zondag, juni 17, 2007

Verslag Leefbaarheidsoverleg Spoorwijk 29.05.07

Verslag van het Leefbaarheidoverleg Spoorwijk op 29 mei 2007 in de Promenade aan de Erasmusweg 2 Den Haag


1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering, zegt, dat hij erg blij is met de opkomst en heet
iedereen welkom. Ook verzoekt hij iedereen op tijd te komen. Hij vindt het jammer dat er geen vertegenwoordiger van Stadsbeheer is, maar deze is wel aanwezig geweest op de Wijkschouw van j.l. 22 mei.

Wat betreft de structurering van het Leefbaarheidoverleg het volgende: OCW: Er leefde het verwachtingspatroon bij Leefbaarheid/buurtcie’s, dat BOS het overleg zou gaan leiden, echter aangezien het bestuur van de Bewonersorganisatie bijna zonder uitzondering een volledige baan heeft, en er niet genoeg vrijwilligers zijn, is er niet voldoende tijd om het Leefbaarheidoverleg zó te ondersteunen als eigenlijk nodig is. Dit is geen onwil, maar onmacht. Met OCW is vorig jaar afgesproken, dat de wijkkrant de eerste prioriteit van BOS is, daarna het organiseren van thema-avonden en dat daarna andere wijkinitiatieven, afhankelijk van de beschikbare tijd, aan de beurt komen. Dit is niet ideaal, maar wel het enige haalbare op dit moment. Naar aanleiding hiervan is er een opzetje voor de structurering gemaakt, dat eerst met BOS besproken gaat worden. (Door een onduidelijkheid is het afgesproken overleg op 3 mei niet doorgegaan). Voorstel is dat de leefbaarheidcoördinator voorzitter is dat MOOILaak voorbereidt en het verslag maakt.

Bewoner biedt zich aan als administratief vrijwilliger. Voorzitter BOS zal een afspraak met hem maken.

Vraag: Hoe is de procedure, als er een afspraak is gemaakt met dienst of organisatie waar nog niet opgereageerd is?
Antwoord: Het is aan de bewoner, die dit heeft aangekaart om dit dan op te pakken. Als er dan nog niet gereageerd wordt dan wordt de leefbaarheidcoördinator ingeschakeld. Dus niet BOS, die daar op dit moment geen gelegenheid voor heeft.
Vraag: En als er dan nog niets gebeurt?
Antwoord: In het Leefbaarheidoverleg zijn de ambtenaren altijd aanwezig en men kan hen aldaar direct aanspreken. Feitelijk moet er voldoende vertrouwen heersen, dat een telefoontje naar de ambtenaar voldoende is. De emailadressen/telefoonnummers staan op de adreslijst.

Oude Actielijst voor 29 mei.
Punt 2. Jongerengroep in park Schimmelweg/Sinjeur Semeynstraat. Men is er mee bezig.
Punt 3. Puin in Hof van Heden. Dat is niet Hof van Heden maar het park aan de andere kant van de Broeksloot, dus Rijswijk. Aan de overkant van het bruggetje. Ook bij ’t Zandje is grofvuil gedumpt. De Politie zal er naar kijken.
Punt 6. Vervuiling straatbeeld bij de Keet door MooiLaak. BOOG belooft het op te pakken (nagekomen bericht: in week 23 is er een extra grote container geregeld, die er aan zit te komen. Emailuitwisseling bij Bewonersorganisatie aanwezig)

2. Inbreng Bewoners/Buurtcommissies.
Diverse onderwerpen, die al in het verslag van de Wijkschouw zijn ingebracht worden nogmaals besproken. Zie ook verslag Wijkschouw en nieuwe actielijst voor 10 juli
* Actiepunt no. 12. (parkeeroverlast Café Marathon) Politie pakt het op.

* Actiepunt 13. (opengebroken straat) Vestia/Ceres en gemeente hebben conflict hierover (buizen en leidingen). Bewoner heeft hierover al een brief ontworpen. Als BOS hierachter gaat staan legt dit meer gewicht in de schaal. Hij zal de brief aan iedereen rondzenden als hij de adreslijst heeft ontvangen. De voorzitter raadt hem voorlopig af om naar de rechter te stappen.

* Actiepunt 15. (afgebroken speeltuin Busken Huetstraat) In plaats van de speeltuin wordt daar een nieuwe gymzaal gepland, maar dit is in strijd met het bestemmingsplan van augustus 2006, waarin op die plek een speeltuin voorzien is. Er is trouwens al een gymzaal vlakbij, die nog maar 15 jaar oud is. Bewoners willen speeltuin terug en zullen gaan actievoeren.
De voorzitter suggereert eerst de bouwplannen af te wachten en dan actie te ondernemen. Hij raadt aan niet alleen daarop te focussen, maar aan te geven waar je de speeltuin dan wel wilt als het niet op dezelfde plek kan.
Directrice Spoorzoeker kan het niet schelen of de gymzaal oud of nieuw is en waar hij precies staat, als er maar een is.
Bewoners willen de bouwplannen eigenlijk niet afwachten.Het beste zou het zijn om dit protest uit naam en via de Bewonersorganisatie met de Gemeente op te nemen en niet via buurtcommissies/wijkopbouwwerk. De Bewonersorganisatie heeft meer status en legt meer gewicht in de schaal dan het wijkopbouwwerk, maar BOS heeft maar beperkt tijd. Twee bewoners bieden BOS hun assistentie aan. Voorzitter BOS maakt een afspraak met hen om een brief op te stellen.
Dienst Stadsbeheer is niet aanwezig op deze vergadering. Volgende keer spreekt men hier verder over.

* Actiepunt 17 (Borden tegen barbecuen). Op het gebied van Rijswijk, in het park aan de overkant van de Broeksloot bij het bruggetje op de Schimmelweg wordt dikwijls gebarbecued. Dit levert brandgevaar op als het lang niet heeft geregend. Rijswijk heeft al een bord geplaatst bij Blauwkapje, maar er zou er ook een bij het bruggetje moeten komen. Echter dit is Haags gebied. De grens tussen Rijswijk en Den Haag loopt in het midden van de Broeksloot. Dit dient opgenomen te worden met de Gemeente Rijswijk.

* Actiepunt 18. Woonerf Busken Huet straat. Er staat een bord Woonerf, echter dit moet volgens DSB weggehaald worden, want het profiel van de straat beantwoordt niet aan de eisen van een woonerf. Ook de verkeersdrempels worden daarom niet verhoogd. Op een woonerf mag niet harder dan stapvoets gereden worden. In de wijk geldt over het algemeen een snelheid van 30 km. Dit geldt niet voor de Van Meursstraat en de A. Thijmstraat. Wat betreft de Busken Huetstraat. Hier is ook een basisschool en het verdient aanbeveling om niet harder te rijden dan stapvoets. Het bord Woonerf moet volgens bewoners dus blijven staan.

* De oever tussen A.Thijmstraat en Beetsstraat wordt niet meer gemaaid. Dit is ook de bedoeling, want het is een natuurvriendelijke oever. Sommige bewoners vinden het niet mooi. Men denkt dat het verwaarloosd is en neemt aan, dat er daarom ook vanuit auto’s puin neergegooid wordt.

3. Inbreng Coöperaties.
De wooncoöperaties zijn niet aanwezig.

4. Inbreng politie.
Wijkagent haakt aan op het verslag van 16 april no. 4. blz. 2. Naar aanleiding van de steekpartij en de opgeblazen auto zijn er 8 aanhoudingen gedaan en er zullen er waarschijnlijk nog 4/5 volgen. Hij houdt zich aanbevolen voor tips op tel. 4243620. Echter, als er urgenties zijn waarbij er bloed vloeit, dan is het beter om het alarmnummer 112 te bellen. Dat heeft directere verbindingen met de GGD. De wijk heeft extra aandacht van de politie wegens de bouwterreinen. Voorzitter: ook via andere wijkoverleggen zijn er korte lijnen naar organisaties en diensten, maar speciaal dit Leefbaarheidoverleg is erg belangrijk. Je leert elkaars belangen kennen en daar kun je gebruik van maken. Met elkaar ben je dan voor Spoorwijk bezig.

Bewoonsters Nieuw Spoorwijk verlaten om 21.00 uur de vergadering.

5. Inbreng Gemeente (OCW, BSD en DSO)
Voor OCW zie punt 1 Opening.
BSD en DSO zijn niet aanwezig.

6. Inbreng MooiLaak.
MOOILaak: De sportnota is nog niet helemaal af, maar zal, samen met het Kunstwerk op 12 juni a.s. gepresenteerd worden in de Wissel.
Het plan is inmiddels voor 90% gefinancierd, zowel door de Gemeente als onafhankelijke sponsors. Het wachten is alleen nog op fonds VSB 1818.
Er zijn een 8tal arrangementen sport/spel met een integrale aanpak.
1. Een ervan behelst meer sport op straat. Niet alle kinderen worden namelijk via de gewone kanalen bereikt. Het plan is met een bakfiets met lesmateriaal door de straten te rijden en spelende kinderen op te zoeken
2. Spoorloop organiseren in de geest van City-Pier-City loop, maar dan voor de wijk. Een maal per jaar.
3. Een rollatorloop wordt ook overwogen.
Achter het Zandje is er een prachtig veld, dat niet genoeg gebruikt wordt. Er moet hier wel toezicht komen. Echter, daar is geen geld voor. Zijn er misschien wijkbewoners, die hier vrijwillig toezicht willen houden? Men kan hier een vereniging van maken, zodat het goed georganiseerd wordt en je met elkaar (en met de ouders) verantwoordelijk bent. Men zou per toerbeurt toezicht kunnen houden. Ook in de schoolvakanties. Cameratoezicht is beperkt. Echt toezicht is trouwens beter. Hier kan bij een volgende gelegenheid over gediscussieerd worden. (actiepunt 19)
Bewoonster Nieuw Spoorwijk wil graag het plan inzien en vraagt MooiLaak dit haar toe te zenden. (actiepunt 19) Zij zoekt manieren om bevolkingsgroepen te bereiken, die niet zo snel “naar buiten komen”. (Overigens gebruikt de Pakistaans-Hindoestaanse gemeenschap het veld op Zondag om cricket te spelen)
MooiLaak heeft de wijkbewoners nodig om hier ruchtbaarheid aan te geven.
Verzoek om de agenda van het Leefbaarheidoverleg zodanig te structureren, dat de Welzijnsorganisatie haar woordje kan doen, zonder dat zij onnodig bij de rest van de vergadering aanwezig moet zijn.

7. Rondvraag.
* Er wordt afgesproken, dat iedereen die Internet heeft de verslagen digitaal krijgt en, dat ze bij het overleg voor ieder uitgeprint klaar zullen liggen, behalve voor degenen zonder emailadres, die het verslag al per post thuisgestuurd hebben gekregen. Dezen worden bij dezen verzocht dit mee te nemen naar de vergadering.

* De voorzitter deelt mee, dat er naar aanleiding van de herstructurering van het Hildebrandplein metingen zijn verricht. Men hoopt de verkeersstroom uit Rijswijk via de A.Thijmstraat te ontmoedigen, zodat die weg minder gebruikt gaat worden. Dit plan zal in een later Leefbaarheidoverleg uitgebreider besproken worden.

* Er worden lovende woorden gesproken over de Spoorwijzer en tegelijkertijd verzocht om de Leefbaarheidverslagen op de website van de Bewonersorganisatie te zetten. BOS belooft, dat het op het weblog zal komen te staan: http://www.bewonersorganisatieblogspot.com/ actiepunt 20.

Het volgende overleg is op: Dinsdag 10 juli van 19.30-21.00 in de Promenade, Erasmusweg 2 onder Station Moerwijk.

8. Sluiting.
De voorzitter sluit de vergadering.