zullen informatie hierover inwinnen.
Bewoner. Dank voor de anti/parkeer zwerfkeien geplaatst tegenover café De Marathon, maar er zijn er niet genoeg, want nu parkeren de bezoekers van het café er gewoon tussen. DSB, zegt dat het de bedoeling is dat er nog meer zwerfkeien komen, maar dat ze nog in bestelling zijn. Bewoner heeft een goed contact met de cafébezitter, die instemt met de nieuwe parkeermaatregelen. Hij mist nog wel een bord met 50 km.maximumsnelheid erop. Wijkagent geeft aan, dat het bord dat aankondigt dat men de gemeente Den Haag binnenrijdt, vanzelfsprekend aangeeft, dat 50 km de maximumsnelheid is. Men probeert bij DSB teveel en overbodige borden te vermijden.
De zwerfkeien geven ook goed de oversteekplaats over de A. Thijmstraat aan, die nu veel veiliger is.
Bewoner: De verkeersdrempel voor no. 431 Schimmelweg, is nu aan een kant gerepareerd. De andere kant is nog steeds erg steil, zodat – als de auto’s er te hard overheen rijden – er een enorme klap in het huis is te horen.
Dit is wel precies de bedoeling van een verkeersdrempel. Als je één keer te hard over een verkeersdrempel rijdt, dat let je de volgende keer wel op. Hij werkt dus goed en remt het autoverkeer af. Het is wel pech, dat je dat zo luid hoort in huis.
Bewoner. ervaart het ook als overlast, dat er ’s avonds laat dikwijls verkeerslawaai is als de mensen van sporthal ’t Zandje naar huis gaan.
Bewoners Beetsstraat (Nieuw). Voor zijn huis is zijn auto in de brand gestoken. Hij heeft aangifte gedaan en er niets meer van gehoord. Wijkagent: Mogelijk zijn er geen onderzoeksgronden. D.w.z. Als niemand iets gezien of gehoord heeft zijn er geen aanknopingspunten voor onderzoek. Bewoner: ofschoon het beter is dan 3 jaar geleden worden er regelmatig brandjes gesticht, bijv. containers in brand gestoken door sommige bewoners van de Rudolf van Brammenstraat. Hij overweegt om deze reden te gaan verhuizen.
Wijkagent: verzoekt de vergadering met klem om alle incidenten, ook de kleinste, bij de politie te melden. Hij meldt ook, dat er voor de feestdagen extra personeel ingezet wordt in de buurt van de Rudolf van Brammenstraat en dat de politie de kwestie heel serieus neemt.
Bewoonster Beetsstraat. Komen we er ooit vanaf? Ze begint daar een beetje aan te wanhopen.
Wijkagent: Het is moeilijk te zeggen. Het zijn golfbewegingen. De ouders van de straatjeugd van nu, hebben, toen ze nog jong waren, hetzelfde kattekwaad uitgehaald. De jeugd groeit op en sticht een gezin en dan is er aanwas van nieuwe jeugd. Hier is moeilijk op te anticiperen.
VESTIA: Er kan geen plaatsingsbeleid meer gevoerd worden. De gezinnen hadden recht op terugkeer in Spoorwijk. Er is niet meteen een oplossing voor.
Bewoonster. Wat is het bestemmingsplan voor het pand (no.?) op de hoek van de Alb. Thijmstraat en de Beetsstraat. Het is een bedrijfspand. VESTIA, zal informatie inwinnen.
Penningmeester BOS. Zijn de plannen al uitgewerkt voor de ambulancepost hoek Hildebrandstraat Goeverneurlaan? En is er rekening gehouden met de verkeerssituatie aldaar?
Dit is nog niet het geval, maar er wordt aan gewerkt. Dit is eigenlijk het gebied van Wijkberaad Laakhavens, maar het grenst aan Spoorwijk. Voorzitter: zegt toe, dat als men aan de plannen toe is, dat dan zowel Wijkberaad Laakhavens, Bewonersorganisatie Spoorwijk als Wijkberaad Moerwijk bij de plannen betrokken zullen worden.
Wijkagent: Er is een actie fietsverlichting gepland tussen 06.45-07.45 uur in Spoorwijk. Er is geen actie gepland voor overtreding: rijden in de verkeerde rijrichting.

3. Verslag en Actielijst.
Dit punt stond niet op de agenda.
Blz. 2. onder actiepunt 22. Kunst in de Wijk. “Budget 400.000” moet zijn: “begroting 400.000”.
Blz. 2. Actiepunt 30. Bewoner Schimmelweg: maakt Mooi Laak compliment over de aanpak van de geluidsoverlast bij de Keet. Het scheelt ook al heel veel, dat het nu maar een keer in de week is ipv twee keer. De deuren en ramen zullen geïsoleerd worden. Het dak kan niet worden geïsoleerd volgens MooiLaak. Als er toch nog geluidsoverlast zou zijn, suggereert bewoner Schimmelweg, dan kan het plafond van binnenuit misschien geïsoleerd worden.
Het gebiedje rond de Keet wordt binnenkort heringericht.
Blz. 3. DSO stipt aan, dat zijn naam niet correct is gespeld, waarvan akte.
De zin over de interne fietsenstalling is niet duidelijk. DSB bedoelde het volgende:
Mensen zonder achterom, achtertuin, schuurtje enz. hebben voorrang bij een fietsenstalling. Andere bewoners kunnen hun fiets gemakkelijker kwijt.
Het verslag wordt vastgesteld.

4. Inbreng bewoners.
Jan Hunck. De brief over de initiatiefgroep “Kunst in de wijk” is uitgedeeld met het verzoek deze na afloop van de vergadering te lezen en te reageren en deel te nemen aan de werkgroep.
Schimmelweg 493.
- Actiepunt 10 kan van de lijst afgevoerd.
- De lichtmasten staan nu in de kruin van de bomen. Zij kan het contactcentrum bellen tel. 3533000 of mailen contactcentrum@DSB.denhaag.nl
- Spoorwijk krijgt na de renovatie Berlage lichtmasten.
- De staat van de parkeervakken van no. 431 tot het bruggetje, no. 441 is slecht. De trottoirbanden en bestrating zijn nodig aan herlegging toe.
DSB: zegt toe dat een collega langs zal komen voor het groen en de bestrating.
- Bewoner Schimmelweg meldt overlast van de Thaise Massagesalon op Schimmelweg 413. De massagesalon is legaal. Als er overlast is, dan is het zaak om een brief te schrijven en handtekeningen van omwonenden te verzamelen.
Bewoner:
- Eenrichtingverkeer Spoorwijk. De verkeersborden in Spoorwijk zijn dikwijls onlogisch geplaatst. DSB: Begin volgend jaar wordt het nieuwe verkeersplan voor Spoorwijk getoetst. Ook op dit soort zaken. Dit plan wordt dan gepubliceerd en komt drie weken ter inzage te liggen op het Stadsdeelkantoor. Dit wordt aangekondigd in de Posthoorn.
- De afspraak was, dat er geen bouwverkeer door de Busken Huetstraat zou rijden, maar door de Hasebroekstraat. Toch glipt er wel eens een chauffeur met bouwtruck langs. Verzoeke dit onmiddellijk te melden aan de politie met naam van de firma en kenteken.
- Er is een gerucht, dat in Spoorwijk betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Dit gerucht is onjuist. Wel is er sprake van overleg over ‘Belanghebbend parkeren” in Laak. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met ‘belanghebbend parkeren’ in Rustenburg/Oosthoek. Belanghebbenden parkeren houdt in, dat er per bewoner tot twee ontheffingen per jaar beschikbaar zijn. De vergunning kost een bepaald bedrag. Op deze manier is een bewoner altijd van een parkeerplaats verzekerd, maar je kunt dus niet meer 5 auto’s in je straat parkeren.
Bewoner :
- De nieuwe speeltuin aan de Busken Huetstraat ziet er fantastisch uit. Veel dank voor de plaatsing. Bij de opening waren er 150 kinderen, en er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Wat meer licht ’s avonds zou geen kwaad kunnen. Bewoner kan het contactcentrum bellen. Het bordje met het woord SPEELTUIN en het nummer van het contactcentrum erop is in bestelling. Bewoner schrijft hierover een stukje in de Spoorwijzer. De mensen zijn zeer, zeer tevreden.
- Er komen nieuwe bomen in de Beetsstraat als de hele wijk klaar is.
- Wat gebeurt er met de bomen in de Busken Huetstraat?
Penningmeester BOS. Het straatnaambordjes bestand lijkt in verval te zijn.. Ze mist o.a. bordjes in de Max Havelaarstraat en de Multatulistraat.
DSB: Ze zijn in het verleden veel als souvenir meegenomen. Ook de nieuwe, die daar telkens weer werden neergehangen. Inmiddels is er een nieuwe wet, waardoor de straatnaambordjes van model zullen veranderen. De bedoeling is na de wetswijziging alle straatnaambordjes tegelijk te vernieuwen. Dat is een enorm project, dat Den Haag in fases zal aangaan. Waarschijnlijk in het voorjaar 2008 gaat de gemeente ermee beginnen.

5. Fietsenstalling
Bewoner Schimmelweg, zijn persoonlijk initiatief voor een buurtfietsenstalling is even op een laag pitje gezet, omdat inmiddels De Vruchtenbuurt, met een heel leuk initiatief is gekomen, waarop de gemeente positief heeft gereageerd en heeft toegezegd dat, als het succesvol is andere wijken ook in aanmerking kunnen komen. Hij wil dit nu even 4 maanden afwachten en komt dan op de kwestie terug.

6. Herverkoop nieuwe huizen in Spoorwijk.
(Zie ook vorig verslag) Jan Hunck heeft mensen, die hun huis te koop aanboden aangesproken. Heel dikwijls willen ze verhuizen vanwege de overlast uit de Rudolf van Brammenstraat. Bewoner Nieuw Spoorwijk, die bij de vergadering aanwezig is, bevestigt, dat ook hij om die reden overweegt zijn huis te verkopen.
Er is een breed overleg nodig om dit probleem te inventariseren. Zijn er ook nog andere redenen om te verhuizen zoals: met winst verkopen? Of is het normaal verloop? Toch lijkt dit een belangrijk signaal te zijn. De Bewonersorganisatie zal volgende week overleggen hierover op korte termijn een publieke avond te beleggen. Als BOS hierop niet kan inspelen dan kan de voorzitter Leefbaarheidoverleg ook een dergelijke avond organiseren.

7. Inbreng MooiLaak.
Mooi Laak is vanavond niet aanwezig, maar heeft wel enquêteformulieren laten uitdelen met het verzoek deze in te vullen en bij de Wissel in te leveren. Met veel dank voor de te nemen moeite.

8. Inbreng corporaties.
Bewoner meldt, dat er vier hennepkwekerijen zijn opgerold. Er was veel overlast van brand en waterschade. De eigenaars/huurders krijgen geen tweede kans.

9. Inbreng Gemeente.
Zie voor inbreng gemeente ook hierboven.
Verder worden er nieuwe visitekaartjes gedrukt voor het Contactcentrum. Volgende keer neemt DSB ze mee. Hij merkt op, dat voor kleine vragen, zoals die vanavond aan de orde zijn gekomen eigenlijk altijd het Contactcentrum gebeld kan worden. Dat werkt in principe goed. In 3 tot 5 dagen wordt er meestal actie ondernomen. Hij vindt het prima om bij overleggen en Wijkschouwen te zijn, maar heeft het dan liever over grote zaken.. Hij vindt het ook lastig, dat de zaken van de Wijkschouw en het Leefbaarheidoverleg door elkaar lopen. Dit geeft verwarring. Het is beter, dat alle punten op één lijst komen

10. Rondvraag.
Bewoner wil de volgende keer heel graag meelopen met de Wijkschouw. Doordat het zo kort dag was heeft hij er nu al twee gemist. Hij vraagt om hem zo spoedig mogelijk te melden als de datum bekend is. Wijkagent wil ook graag meelopen. Maandagmorgen is echter voor veel werkende mensen niet haalbaar. Het is ’s avonds op dit moment echter te vroeg donker om alles goed te kunnen zien.
Maar je kunt in het donker goed een “Enge plekken” wandeling houden. Houdt één maal per jaar in de winter een ‘Onveilige plekken” wandeling. Het liefst voor de volgende Leefbaarheidvergadering.
Bewoner Schimmelweg heeft de behandeling van de actielijst gemist. Deze zou toch op de agenda moeten komen. Voorzitter en MOOI notulist gaan de actielijst bekijken.
Bewoner. De waterleiding blijft maar onaangekondigd afgesloten worden. Wanneer is het nu de laatste keer?
Bewoner. Er gebeuren telkens onverwachte dingen en ongelukjes. Hij weet niet wanneer het de laatste keer zal zijn, maar hoopt, dat de ellende spoedig voorbij zal zijn.
Bewoner Nieuw Spoorwijk. De achterpaden afgelopen om de verlichting te controleren. Er zijn afspraken gemaakt, die op dit moment nog niet bekend zijn.
Bewoonster Nieuw Spoorwijk: er blijven plassen op de daken liggen. Vraag is: is de afvoer verstopt of is het een constructiefout? Verstopte afvoer is verantwoordelijkheid van de bewoner. Constructiefouten horen tot het domein van de bouwbeheer.

- Eind november is er bij de Spoorzoeker een overleg over een mogelijke oplossing voor een oversteekplek bij de Spoorzoeker.
- Op de hoek Oltmansstraat/Schaapherderstraat worden auto’s op de stoep geparkeerd. Hoe sneller er ‘belanghebbenden parkeren’ wordt ingevoerd hoe beter.

De volgende vergadering van het Leefbaarheidoverleg is op:

Dinsdag 15 januari om 19.30 uur in de Promenade, Erasmusweg 2 Den Haag.


11. Sluiting. De Voorzitter sluit de vergadering.

zondag, november 18, 2007


Lees hier verder!

Verdwijnt het Pannenkoekhuis De Assumburghoeve ??


Op de grens van Spoorwijk en Moerwijk, nabij het NS-station Moerwijk, ligt De Assumburghoeve. We vernamen van de uitbaters dat het alom bekende Pannenkoekenhuisje medio 2011 de tent kan sluiten. Er wordt op deze locatie (knooppunt Moerwijk) op termijn namelijk een woontoren gebouwd.

Voorts begrepen we dat als Marnix Norder er ooit nog eens op bezoek gaat er slechts Billekoek op het menu staat.


Lees hier verder!

Zwerfkeien en verdwenen verkeersborden

Tijdens de Wijkschouw op 29 oktober en in het leefbaarheidsoverleg hadden we het er nog over.

Ze liggen er weer die grote Zwerfkeien.


Hoe zat het nu met dat verdwenen verkeersbord ????
Lees tevens het verslag van de wijkwandeling.
Wijkschouw Spoorwijk op 29 oktober 2007, 10.00 uur.

Aanwezig:
Peter Brand, vz. Leefbaarheidsoverleg
Latifa Kassimi, Wijkopbouwwerk BOOG
Ramazan Ödek, vz. Bewonersorg. Spoorwijk
Laurens Venderbos
Bewoners van Spoorwijk
K. Mackay DSB
Frank Cramers, politie.
Verslag. Johanna van Fessem.

1. Discussie over de rijrichting in drie straten, (Amazone, Rudolf van Brammen en Vosmaerstraat) die allemaal dezelfde kant op staan geprogrammeerd, wat heel onhandig is. Verzoek om de rijrichting van minstens een straat om te zetten. Dit is al heel lang geleden aangekaart bij de gemeente, (al járen geleden) Door o.a. wisseling van de wacht heeft dit veel vertraging opgelopen. Volgens Mckay zit dit op dit moment in het laatste stuk van de besluitvorming ook in verband met het verkeerssituatieplan. Ook M. Ravesloot DSB meldt in een email aan dhr Slingeland van 8 oktober, dat de rijrichting spoedig veranderd zal worden.

2. In de Jonathanstraat staat een 30 km bord, dat er niet hoort. Volgens bovenstaande email wordt dit weggehaald.

3. In de Rudolf van Brammenstraat, Hildebrandstraat en Beetsstraat ontbreken 30 km borden. Volgens bovenstaande email zullen deze voor 8 november geplaatst worden.

4. Voor de ingang van de Wissel is er alleen aan de overkant een verlaagde trottoirband voor rolstoelen, maar vlak voor de Wissel zelf niet.

5. Bij de ‘Troonzetels” van de Jeroenschool mist er een stoeptegel, die verderop bij een lantaarnpaal ligt. De bewoners proberen hem weer op zijn plaats te leggen, maar dat gaat net niet.

6. Voor Schaepmanstraat no. 1 ontbreekt er een boom in een plaats die daarvoor wel bestemd is.

7. Op het schoolplein bij de Oltmanstraat hebben boomwortels de straattegels omhoog geduwd. Mckay zegt, dat ze volgende week aangepakt zullen worden.
De wandeling gaat verder door de Van Koetsveldstraat, de Kneppelhoutstraat en de Stastokstraat.

8. Voor de overbouwing van de Stastokstraat staan twee ‘Hagenaartjes”die nogal verveloos zijn. Die gaan ná Oud en Nieuw hersteld worden.

9. Voor een blind muurtje in de Stastokstraat is waarschijnlijk ooit een vuurtje gestookt, De bakstenen zijn stuk gesprongen en het muurtje ziet er vies en verwaarloosd uit.

10. Rond het plantsoen op het Alb.Thijmplein staan hekken. Omdat er nu geen bordjes meer staan ‘verboden voor honden’ worden de honden over het hek getild om hun behoefte in het plantsoen te doen. Er staat wel een hondenpoep-bak. Verzoek om de bordjes terug te plaatsen.

11. Langs de gehele Alb. Thijmstraat ligt er een overvloed van hondenpoep, die dikwijls door de wandelaars moeilijk is te ontwijken. Ofschoon er ook aanwijzingen zijn, dat veel hondeneigenaars de poep opruimen (wel een vlek maar geen product), blijven er nog zoveel hondendrollen over, dat de wijkschouwers hun toevlucht moeten nemen tot ‘poepspringen’

12. Er worden zeer veel bomen vermist in de Alb. Thijmstraat en rond het Alb. Thijmplein. O.a. bomen voor no.s Alb. Thijmstraat 48, 51, 12, 14, maar ook om het plein heen. Ook worden er bomen gemist ter hoogte van de Rudolf van Brammenstraat.
13. Er worden ook bomen vermist in de Beetstraat, maar die schijnen in de planning te zitten.

14. Als je via de Alb. Thijmstraat over het fietspad naar de Wissel wil rijden (dus linksafslaan de Dr. Schaepmanstraat in, dan moet je afstappen omdat de haakse bocht veel te scherp is om in het zadel te nemen. (voor no. 9 Alb. Thijmstraat) Om normaal links af te kunnen moet je dus als fietser een overtreding begaan en over het asfalt rijden. Het is ook een gevaarlijk punt, waar de fietser 5 verkeersstromen tegelijk in de gaten moet houden.

15. De zebra-oversteekplaats over de Alb. Thijmstraat ter hoogte van de Leerwerkbank. Deze is nu heel onduidelijk. Er staan ook geen borden om de school en/of de oversteekplaats aan te kondigen. Er gaan veel kinderen naar school in de Leerwerkbank, dus een duidelijke oversteekplaats is belangrijk.

16. Op de hoek Hasebroekstraat Alberdingk Thijmstraat heeft –waarschijnlijk- bus 18 schade in het wegdek veroorzaakt. Er is asfalt en er zijn stenen uit verdwenen zodat er nu een groot gat tegen de stoeprand aanligt.

17. Er zijn stoplichten nodig op de hoek van de Multatulistraat en de A. Thijmstraat

18. Waarom zijn er destijds bij de herstructurering dubbele stoepen in de A. Thijmstraat aangelegd? Weet VESTIA dit? (Profiel is; huizen – stoep – fietspad – stoep – asfaltwegdek- stoep – fietspad- stoep – huizen)

19. Is het Staketsel op de grasrand bij de Max Havelaarstraat een kunstwerk of een sta in de weg?

20. Max Havelaar- A. Thijmstraat. Blauw houten gasmeterkast, die half uit elkaar ligt.

21. Grote vreugde om de speeltoestellen, die eindelijk in de Busken Huetstraat op de oude plek zijn herplaatst.! Het ziet er prachtig uit.

22. Om de nieuwe gymzaal is er een hoop wildgroei, maar ook veel rommel, die opgeruimd zou moeten worden. Wie is er verantwoordelijk voor? De beheerders van de gymzaal of DSB?

23. Voor Schimmelweg no 455-457 is er een perkje dat de bewoners zelf ingericht hebben. O.a. met stoeltjes. Dit perkje heeft op dit moment wel wat onderhoud nodig. (Actiepunt om op te nemen met de bewoners.)

24. Het straatnaambordje bij het ‘bruggetje over de Broeksloot’ is afgebladderd en bijna onleesbaar.

25. Er is discussie over de hoogte van de opgehangen plantenbakken. Ze hangen zo hoog om ze buiten het bereik van de jeugd te houden. Maar het lijkt zo, dat zelfs met de speciale bijgeleverde gieters, ze door die hoogte niet door de bewoners goed verzorgd kunnen worden.

26. Verkeersbord Max Havelaarstraat/Schimmelweg, staat in de verkeerde positie, zodat het niet gelezen kan worden.

27. Schimmelweg 365. Hiervoor ligt nog steeds een berg zand (sinds februari 2007)

28. De meeste voortuinen in de Dr. Schaepmanstraat (?) zien er uit als uitdragerijen, vol met wrakhout, fietsen en andere spullen. Zijn hier regels voor?

29. Naar aanleiding van een buitenstaande container van supermarkt Oranje aan de Hasebroekstraat tegenover de Wissel, is er een verzoek om de containers binnen te houden door de plaatselijke ondernemers.

30. Op diezelfde plek hangt er ook een kapotte regenpijp aan de gevel.

31. Ledeganckplein. In het speeltuintje wordt een van de schommels vermist. Nieuwe schommel graag.

32. Op het Ledeganckplein worden de volgende bomen gemist:
a. Op het geplaveide plein voor de ingang van de Wissel: 2 platanen
b. Rechts van het Ledeganckplein langs de Van Meursstraat: 2 of 3 meidoorns.
c. Rechts OP de groenstrook van het plein 2 bomen, waarvan een drie weken geleden weggehaald.
d. Links van het plein aan de Betsy Perkstraat: 4 meidoorns.
Totaal minstens 10 bomen.
Deze bomen zijn verdwenen sinds de laatste inventarisatie van BOS op 8 juli 2004.

33. Nagekomen mededeling. De verlichting is defect van de cirkel van de speeltuin aan de Sinjeur Semeynsweg hoek Schimmelweg.

Verslag 30/10/2007

Acties voor VESTIA:
* Waarom zijn er destijds bij de herstructurering dubbele stoepen in de A. Thijmstraat aangelegd? Weet VESTIA dit? (Profiel is; huizen – stoep – fietspad – stoep – asfaltwegdek- stoep – fietspad- stoep – huizen)
* Is het Staketsel op het gras bij de Max Havelaarstr. een kunstwerk of een sta in de weg?

Acties voor Groenbeheer
* Voor Schaepmanstraat no. 1 ontbreekt er een boom in een plaats die daarvoor wel bestemd is.
* Op het schoolplein bij de Oltmanstraat hebben boomwortels de straattegels omhoog geduwd. Mckay zegt, dat ze volgende week aangepakt zullen worden.
* Er worden zeer veel bomen vermist in de Alb. Thijmstraat en rond het Alb. Thijmplein. O.a. bomen voor no.s Alb. Thijmstraat 48, 51, 12, 14, maar ook om het plein heen.
* Ook worden er bomen gemist ter hoogte van de Rudolf van Brammenstraat.
* Er worden ook bomen vermist in de Beetstraat, maar die schijnen in de planning te zitten.
* Op het Ledeganckplein worden de volgende bomen gemist:
a. Op het geplaveide plein voor de ingang van de Wissel: 2 platanen
b. Rechts van het Ledeganckplein langs de Van Meursstraat: 2 of 3 meidoorns.
c. Rechts OP de groenstrook van het plein 2 bomen, waarvan een drie weken geleden weggehaald.
d. Links van het plein aan de Betsy Perkstraat: 4 meidoorns.
Totaal minstens 10 bomen. Deze bomen zijn verdwenen sinds de laatste inventarisatie van BOS op 8 juli 2004.

* Er is discussie over de hoogte van de opgehangen plantenbakken. Ze hangen zo hoog om ze buiten het bereik van de jeugd te houden. Maar het lijkt zo, dat zelfs met de speciale bijgeleverde gieters, ze door die hoogte niet door de bewoners goed verzorgd kunnen worden. De overige acties zijn voor Dienst Stadsbeheer.

donderdag, november 15, 2007


Lees hier verder!

Zwarte gaten in de Beetsstraat en de Schimmelweg - deel 2
In verband met werkzaamheden aan de waterleiding in de omgeving van de Beetsstraat en de Schimmelweg, is de drinkwatertoevoer op Maandag 19 november vanaf 09.00 t/m 16.00 uur tijdelijk afgesloten.

Na het herstellen van de watertoevoer kunnen bij het openzetten van uw kraan kleine roestdeeltjes worden meegevoerd. Als dat het geval is, kunt u het beste een kwartier wachten voordat u de kraan weer openzet.

Het bruingekleurde water is niet schadelijk voor de gezondheid. In wasgoed kan het echter wel vlekken veroorzaken. Wij raden u dan ook aan deze dag niet de was te doen. Heeft u toch gewassen en heeft u bruine vlekken in het wasgoed, dan kunnen deze met behulp van een biologisch wasmiddel verwijderd worden. Let u er in dat geval wel op dat u de was tot de volgende wasbeurt goed nat houdt. Anders gaan de vlekken er niet meer uit.

Voor meer informatie kunt u op werkdagen van 08.00 tot 17.00 uur bellen met onze medewerkers vam de afdeling klantenservice 079-3471515

DZH www.duinwaterbedrijf.nl

dinsdag, november 06, 2007


Lees hier verder!

Initiatiefgroep Kunst in de Wijk

Initiatiefgroep Kunst in de Wijk

Nav de vooraankondiging van 25.10.07 bleek het vrij kort dag. Al op 7 november is er in de Oase een bijeenkomst gepland. E.e.a in het teken van meer Cultuur en Kunst in de Wijk.


Het tijdstip is 17.00 uur

de locatie is de OASE van Meursstraat 1 Den HaagProgramma:


17.00 uur Opening,


- Kennismakingsrondje


- Inleiding Cultuur en Kunst meer in de Wijk,


- Introductie Wijkcultuurmakelaar.


- Toelichting Kunstenaar projecten Kunst in de Wijk.


- Samenspraak ideeën suggesties.


circa 19.00 uur Einde.


Initiatiefgroep Kunst in de Wijk
www.kunst-in-de-wijk.verbindt.nl

Contactpersoon: J.J. Hunck
Beetsstraat 280
2524 RH Den Haag

e. kunst-in-de-wijk@verbindt.nl
t. 070-3935688


Lees hier verder!

Wat willen vrouwen en meiden in Spoorwijk en Laakkwartier?PersberichtWat willen vrouwen en meiden in Spoorwijk en Laakkwartier?

……..en wie geeft ze de ruimte……..Woensdag 21 november 2007

19.00 – 21.30 uur

Bibliotheek Spoorwijk, (gebouw De Wissel), Van Meursstraat 1A

Heeft u een idee over het opzetten van een meidenvoetbalteam? Wilt u graag samen met andere vrouwen een kluscursus voor en door vrouwen opzetten? Maakt u deel uit van een groep vrouwen die maandelijks leuke uitstapjes organiseert voor vrouwen en/of meiden? Maakt u zich als organisatie sterk voor meer maatschappelijke participatie van vrouwen?


Kom naar de bijeenkomst van het Haags EmancipatieNetwerk in de bibliotheek Spoorwijk. Het Haags EmancipatieNetwerk en de bibliotheek organiseren bijeenkomsten voor iedereen die activiteiten organiseert die vrouwen en meiden stimuleren om hun talenten te ontdekken en hun kansen te pakken.


Maak uw initiatieven, ideeën en wensen kenbaar! Wissel ervaringen uit en ontdek wat u samen kunt doen. Inspireer elkaar!


Informatie en aanmelding:

Importante: Wil Huyser, (070) 312 52 00, w.huyser@importante.nl

Bibliotheek: Thea Schellekens, (070) 388 79 16, t.j.schellekens@dobdenhaag.nl