zaterdag, november 28, 2009


Lees hier verder!

Masterplan Knoop Moerwijk nadert voltooiing

(Klik op de titel voor concept-Masterplan )
Inmiddels is het concept-Masterplan Knoop Moerwijk door het Haagse college vastgesteld.

Data;

SRO 26.11.09 13.30 uur


Het Masterplan Knooppunt Moerwijk stond voor woensdag 9 december om 09.00 uur op de agenda van de commissie SRO. Deze is echter verplaatst naar 3 december om 19.30 uur.

Hierbij heb je inspreekrecht, dit wil zeggen dat je voor de behandeling van het betreffende stuk 5 minuten lang ‘je zegje mag doen.’

Locatie is Raadszaal Spui 70, Den Haag.

Je kan de vergadering bijwonen op de publieke tribune en volgen via internet www.denhaag.nl/gemeenteraad

Via de commissie SRO zal het plan uiteindelijk worden beoordeeld in de Gemeenteraad. Zij uiteindelijk zullen het plan vaststellen (of juist niet).

Wij houden u op de hoogte.


Lees hier verder!

Laatste stukje Beetsstraat knapt op door nieuwbouw

(Klik voor planning en procedures op de titel)


Het laatste stuk van de Beetsstraat wordt opgeknapt. Het gaat om het gedeelte tussen de Max Havelaarstraat en de Multatulistraat. Met de aanpak van dit stuk van de Beetsstraat is de herstructurering van Spoorwijk, die sinds 2001 aan de gang is, compleet.

Het gebied ligt midden in het vernieuwde Spoorwijk en grenst aan alle kanten aan nieuwbouw. Nu staan er nog een oud buurthuis, een gymzaal en woningen. Om alle plannen uit te kunnen voeren, moet er eerst gesloopt worden. De sloop gebeurt in fasen en is gestart in september 2008. Het hele nieuwbouwproject moet in 2012 klaar zijn.

Nieuwbouw voor jong en oud
Vestia Den Haag Zuid-Oost zet een nieuw gebouw neer in dit gebied. Hierin komen vier woongroepen waarin 24 ouderen begeleid kunnen wonen.
Basisschool de Spoorzoeker krijgt een nieuwe gymzaal. Die komt in hetzelfde gebouw als de zorgwoningen. Er komen ook een aantal nieuwe appartementen en eengezinswoningen en extra parkeerplaatsen op straat.Meer groen in de straat
De groenstroken en dubbele rijbaan van de Max Havelaarstraat worden verlengd tot de Beetsstraat.Overleg met de buurt
De plannen voor de Beetsstraat zijn vooraf besproken met de buurt. Een aantal voorstellen van buurtbewoners is in de plannen verwerkt. De omgeving blijft op de hoogte van het project via bewonersbrieven.

Planning bouwwerkzaamheden (omgeving Beetsstraat 200).
September 2008: Sloop buurthuis 'De Fram'
Eind 2008: Gewijzigd bestemmingsplan vastgesteld 6 november 2008
Februari 2009: Start onteigening appartementen
Najaar 2009: Aanvraag bouwvergunning en Start sloop oude gymzaal
Medio 2010: Start bouw gymzaal
Eind 2010: Appartementen in bezit, start sloop appartementen
Begin 2011: Start bouw woon- zorgcomplex en de overige woningen
Begin 2012: Start inrichting openbare ruimte

Meer informatie


Gemeente Den Haag
Stadsdeel Laak
Slachthuisplein 25
2521 EC Den Haag


Telefoon: 14 070
Telefoon vanuit het buitenland: +31 70 353 77 00
Fax: (070) 353 77 30

zaterdag, november 21, 2009


Lees hier verder!

Masterplan Knoop Moerwijk - De ontknoping

(klik op titel)

College stemt in met Masterplan Knoop Moerwijk

vrijdag, 20 november 2009Moerwijk wordt levendig centrum van wonen, werken en reizen

Vandaag stemde het College van Burgemeester en Wethouders in met het Masterplan Knoop Moerwijk. Het gebied rond het station Moerwijk, Knoop Moerwijk genoemd, wordt een gunstige uitvalsbasis om in te wonen en te werken.
Meer woningen en voorzieningen worden rond het station en aan het Laakkanaal gebouwd. Het drukke auto- en fietsverkeer wordt ontward en openbaar vervoer krijgt de ruimte. Station Moerwijk wordt een halte voor de nieuwe, snelle verbinding over het spoor met de rest van de Randstad, de 'Stedenbaan'. Realisatie van de plannen is mede afhankelijk van externe financiering.
Het masterplan Knoop Moerwijk neemt een bijzondere plaats in onder de Haagse masterplannen. Het accent van het plan ligt op het stedelijk bouwen rond een vervoersknooppunt. "Dat is per definitie duurzaam", concludeert Wethouder Marnix Norder (Bouwen en Wonen). "Daarvoor moeten we het drukke verkeersknooppunt, dat het nu is, ontwarren. Het plan voorziet daarin maar het gaat veel geld kosten. Den Haag kan dit niet alleen betalen maar dit masterplan biedt uitstekende argumenten aan marktpartijen en overheden om hun medewerking en steun aan deze toekomstvisie te verlenen." Het masterplan Knoop Moerwijk wordt nu ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraad. Het plan biedt de basis om financiële partners te zoeken.

Knoop Moerwijk als duurzame link
De omgeving van het huidige station Moerwijk bestaat nu uit een voormalig bedrijventerrein aan het Laakkanaal, een woonwijk en drukke verkeersaders. De hoge spoordijk doorsnijdt de woonwijken en het groen. Het college wil aan deze versnippering een eind maken door het gebied een eigen gezicht te geven en goed te laten aansluiten op de geplande nieuwbouw in Laakhavens. Het masterplan voorziet in de aanpak van beide kruispunten aan weerszijden van het spoorviaduct en een verbreding van het spoorviaduct zelf. Hierdoor passeert het autoverkeer soepeler, krijgt de fiets meer ruimte en komt het veenriviertje de Laak beter tot zijn recht. De openbare ruimte in het gebied gaat het station met de omringende wijken verbinden. Zo voorziet het masterplan in een brug over het Laakkanaal voor fietsers en voetgangers, openbare kades als verbinding naar Laakhavens, maar ook in pleinen met winkels en terrassen die aansluiten op het station.

Wonen en werken, aan het water
Met een goede verbinding van de stad en regio, wordt Knoop Moerwijk een gunstige uitvalsbasis om in te wonen en te werken. Het masterplan blikt vooruit op de komst van zo'n 800 woningen. Het grootste deel bestaat uit appartementen rond het station. Ook is er ruimte voor laagbouw. Het gaat dan om woonvormen op en rond het water, zoals drijvende woningen of woningen met terras/boot aan het water. Er ontstaat een nieuw woonmilieu voor bewonersgroepen voor wie nabijheid van het centrum en bereikbaarheid belangrijk is, zoals jongeren, freelancers en forenzen, maar ook ouderen. Passende voorzieningen zijn direct op loopafstand of aan het nieuwe station. Er is zo'n 35.000 m² gereserveerd voor voorzieningen, waarvan ca. 7.000 m2 voor kleinschalige bedrijfs- en praktijkruimte en kleinschalige horeca.

Wéreldstad aan Zee
De ideeën voor Knoop Moerwijk zijn een uitwerking van de Structuurvisie 2020, Wéreldstad aan Zee. Hierin zijn de lijnen uitgezet voor een goed bereikbare, sociaal en economisch sterke stad aan zee, met een internationaal profiel in een sterke regio. Knoop Moerwijk, een van de negen structuurvisie plannen, draagt bij aan deze ambities door een stedelijk, compact bouwen te combineren met het nieuwe regionale vervoersconcept Stedenbaan. Hierdoor komt de regio beter binnen handbereik en kan het openbaar vervoer een serieus alternatief vormen voor de auto. Met de nieuwe woningen, bedrijven en voorzieningen en het verbinden van belangrijke plekken in de stad, wordt verder bijgedragen aan de ambities van de structuurvisie.

zaterdag, november 14, 2009


Lees hier verder!

Van Wijkplaats naar Buurtkamer

Op het Gouverneurplein nr. 8 zit al jaren de bekende ontmoetingsplek De Wijkplaats. De bedoeling is dat de plek wordt verbouwd en de functie krijgt van Buurtkamer. Eind 2009 gaat het pand tijdelijk dicht en zal in het voorjaar van 2010 weer worden geopend.

Het wordt een ruimte waar ouderen, volwassen bewoners en gezinnen elkaar kunnen ontmoeten. Om met elkaar te kunnen praten over dagelijkse dingen of gewoon samen leuke dingen te doen.

Vrijwilligers zullen de kamer openstellen en als gastvrouw en gastheer aanwezig zijn bij de te organiseren activiteiten. Zij worden daarbij ondersteund door mensen van de Stichting BOOG.

Zijn er belangstellende bewoners die mee willen doen als vrijwilligers, dan kan je je aanmelden bij:
Stichting BOOG,
R. de Man
Tel. 070-3121252
E. manre@boog.nl


Lees hier verder!

Wijkschouw en Leefbaarheidsoverleg 24 november 2009

Op 24 november is de eerstvolgende wijkschouw. Het doel is gezamelijk verbeterpunten te constateren in Spoorwijk. Er wordt door de wijk gelopen met instanties die direct actie kunnen ondernemen om lastige plekjes aan te pakken.

Vertrekpunt is de Wissel
Vertrektijd is 18.30 uur.

Aansluitend is er dan om 19.30 in de Wissel het Leefbaarheidsoverleg.

Voor verbeterpunten of klachten kunt u ook rechtstreeks contact op nemen met het Verbeterpunt van de gemeente 14070.


Lees hier verder!

Het is Prachtig in Spoorwijk.

(klik op de titel)

Op 19 oktober 2009 was TV West op bezoek in Spoorwijk


"In de laatste reguliere uitzending zijn we in het kleinste stadsdeel van Den Haag namelijk Laak. In Spoorwijk aan de Schimmelweg ligt een volkstuinencomplex. Hier komen elke week buurtbewoners bij elkaar om de tuinen op het complex te onderhouden, thee te drinken en honing te maken. Jessica gaat langs voor een kopje thee. En verder wordt er deze uitzending hard gewerkt door leerlingen van openbare basisschool Leeuwerikshoeve in Haagse Hout. Zij zorgen dat de omgeving van de school goed schoon blijft."

vrijdag, november 13, 2009


Lees hier verder!

Van de groenstrook in de Hildebrandstraat en Kunst in de Wijk

(klik op titel)

Hoewel bij veel van de bezoekers een goede indruk achterbleef over het ontwerp van de invulling van de Groenstrook, bleken helaas een aantal bewoners een andere mening te zijn toegedaan.

De reacties van de bewoners op het op 3 november getoonde plan waren over het algemeen zeer positief. Echter een aantal bewoners van de oudbouw nabij de hoek Hildebrandstraat/Schimmelweg gaf nogal luidruchtig aan niet erg gelukkig te zijn met het speeltoestel voor de wat oudere kinderen (10-15j) in de hoek naast de Volkstuintje in de landgoederenzone van Rijswijk. “Een hangplek voor jongeren zou dit gaan worden”, aldus de bewoners.

Ook bleek een aantal bewoners uit de nieuwbouw van de Hildebrandstraat tegenover het hondenuitloopveld niet erg gelukkig te zijn met die voorziening. De voorzieningen zijn dus bedoeld voor geheel Spoorwijk en niet slechts alleen voor de bewoners van de Hildebrandstraat e.o. En ook zijn de straten en groenstroken geen persoonlijk eigendom van de bewoners.


De gemeente beraadt zich nog hoe om te gaan met de oppositie van de groep bewoners van de oudbouw en de reacties van de bewoners rond het hondenveldje. Welke inspraakreacties wel en welke niet gehonoreerd worden, zal de gemeente binnenkort laten weten. Het uiteindelijke plan zal op een geschikte plaats ter inzage worden aangeboden. Alle voorbereidingen zijn er op gericht om nog dit jaar met de uitvoering te starten. Over de start uitvoering zal nog nader bericht worden.

Heel jammer, echter men vreest dat het NIMBY-effect tegenwoordig niet alleen opspeelt bij de vestiging van een opvang voor verslaafden, maar ook bij het organiseren van speelplekken voor de kinderen in de wijk en honden uitlaatplekken.

Toen er om suggesties werd gevraagd, dacht een van de bewoners aan een handige folder met uitleg, foto's en schetsjes waarmee de plannen meer inzichtelijk zouden kunnen worden gemaakt. Deze folder zou dan huis-aan-huis verspreidt kunnen worden. Wanneer dan duidelijk is wanneer de uitvoering voor de deur staat, zou er vervolgens wederom een informatieavond kunnen worden gehouden.

Daar het dus de afsluiting betreft van de 3e en laatste sloop/vernieuwingsfase in Spoorwijk zou er een bijzonder element kunnen worden toegevoegd aan de oplevering ervan. Zoals u uiteraard weet besteden de gemeenten en dus ook Den Haag de laatste jaren meer aandacht aan Kunst in de Openbare Ruimte. Dit ter verhoging van de Leefbaarheid in de wijk.

In Spoorwijk loopt al zeer lange tijd het idee om een Kunstwerk te lanceren. Zelfs wethouder Marnix Norder (klik op titel boven)is een keer langs geweest om hier kennis van te nemen. Hij stond hier zeer positief tegenover. Helaas staat het idee door omstandigheden al weer een tijdje in het vriesvak. Het zou nu dan een mooie gelegenheid zijn om het idee van het Kunstwerk alsnog te realiseren in de Groenstrook. De bewonersorganisatie BOS was hier indertijd zeer nauw bij betrokken en kunnen de nodige aanvullende informatie verschaffen (Ramazan Odek).

woensdag, november 04, 2009


Lees hier verder!

De Gezondheidsmarkt zaterdag 7 november 2009

(Klik op titel) folder
Het bestuur van de HVL koos dit jaar tot het jaar van de “Gezonde Voeding”.

Deze keer organiseert zij de Gezondheidsmarkt.

Programma:
11.45 uur Showband in de wijk,
12.00 uur Inloop in Laakhage
12.30 uur Opening door wethouder B. van Alphen


13.30 – 16.30 uur workshops

Er zijn o.a informatiekraamjes ingericht en onderwerpen die aan de orde komen zijn bv. alcohol en drugs, astma, Apotheek, Den Haag op Maat, Buddy Netwerk,diabetis, hyperventilatie, hoge bloeddruk, pedicure, Stichting de Zonnebloem,etc.

Verder zullen er workshops verzorgd worden: zoals Gezond Wonen, bloed prikken ivm diabetis, kookworkshops,fietsles,cardiofitness, Zumba, Tai Chi, fysiotherapie, DVD presentatie “Vindingrijkheid”, Kickboksen, etc.


De gezondheidsmarkt wordt georganiseerd in samenwerking met vele verenigingen en organisaties o.a HVL, MOOI, BOOG, Turkse Vereniging Molenwijk.


Locatie: Centrum Laakhage, de Koffiepot, Mosaiko, en Cromvlietcentrum gelegen aan het Cromvlietplein, Elleboogstraat en de Peilstraat in Laak-Noord.


Weest welkom op zaterdag 7 november van 12.00 u tot 18.00 uur.


Hindoestaanse Vereniging Laakkwartier Noord.
Peilstraat 67
2516 RG Den Haag
Telefoon: 070 - 3994679
Email: hvlgopal@orange.nl
Website: www.hvldenhaag.com

maandag, november 02, 2009


Lees hier verder!

PvdA op bezoek in Spoorwijk 04.11.09

(klik op titel)
In de aanloop naar de Gemeenteraadsverkiezingen op 3 maart 2010 is de PvdA ook op bezoek in Spoorwijk.


Locatie: De Wissel- Betsy Perkstraat 14
Datum: Woensdag 4 November 2009
Tijd: Vanaf 14:30 uur
In gesprek met de bewonersorganisaties over wonen in Laak.

Lekker Wonen in Laak! Biedt Den Haag voldoende betaalbare woningen in fijne buurten? Samen leven in Den Haag! Biedt Den Haag iedereen voldoende kansen om mee te doen? Hoe gaat het met de jeugd in Laak? Is Laak veilig en schoon genoeg?

De PvdA in Den Haag heeft de afgelopen periode zich sterk ingezet voor de stad en het stadsdeel Laak, ook voor de toekomst hebben we ambitieuze plannen. Natuurlijk horen we graag uw mening en ideeën.
Daarom nodigt de PvdA Den Haag u van harte uit voor een bijeenkomst op woensdag 4 november.

Kom bij de PvdA op de koffie!


Denk mee, praat mee, doe mee!

PvdA-raadsleden Abderrahim Kajouane en Koen Baart zullen met u in gesprek gaan.
Wij maken een estafette door Laak en u kunt aansluiten wanneer u wilt.


Kunt u niet aanwezig zijn? Stuur dan uw ideeën naar pvda@denhaag.nl of PvdA gemeenteraadsfractie, Postbus 19157 postcode 2500 CD Den Haag

Wij hopen van harte u te mogen ontmoeten! En natuurlijk zijn vrienden en bekenden eveneens van harte welkom.
Voor meer informatie: bel of mail 070 - 353 3724 / pvda@denhaag.nl