vrijdag, maart 11, 2011

Nieuwbouw Beetsstraat/Max Havelaarstraat

klik op titel

Programma : - sloop 10 woningen, 1 welzijnsgebouw en 1 gymzaal
- nieuwbouw: - 9 marktsector eengezinswoningen
- een gymzaal, kavelgrootte 550 m2
- herinrichten openbare ruimte 2700 m2
- traforuimte (optioneel)

Bestaande situatie
De locatie Beetsstraat 200 ligt binnen het contractgebied herstructurering Spoorwijk met Vestia. Het is samen met de aangrenzende gymzaal aan de Max Havelaarstraat en 10 particuliere appartementen aan de Beetsstraat als spaarelement binnen nieuw Spoorwijk blijven staan. Dit omdat deze woningen en bijzondere gebouwen niet in het bezit van Vestia zijn. De gebouwen zijn van matige kwaliteit.

De rooilijn aan de Beetsstraat ligt terug waardoor sprake is van een soort plein. Op dit plein staat een rij grote platanen. Aan de overkant van de Beetsstraat zijn koopwoningen in drie lagen als onderdeel van de 3e fase gebouwd. Haaks op de Beetsstraat eindigt de nieuwbouw 2e fase tussen de Multatulistraat en de Max Havelaarstraat in twee rijen 3 laagse eengezinswoningen en een groenstrook abrupt op deze oude bebouwing, die nog in de oude rooilijnen staan. Tussen de nieuwbouw en de oude bebouwing is daar waar de Douwes Dekkerstraat uitkomt op de Beetsstraat een onduidelijke open ruimte ontstaan.

Kortom de stedenbouwkundige situatie ter plekke is niet logisch en daardoor slecht te beheren.


Stedenbouwkundig plan Spoorwijk
Het behoud van het tuindorpkarakter staat in het Stedenbouwkundig plan Spoorwijk voorop. Het probleem van de geringe dieptemaat van de bouwblokken heeft in dit deel van de wijk geleid tot de keuze voor het zogenaamde “Berlagemodel” waarbij twee oorspronkelijke bouwblokken worden samengevoegd tot een groot nieuw bouwblok en een deel wordt toegevoegd aan de openbare ruimte in de vorm van een groenstrook. De Douwes Dekkerstraat wordt hiermee grotendeels opgeheven. De bestaande spaarelementen liggen ter weerszijde van het overgebleven deel van deze straat.

In feite kan met de sloop van genoemde spaarelementen het stedenbouwkundig plan Spoorwijk uit 2000 worden afgerond.
In het kader van de herstructurering van Spoorwijk, waarbij sociale huurwoningen vervangen worden door nieuwbouw, wordt 52 % van de nieuwbouw gerealiseerd als koopwoning in het (middel)dure segment. 48% wordt gerealiseerd als huurappartement in de sociale sector. De verhouding koop/huur komt hiermee aardig in evenwicht in Spoorwijk.

Oorspronkelijke plan


Gewijzigde plan


Het stedenbouwkundig plan gaat uit van sloop van de beide gebouwen en het blok appartementen. Het plan sluit aan op de onlangs gerealiseerde 2e fase tussen Multatulistraat en Max Havelaarstraat. Aan de kant van de Beetsstraat wordt het bouwblok afgebouwd in de huidige teruggelegde rooilijn van de Beetsstraat. Gebouwd wordt in drie bouwlagen.

De groenvoorziening aan de Max Havelaarstraat wordt doorgetrokken tot de Beetsstraat. De bestaande rij platanen vormt hier de afsluiting van de groenstrook.

Planinhoud
Wonen
Er zullen 9 eengezins koopwoningen worden gerealiseerd in het middeldure segment.

Gymzaal
Als vervanging voor de huidige gymzaal, in gebruik bij basisschool De Spoorzoeker aan de Busken Huëtstraat, wordt in het nieuwbouwblok een nieuwe gymzaal op een oppervlak van 550m2 gebouwd.

Parkeren
In Spoorwijk wordt de parkeernorm gehanteerd van 1,3 parkeerplaats per koopwoning. De benodigde 12 parkeerplaatsen worden op de openbare straat aangelegd conform de afspraken gemaakt in het kader van de herstructurering.

Groen en openbare ruimte
De rij platanen aan de Beetsstraat en de 2 bomen naast de gymzaal in de Max Havelaarstraat zullen zoveel mogelijk behouden blijven. Zij voegen een bijzondere kwaliteit aan de woonomgeving toe en worden opgenomen in de nieuwe groenvoorziening.
De 2 bomen in het resterende stuk Douwes Dekkerstraat, 2 bomen in de achtertuinen van de woningen aan de Beetsstraat moeten wijken voor de nieuwbouw. Zij worden gecompenseerd met nieuwe aanplant binnen het plangebied.

Het nieuwe profiel van de Max Havelaarstraat met in het midden een groenstrook met bomen zal worden doorgetrokken tot de Beetsstraat.
In totaal wordt 2700m² heringericht. De openbare ruimte wordt aangelegd op het niveau Residentie kwaliteit. Na realisatie wordt het in beheer overgedragen aan het stadsdeel Laak.

Traforuimte
Twee bouwblokken verder, bij de Hof van Heden, staat een traforuimte in de openbare ruimte. Het is de stedenbouwkundige wens om bestaande trafo’s op te nemen in bouwblokken. In de herstructurering-fasen 2 en 3 is ruimtelijke inpassing van een traforuimte niet gelukt. Nu bestaat er wel een mogelijkheid om een traforuimte te realiseren naast de gymzaal. Gezien de redelijke staat waarin de trafo verkeert en de hoge nieuwbouwkosten van € 76.000,-, wordt echter voorgesteld om het huidige gebouw te laten staan.