zaterdag, juli 21, 2007


Lees hier verder!

Verslag Leefbaarheidsoverleg 10.07.07

Verslag van het Leefbaarheidoverleg Spoorwijk op 10 juli 2007 in
het INFO-centrum Spoorwijk 'Promenade' aan de Erasmusweg 2 Den Haag


1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering. Hij meldt dat de notulist vakantie heeft en daarom haar vervangster de notulen zal maken. Er wordt gevraagd of de uitnodiging voortaan eerder verstuurd kan worden. Aan het eind van deze vergadering zullen alvast twee nieuwe vergaderdata worden gepland zodat iedereen op tijd weet wanneer de volgende vergadering zal plaatsvinden. Directrice Spoorzoeker, wil ook voortaan uitgenodigd worden voor dit overleg.

Het verslag van 29 mei wordt besproken:
Pag. 3, punt 3:
Vestia geeft aan dat Vestia niet was uitgenodigd voor de vergadering.
De voorzitter geeft aan dat men in het algemeen voor een vervanger dient te zorgen indien men niet aanwezig kan zijn. Het verslag wordt vastgesteld.

Bespreking actielijst:
*Actiepunt 2. De voorzitter bespreekt dit op 12 juli .
*Actiepunt 4. De voorzitter neemt dit met de politie op.
*Actiepunt 7. De voorzitter bespreekt dit met Ceres.
*Actiepunt 9. Er staat ook een auto bij nummer 453.
*Actiepunt 12. Een aantal auto’s is bekeurd. Zwerfkeien of betonblokken zijn waarschijnlijk niet voor de bouwvakantie geleverd. De voorzitter weet nog niet wanneer er een oversteekplaats komt en in welke vorm. Er komt wel een veilige situatie voor de school. In september heeft Peter een overleg over met de gemeente, Ceres en Vestia waar onder meer dit onderwerp aan de orde zal komen..
*Actiepunt 13. De voorzitter is toegezegd dat 13 juli a.s. beide straten weer toegankelijk zouden zijn.
*Actiepunt 14. De voorzitter heeft de gemeente gevraagd of de afspraken nog gehanteerd kunnen worden maar de chauffeurs kiezen vaak een eigen route. Wel wordt dit aan de chauffeurs gemeld.
*Actiepunt 15. Op 4 september (in bovengenoemd overleg van de voorzitter) wordt ook gesproken over de plaats van speelvoorzieningen. Bewoners spreken zich uit tegen de plannen voor de nieuwe gymzaal en geven nogmaals aan dat zij graag speelvoorzieningen in de wijk zien. De voorzitter geeft aan dat er protest tegen de gymzaal kan worden aangetekend zodra de plannen bekend zijn gemaakt.
*Actiepunt 16. Dit zullen een aantal bewoners buiten de vergadering om met elkaar bespreken.
*Actiepunt 17. Aan de gemeente Rijswijk is gevraagd hierop toe te zien.
*Actiepunt 18. Het zal geen woonerf worden. De borden zijn fout maar zullen toch blijven. Het principe van een woonerf is achterhaald, wellicht kan de straat op een andere manier veiliger worden gemaakt. Er wordt onderzocht hoe de straat ontlast kan worden. Ook tegen dit besluit kan na publicatie bezwaar gemaakt worden.
*Actiepunt 19. Er komt een bewonersavond hierover.

2. Korte toelichting Jan Hunck over buurtkunst
Jan geeft aan dat er steeds meer belangstelling is voor kunst in openbare ruimtes en dat kunst in de wijk ook een aspect is van leefbaarheid. De gemeente wil hierin investeren en er worden initiatiefgroepen opgestart. Hierin worden de wensen van bewoners naar de gemeente toe vertaald ten behoeve van de subsidies. Het gaat hier voornamelijk om objecten, dit kan ook speelkunst zijn of iets met muziek. Meer informatie staat op de website http://kunst-in-de-wijk.verbindt.nl MOOILaak en een aantal bewoners zullen in een aparte werkgroep meehelpen een plan te vormen voor Spoorwijk.

3. BIT-buurtinterventieteam, behoefte bewoners
MOOILaak heeft de vraag gekregen of er draagvlak is voor een BIT specifiek voor Spoorwijk. Dat is een team van vrijwilligers die in een groepje surveilleren in de wijk en signalen doorsluizen naar de politie. Een lopend, vergelijkbaar team zoals het mobiel jongerenteam, houdt aan het eind van het jaar op. Echter dit team is alleen gericht op jongeren, het BIT werkt op een breder vlak.
Voor de volgende vergadering zal de voorzitter iemand van Nachtpreventie Laak uitnodigen om meer duidelijkheid te geven aan de inhoud en verplichtingen van een BIT.

4. Inbreng Bewoners/Buurtcommissies
Bewoner:
- Geeft aan dat het putje t.b.v. de brandkraan bij de Alberdingk Thijmstraat 145 te diep ligt.
- Wil graag weten of de Busken Huetstraat toegankelijk zal zijn wanneer de Camera
Obscurastraat geopend wordt vanwege rioolwerkzaamheden.
* De voorzitter zal uitzoeken hoe het met de bereikbaarheid gesteld is.
- Wil subsidie aanvragen om de paaltjes (Hagenaartjes) bij school in de Busken Huetstraat kleur te geven.
* Dit kan als er een kunstproject van wordt gemaakt. Hierbij moet ook het beheer geregeld worden. De voorzitter wil het subsidiëren als dat wordt toegezegd. Bewoner informeert of het een groep 8 project kan worden.

Bewoner:
- Na de herinrichting van de Schaapherderstraat krijgen oudere bewoners hun afvalbak niet meer uit de poort vanwege het ontstane hoogteverschil. Tevens zijn oude fysieke veiligheidsmaatregelen tegen brommerverkeer verwijderd.
* Gemeente zal hierover contact opnemen met de afdeling Straten van de Dienst Stadsbeheer
- Er is speelruimte gecreëerd in de Schaapherderstraat maar er is zelfs geen bankje voor begeleidende ouders aanwezig.
* De gemeente biedt mogelijkheden maar de architect is er tegen.
- In de Amazonestraat zijn jaren geleden rekken geplaatst t.b.v. klimplanten. De planten groeien er niet en de bewoners hebben er veel geluidsoverlast van.
* Bewoner Busken Huetstraat zal meelopen in de volgende buurtschouw. Indien nodig kunnen de rekken wellicht weggehaald worden. Van belang hierbij is de reden van plaatsing.

Bewoner:
- Vraag zich af of de Schimmelweg een woonerf kan worden. Hij ziet gevaarlijke situaties met kinderen die tot 22.00 uur op de rijbaan lopen of rondom geparkeerde auto’s waardoor ze niet goed zichtbaar zijn.

Bewoner :
- Geeft aan dat een woonerf niet veiliger blijkt te zijn. 30 km zones zijn veiliger. Het blijft voornamelijk een kwestie van aanspreken en opletten, fysieke maatregelen helpen niet altijd. In Spoorwijzer zal hieraan aandacht worden besteed.
- Er ligt een initiatief vanuit BOS voor een kunstwerk op het Alberdinck Thijmplein. Dit kwam vanuit de bewoners en is opgepakt door de bewonersorganisatie. BOS gaat in overleg met de wethouder Kunst & Cultuur. Dit krijgt nog een vervolg.

Gemeente:
- Naar aanleiding van de wandeling (wijkschouw??) zijn offertes opgevraagd voor betonblokken. Ook zijn er offertes opgevraagd voor het herstellen van ontstane schades (zoals aan bestratingen en omgereden hekken). Na herstel kunnen er foto’s worden gemaakt om een 0-meting te hebben. De schademeldingen worden zo spoedig mogelijk afgehandeld.
- Adviseert ook het beheer te regelen voor de nieuwe kunst.
* Gemeente geeft aan dat de kunstenaressen in ieder geval duurzame materialen gebruiken.

Bewoner Schimmelweg:
- Deelt een aantal kopieën uit van een brief aan de gemeente over de geluidsoverlast die de bewoners aan de Schimmelweg hebben van “De Keet” waarin een muziekband oefent.
* Peter geeft zo snel mogelijk reactie hierop nadat hij heeft overlegd met MOOI.

MOOILaak:
- Wil deelnemers aan de het overleg die een stuk willen inbrengen verzoeken de inbreng te mailen zodat iedereen ervan op de hoogte is.

Bewoner Nieuw Spoorwijk:
- Wil graag aandacht voor het jongerenoverleg. Er is met het Stedelijk Mobiel Jongeren Team, gesproken over het opnieuw de kop opsteken van overlast door jongeren.

Bewoonster:
- Wil een complexcommissie oprichten wat door omstandigheden nog niet gelukt is. Om die reden zal momenteel worden deelgenomen aan de commissie van de Hildebrandstraat.
- Gaat de rondgedeelde flyers over Mama’s Kitchen in Spoorwijk. op de site zetten.
* De voorzitter heeft hiervoor nog aanmeldingsformulieren.

Bewoner:
- Geeft aan dat het voor het verkeer niet duidelijk lijkt te zijn dat de Hasebroekstraat en de Van Meursstraat 30 km zones zijn. Hij ziet ook graag een verkeersbeperking vanuit Rijswijk.
* De voorzitter zal de politie vragen tijdelijk extra te controleren. Aan de beperking van het verkeersaanbod vanuit Rijswijk wordt gewerkt.

SCOOP:
- Als aanvulling op bovengenoemd punt van bewoner geeft hij aan dat de groep voor het kunstwerk ontwerp nog mensen zoekt.
* De mensen die in het groepje met Jan Hunck meedenken, zullen zich tevens aansluiten bij de groep van de bewonersorganisatie.

Bewoonster:
- Na de herbestrating blijven reststenen liggen. Tevens zijn delen van de Schimmelweg niet bestraat.
* De voorzitter gaat ervoor zorgen dat de uitvoerende, Ipor, gecontroleerd zal worden.


5. Vaststellen nieuwe vergaderdata

De volgende vergaderingen worden afgesproken:

Donderdag 6 september en Donderdag 15 november van 19.30-21.00 in de Promenade, Erasmusweg 2 onder Station Moerwijk. Alle deelnemers zullen een email ontvangen waarin de nieuwe data worden vermeld.


6. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering om 21.10 uur.


Lees hier verder!

Het gaat hard in Spoorwijk

Op de plek Beetsstraat/Vosmaerstraat begint het aardig op te schieten.Er zit schot in fase 3 we zien alweer 3 blokken.

woensdag, juli 18, 2007


Lees hier verder!

Mama’s Kitchen in Spoorwijk.


Op 28 juli presenteert www.Vestia.nl/mamaskitchen Dit is
een kookwedstrijd ook voor de Papa’s onder ons.Wat je moeder kookt, is het lekkerst. Dat zeggen ze overal. In Egypte, Marokko, Turkije, Spanje, Portugal, Senegal, Peru en Thailand. En dat zeggen wij ook in Den Haag. Maar Scheveningers eten anders dan Moerwijkers. En in Ypenburg zetten ze weer iets anders op tafel dan in Spoorwijk of het Laakkwartier.
In Mama’s Kitchen laten Vestia-bewoners uit vier Haagse wijken zien wie het lekkerst kookt. Mama’s Kitchen haalt het beste uit alle mama’s en papa’s in Spoorwijk, Nootdorp/Ypenburg. Duindorp en Den Haag Zuidwest.


Kom dus op 28 juli naar het ledeganckplein.

Op zaterdag 28 juli van 14.00 tot 20.00 uur bijt Spoorwijk namelijk de spits af op het ledeganckplein.

Zes teams van maximaal drie personen gaan met elkaar de strijd aan. Aan twee speciaal geplaatste kookeilanden koken twee teams tegelijkertijd hun lekkerste ‘eigen gerecht’.
De tweede opdracht bestaat uit het bereiden van een gerecht met een aantal vastgestelde basisingrediënten.


Kom vooral kijken en moedig de teams aan!

Terwijl de koks uit jouw wijk hun kookkunsten vertonen, eet jij voor een spotprijs een hapje mee. Tijdens het eten kun je genieten van een open podium, waar talenten uit Spoorwijk optreden. En ook kun je genieten van de kunstwerken van de cuisinekunstenaars uit spoorwijk.

De Finale.

Het winnende team gaat naar de finale van Mama’s Kitchen tijdens het Haagse UIT festival op zondag 2 september. Daar strijden zij tegen de winnaars uit de andere wijken.
De finalewinnaar krijgt van Vestia iets moois en duurzaams voor in de eigen wijk. Bijvoorbeeld de mogelijkheid een speeltuin op te knappen of bankjes te kopen.

Meedoen of aanmoedigen?


Kom je de buurtbewoners aanmoedigen? Leuk! Wij zien je graag op het Ledeganckplein op zaterdag 28 juli!

Wil je zelf meedoen? Je kunt je aanmelden via
www.vestia.nl/mamaskitchen.
Klik hier voor meer informatie:
KookwedstrijdAanmelden

Vestia Den Haag Zuid-Oost
Leeghwaterplein 45
Postbus 561
2501 CN Den Haag
T 070 3610 683
M 06 282 550 62
E Nanda.deen@vestia.nl communicatieadviseur
W http://www.vestia.nl/

maandag, juli 02, 2007


Lees hier verder!

Dakloos en 2hoog.

Inmiddels hebben die vreemde Speeldingetjes in de Beetsstraat. en op de Schimmelweg hun bestemming gevonden.En in de Vosmaerstraat schiet vernieuwingsfase 3 aardig op. Was men effen terug nog op de 1e etage……
……. dan zitten we al weer op de 2e etage.