zondag, oktober 17, 2010

Activiteitenprogramma Laak 2011 is in aantocht

Op dinsdag 12 oktober waren flink wat bewoners bijeen gekomen in De Wissel.

De aanleiding was dat medewerkers van de gemeente (stadsdeelkantoor laak) wilde weten welke verbeteringen de bewoners belangrijk vinden voor uw buurt of wijk.

Aan de hand van de vragen en suggesties werd gezamenlijk besproken hoe uiteindelijk het nieuwe Activiteitenprogramma Laak 2011 eruit zou kunnen gaan zien.

In dit activiteitenprogramma staat wat het stadsdeel in het komende jaar gaat doen aan leefbaarheid, veiligheid, burgerschap en zorg en welzijn. Bijvoorbeeld het schoonmaken van straten, ondersteuning van jongerenwerk en het subsidiëren van nacht- en buurtpreventie.

Een van de suggesties betreft de aanpak van de grijze plekken in de Beetsstraat.

Van verschillende bewoners werd vernomen dat deze ‘grijze’ plekken eens flink aangepakt zouden kunnen worden. Na de oplevering van nieuwbouw fase 3 zijn deze plekken inderdaad een ‘Rotte kies’ in de Beetsstraat. Vooral voor de bewoners in de nieuwe woningen is het uitzicht een doorn in het oog.

Ter hoogte van het ‘Hof van Heden’ is BOOG inmiddels begonnen met het opzetten van een plan om aldaar de situatie te verbeteren. Op 25 september was er weer een Burendag in Spoorwijk. Er werd toen een workshop gehouden voor de bewoners rondom de Beetstraat/Hof van Heden. Er ligt daar al heel lang een braakliggend stukje grond waar een speeltuintje teruggeplaatst gaat worden. Deze speeltuin zou ook echt een fijne speel- en ontmoetingsplek kunnen worden voor de buurtbewoners die er gebruik van gaan maken.

Het is dus van groot belang dat deze plek een flinke opknapbeurt krijgt. Voor de hand ligt dan ook dat er goed gekeken wordt naar het rijtje bomen aldaar. Deze zouden bijvoorbeeld een flinke snoeibeurt kunnen gebruiken. Er zijn zelfs gemeenten die speciaal voor de kinderen Boomhutten hebben aangebracht in bomen op of nabij een speelplaats.Een andere 'grijze' plek in de Beetsstraat is de locatie waar ooit de FRAM (Beetsstraat 200) heeft gestaan.

Ook daar staan nu flink wat bomen te verpieteren. Het zijn Monumentale bomen die zeker het behouden waard zijn. Spoorwijk werd niet voor niets het Groene Dorp genoemd.

Een tijdje terug werd het Bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening (Beetsstraat 200 en omgeving)vastgesteld. (klik op titel boven artikel)
Bedoeling was dat de panden aldaar vervangen zouden worden door nieuwbouw om daarmee het stedenbouwkundig plan Nieuw Spoorwijk ter plekke af te ronden. Vestia Den Haag Zuid-Oost wil, vanuit haar betrokkenheid met Spoorwijk, hier een woonzorgcomplex met 48 wooneenheden realiseren.

Ook is in het nieuwbouwprogramma een gymzaal in combinatie met 3 huur appartementen opgenomen. De gymzaal dient ter vervanging van een te slopen gymzaal en loopt qua realisatie (2009) vooruit op de realisatie van het woon-zorgcomplex (201 1) omdat hiervoor nog de verwerving van enkele woningen noodzakelijk is.

Al weer een tijdje terug is de FRAM verdwenen en ook de gymzaal is weg. Deze plek is al weer tijdje een braakliggende terrein.

Echter de panden; Beetsstraat 182 t/m 196 (even nummers), Douwes Dekkerstraat 89a, 91 en 91a, Multatulistraat 166 staan nog steeds overeind. Vanwege de bezuinigingen zal daar op de korte termijn weinig aan veranderen.

Het zou dus een goede zaak zijn ook deze plek voorlopig ’Op te Pimpen’.

Groen.
Kortom, het groen van de bomen kan dus beter tot zijn uiting kunnen komen middels de herinrichting van deze plekken. Hierbij rekening houdend met de functie die deze plekken gaan krijgen en de activiteiten die er gaan worden georganiseerd. Er zijn gemeenten die dergelijke plekken speciale voor de jeugd hebben benut metdoor het plaatsen van Boomhutten.

Kunst.
En ook meer Social Sofa’s in de wijk bijvoorbeeld op de plek ofwel ‘Plein’ Beetsstraat/park Hof van Heden. En op de plek waar indertijd de FRAM stond.

Tevens is het handig kunstenaars in te schakelen die een eigentijdse aanpak hebben om een buurt ‘Op te Pimpen’. Denk hierbij o.a. aan kindervriendelijke kunst bijvoorbeeld, in de vorm van speelobjecten etc.

Ook hier dan uiteraardweer bewoners bij betrekken voor aanvullende suggesties.


Dit alles zou dan meegenomen kunnen worden in het nieuwe Activiteitenprogramma Laak 2011.