dinsdag, november 18, 2008


Lees hier verder!

Groen in de boomvakken in de Beetsstraat

Na de herplant van de bomen in de Beetsstraat zijn ook de boomvakken opgesierd met Groen.zaterdag, november 15, 2008


Lees hier verder!

Groendebat HMC bomen in Groendorp Spoorwijk


Van een aantal wijkbewoners vernamen we dat zij onlangs tijdens een Groen debat van het HMC
(Haags Milieu Centrum) het volgende hebben ingebracht.


Brief aan de wethouder:

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Tav wethouder dhr. R. Baldewsingh
r.baldewsingh@denhaag.nl

datum: 2 november 2008
Onderwerp: Bomenbestand Groendorp Spoorwijk versus Nota Haagse Bomen.Geachte wethouder Baldewsingh,


Tijdens het Groendebat in het Nutshuis op zaterdag 1 november kwam o.a. ter sprake de Nota Haagse Bomen. Naar aanleiding van onze vraag mbt de herplant van de ‘verdwenen’ bomen gaven we de situatie in Spoorwijk aan. Hierbij hanteerde we het voorbeeld van de Beetsstraat alwaar wij wonen en er ooit bomen voor de deur zijn geadopteerd.

U verzocht achtergrondinformatie toe te sturen hetgeen we bij deze doen.

Tijdens de sloop en vernieuwing in Spoorwijk zijn er de afgelopen jaren dus flink wat bomen gekapt. Dit alles vanwege o.a. de bouw van nieuwe woningen en ook de aanleg van de AHR-persleiding ter transport van rioolwater naar de AWZI in de Harnaschpolder en verdere werkzaamheden aan de stadsriolering zoals de ontkoppeling van het straatriool en de hemelwaterafvoer.

De verdwenen bomen zouden volgens zeggen op redelijk termijn worden herplant. In ieder geval tijdens de aanleg van de nieuwe bestrating bij de afronding van de 3e tevens laatste bouwfase in de wijk. Dit aldus de reacties van het stadsdeelkantoor en andere betrokken partijen. Zo bleek dit in ieder geval tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten de afgelopen jaren.

Echter tijdens de recente informatiebijeenkomst op 10 oktober 2008 bleek een en ander toch wel een beetje anders te liggen. Hoewel gegarandeerd was dat het aantal gekapte bomen herplant zou worden blijkt dit helaas niet te betekenen dus ook weer op dezelfde plek of in de dezelfde wijk.

Alleen al in bijv. het stukje Beetsstraat waar wij wonen, verdwenen er reeds 29 bomen. Er komen er maar 7 voor terug. Een negatief verschil van 22 bomen. Inmiddels begint de Berlagewijk een Groenarm wijk te worden. En dit vinden vele bewoners alhier toch wel een beetje vreemd. Zo bleek dit tijdens die recente informatiebijeenkomst.

Het heeft er alle schijn van dat er bij de uitrol van de Nota ‘Haagse bomen’ dezelfde “strategische” aanpak wordt gehanteerd als indertijd bij de herverdeling van de Welzijngelden. Er was TOEN dus een financieel probleem ontstaan bij een aantal Welzijnorganisaties (BOOG, St. MOOI). Tevens kwamen een aantal stadsdelen geld te kort tbv het Welzijnswerk. Dit alles heeft geleidt tot het ontslag van nogal wat harde werkers. Een flink aantal Welzijns-panden moest gedwongen sluiten.

Wel, NU hebben we in Den Haag een serieus tekort aan bomen. Er is in de loop der jaren namelijk nogal wat omgehakt vanwege verschillende bedreigende boomziekten. Ook zijn er nogal wat bomen noodgedwongen omgehakt vanwege sloop- en nieuwbouwprojecten, aanleg/vervanging rioolpijpen, vernieuwing bestrating, aanleg parkeerplaatsen enz.

Overigens werd tijdens het Groendebat afgelopen zaterdag, nav de vraag over de herplantgarantie, medegedeeld dat herplant om technisch/financiële redenen vaak onmogelijk blijkt. Boomwortels zouden namelijk nogal eens voor kostenverhogende problemen zorgen. Dit o.a. vanwege de leidinginfrastructuur ondergronds en de herstelschade aan de bestrating.

Echter er is een alternatief waardoor bomen niet per definitie de grond in hoeven. Er zijn boomsoorten die ook in een bak op het trottoir kunnen overleven. Deze (mobiele) boombakken zijn tevens tijdelijk (winterhard???) te stallen in speciale kassen in Den Haag.

Initiatiefgroep Groen in de Wijk

vrijdag, november 14, 2008


Lees hier verder!

Meer licht op de groene zaak in de Beetsstraat

Inmiddels is er licht op de groene zaak in de Beetsstraat. Van de 29 gekapte bomen zijn er inmiddels 7 herplant.

Overdags.


Nieuwe Lantaarnpalen.Bomen bij duister


Lantaarnpalen bij avond.

maandag, november 10, 2008


Lees hier verder!

Oproep bewoners Beetsstraat 182 t/m 196

Een aantal bewoners in het gedeelte Beetsstraat 182 t/m 196 bleek nog niet helemaal op de hoogte te zijn van de gevolgen van het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Spoorwijk. Dit ondanks de bewonersbrief van 19.06.2008 (klik hier)>!

Daar de woningen gesloopt moeten worden zullen zij namelijk worden onteigend.


Zij worden verzocht contact op te nemen met de Initiatiefgroep De Nieuwe Nomaden die hen wil bijstaan en adviseren.


Zie tekst verzonden brief.

aXXiegroep de Nieuwe Nomaden

Den Haag, 8 november 2008


Geachte bewoners,


Zoals u inmiddels bekend zal zijn, is op 6 november in de vergadering van de Haagse gemeenteraad een besluit genomen inzake de vaststelling van de wijziging van het bestemmingsplan Spoorwijk.

Hiermee samenhangend is tevens van toepassing verklaard de Wet Voorkeursrecht Gemeente WVG. Hetgeen inhoudt dat de bestaande bebouwing alwaar u woont, op termijn zal worden gesloopt.

Voor de huurders betekent dit dat op termijn de huur zal worden beëindigd waarbij van toepassing de inspanningsverplichting om in aanmerking te komen voor andere woonruimte.

Voor de huiseigenaren betekent dit dat de woning zal worden aangekocht (onteigeningswet) door hetzij de gemeente danwel door Vestia die de feitelijke sloop- en bouwplannen gaat uitvoeren.

Graag zouden wij van u vernemen of een en ander op mogelijke problemen gaat stuiten. Mocht u hulp of advies nodig hebben, dan zouden wij graag met u in contact komen om te kijken wat we als initiatiefgroep kunnen doen.


Dank voor uw aandacht,


J.J.HunckaXXiegroep de Nieuwe Nomaden
secretariaat J.J.Hunck
p.a.: Beetsstraat 280
2524 RH Den Haag

Tel.: 070-3935688

aXXiegroep-NoMaat

Initiatiefgroep De Nieuwe Nomaden

email: spoorwijk@benik.nl
Bijlage: 1
In de Raadsvergadering van 06.11.08 19.30 is o.a. gesproken over onderstaande onderwerpen. Bezoekadres is Stadshuis Spui 70


Voorstel van het college inzake vaststelling Bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening (Beetsstraat 200 en omgeving)

Midden in het herstructureringsgebied Spoorwijk is aan de Beetsstraat een onheldere stedenbouwkundige situatie ontstaan door het handhaven van een aantal panden.
Voorgesteld wordt deze panden te slopen en te vervangen door nieuwbouw om daarmee het stedenbouwkundig plan Nieuw Spoorwijk ter plekke af te ronden. Vestia Den Haag Zuid-Oost wil, vanuit haar betrokkenheid met Spoorwijk, hier een woonzorgcomplex met 48 wooneenheden realiseren.

Ook is in het nieuwbouwprogramma een gymzaal in combinatie met 3 huur appartementen opgenomen. De gymzaal dient ter vervanging van een te slopen gymzaal en loopt qua realisatie (2009) vooruit op de realisatie van het woon-zorgcomplex (201 1) omdat hiervoor nog de verwerving van enkele woningen noodzakelijk is.

Voorstel van het college inzake aanwijzing op grond van artikel 3 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg Beetsstraat)

Teneinde de gemeente een betere uitgangspositie te verschaffen op de onroerend goedmarkt is het gewenst de volgende gronden voor de wettelijke duur van 10 jaar, gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding van het bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening, aan te wijzen als gronden waarop het voorkeursrecht zoals bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is:

Beetsstraat 182 t/m 196 (even nummers), Douwes Dekkerstraat 89a, 91 en 91a, Multatulistraat 166, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie en nummer Al 7702 (overgegaan in: Al 7729 A-1, Al 7729 A-2), Al 7703 (overgegaan in: Al 8169 A-1, Al 8169 A-2), Al 7704 (overgegaan in: Al 8167 A-1, Al 8167 A-2), Al 7705 (overgegaan in: Al 8168 A-1, Al 8168 A-2), Al 7706. Voor de locaties is op 25 april 2007 de Wet voorkeursrecht gemeenten in werking getreden.

De inwerkingtreding geschiedde daags na het op grond van artikel 8a Wvg (oud) gedane voorstel van ons college aan de raad van 24 april 2007. Op 14 juni 2007 heeft de raad op grand van artikel 8 Wvg (oud) een aanwijzingsbesluit genomen met een maximale duur van twee jaar.

Op 17 juni 2008 heeft het college ingevolge artikel 6, eerste lid, Wvg (oud) het voorkeursrecht gevestigd op basis van het op diezelfde datum ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan
Spoorwijk, eerste herziening.

Met dit collegebesluit is een voorbescherming in werking getreden voor de duur van 5 maanden. Teneinde de aanwijzing voort te laten duren dient binnen deze 5 maanden een nieuw besluit tot aanwijzing te worden genomen.

Als grondslag voor het te vestigen voorkeursrecht dient het op 6 november 2008 door de raad vast te stellen bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening.
In dit plan hebben de gronden een van het huidige gebruik afwijkende bestemming (Gemengde doeleinden: wonen, maatschappelijke voorzieningen, welzijnsvoorzieningen en sportvoorzieningen) gekregen.

Meer informatie ??? Klik hier Kaart van het gebied!

Nog meer informatie !!! Klik hier Lijst objecten Beetsstraat 200 e.o. !

Nog veel meer informatie !!!!! Klik hier Voorstel raadsvergadering
!

donderdag, november 06, 2008


Lees hier verder!

Sloop FRAM en bouw nieuwe woningen Beetsstraat 200 e.o.

Tijdens de Raadsvergadering in de avond van 6 november a.s. om 19.30 uur wordt gesproken over onderstaande onderwerpen.


Bezoekadres Stadshuis Spui 70

Voorstel van het college inzake vaststelling Bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening (Beetsstraat 200 en omgeving)

Midden in het herstructureringsgebied Spoorwijk is aan de Beetsstraat een onheldere stedenbouwkundige situatie ontstaan door het handhaven van een aantal panden.
FRAM

Voorgesteld wordt deze panden te slopen en te vervangen door nieuwbouw om daarmee het stedenbouwkundig plan Nieuw Spoorwijk ter plekke af te ronden. Vestia Den Haag Zuid-Oost wil, vanuit haar betrokkenheid met Spoorwijk, hier een woonzorgcomplex met 48 wooneenheden realiseren.

Ook is in het nieuwbouwprogramma een gymzaal in combinatie met 3 huur appartementen opgenomen. De gymzaal dient ter vervanging van een te slopen gymzaal en loopt qua realisatie (2009) vooruit op de realisatie van het woon-zorgcomplex (201 1) omdat hiervoor nog de verwerving van enkele woningen noodzakelijk is.

Voorstel van het college inzake aanwijzing op grond van artikel 3 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg Beetsstraat)

Teneinde de gemeente een betere uitgangspositie te verschaffen op de onroerend goedmarkt is het gewenst de volgende gronden voor de wettelijke duur van 10 jaar, gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding van het bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening, aan te wijzen als gronden waarop het voorkeursrecht zoals bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is: Beetsstraat 182 t/m 196 (even nummers), Douwes Dekkerstraat 89a, 91 en 91a, Multatulistraat 166, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie en nummer Al 7702 (overgegaan in: Al 7729 A-1, Al 7729 A-2), Al 7703 (overgegaan in: Al 8169 A-1, Al 8169 A-2), Al 7704 (overgegaan in: Al 8167 A-1, Al 8167 A-2), Al 7705 (overgegaan in: Al 8168 A-1, Al 8168 A-2), Al 7706. Voor de locaties is op 25 april 2007 de Wet voorkeursrecht gemeenten in werking getreden.
Beetsstraat 182 t/m 196 e.o.

De inwerkingtreding geschiedde daags na het op grond van artikel 8a Wvg (oud) gedane voorstel van ons college aan de raad van 24 april 2007. Op 14 juni 2007 heeft de raad op grand van artikel 8 Wvg (oud) een aanwijzingsbesluit genomen met een maximale duur van twee jaar.

Op 17 juni 2008 heeft het college ingevolge artikel 6, eerste lid, Wvg (oud) het voorkeursrecht gevestigd op basis van het op diezelfde datum ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan
Spoorwijk, eerste herziening.

Met dit collegebesluit is een voorbescherming in werking getreden voor de duur van 5 maanden. Teneinde de aanwijzing voort te laten duren dient binnen deze 5 maanden een nieuw besluit tot aanwijzing te worden genomen.

Als grondslag voor het te vestigen voorkeursrecht dient het op 6 november 2008 door de raad vast te stellen bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening.
In dit plan hebben de gronden een van het huidige gebruik afwijkende bestemming (Gemengde doeleinden: wonen, maatschappelijke voorzieningen, welzijnsvoorzieningen en sportvoorzieningen) gekregen.


Meer informatie ??? Klik hier Kaart van het gebied!

Nog meer informatie !!! Klik hier Lijst objecten Beetsstraat 200 e.o. !

Nog veel meer informatie !!!!! Klik hier Voorstel raadsvergadering
!


Lees hier verder!

Getuigen gezocht autoschade Multatulihof.

Wie heeft in de nacht van 30 oktober op 31 oktober 2008 tussen 17.00-07.30 uur iets gezien aan de Multatulihof op de parkeerplaats. Dit ivm het bekrassen van een auto en het lek steken van 4 banden. Wie een tip heeft krijgt een beloning.Klik op de titel en reageer ????