woensdag, maart 02, 2011

Wijkschouw/leefbaarheidsoverleg Spoorwijk

Beste mensen,Namens voorzitter Marcel Keus van BOS nodig ik u uit voor de eerste Wijkschouw en Leefbaarheidoverleg van dit jaar.

· De uitnodiging en agenda

· Het verslag

· De actielijsten van september en december 2010


Een zeer dringend verzoek aan de instanties op voor een vervanger te zorgen indien u zelf verhinderd bent !

Wij hopen u volgende week te zien!

Met vriendelijke groet,Namens de BOS,Astrid Maagdenberg,

Administratief Ondersteuner St. Boog.Betsy Perkstraat 14

2524 XT DEN HAAG

Tel. 070 396 00 00

Website: www.spoorwijk.orgWijkschouw & Leefbaarheidoverleg Spoorwijk
Ook deze keer georganiseerd door “uw eigen” Bewoners Organisatie Spoorwijk (BOS)

Dinsdag 8 maart 2011


De Wijkschouw (verzamelen onder afdak naast “De Wissel”)
van 18.30-19.30 uur
Een positief kritische wandeling door een deel van de wijk, waarbij eventuele verbeter- en aandachtspunten onderweg, worden genoteerd, met bewoners & vertegenwoordigers van instanties, onder begeleiding van Ton Farla van Bewoners Organisatie Spoorwijk


Het Leefbaarheidoverleg (met koffie en thee) in “De Wissel”
van 19.30 uur tot 21.30 uur

Een transparant en constructief overleg tussen bewoners en instanties waarbij aandachtspunten & ideeën worden uitgewisseld en afspraken worden gemaakt. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en / of thee, het voorzitterschap is in handen van Bewoners Organisatie Spoorwijk

U komt toch ook? U bent bij beide van harte welkom!


Agenda Leefbaarheidoverleg:
1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Verslag vorig Leefbaarheidoverleg d.d. 7 december 2010
3. Actielijst vorig Leefbaarheidoverleg d.d. 7 december 2010
4. Nieuwe actiepunten van de Wijkschouw
5. Inbreng bewoners
6. Inbreng organisaties / instanties
7. Samenvatting van de avond door de voorzitter

Marcel Keus Voorzitter BOS / Leefbaarheidoverleg Spoorwijk
Bewoners Organisatie Spoorwijk


Verslag Wijkschouw en Leefbaarheid Spoorwijk
Dinsdag 7 december 2010 van 19.30 – 21.00 uur in “de Wissel”.

Aanwezig:
Marcel Keus –voorzitter BOS, Ton Farla – BOS, Eddy de Vries – BOS, Ria Groot –BOS, Paul Zuidema –Vestia, Richard Beekman en Monique Roos – beiden Politie Haaglanden buro Laak, Jos de Wind- Gemeente BSD , bewoners van Spoorwijk en Astrid Maagdenberg – St. Boog en notulist .

Afgemeld:
Marjan Wesselingh, Marijke Pawiro, Trees Hoekstra –BOS, Christel Danhof –HaagWonen, Margriet Snaterse en Irmgard Winter- St. Boog, Maurice Gennissen –Vestia. Ook enkele bewoners hebben afgezegd.


1. OPENING EN MEDEDELINGEN:
Voorzitter Marcel Keus opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom. Marcel bedankt in het bijzonder de heren en één dame die ondanks de kou de wijkschouw hebben gedaan. Dat heeft geresulteerd in de punten die verderop in de vergadering genoemd zullen worden.
De voorzitter benadrukt dat er gepromoot moet worden dat bewoners in eerste instantie altijd het gemeentelijke informatienummer 14070 moeten bellen om een klacht of een vraag te stellen.
Krijgen bewoners geen gehoor dan kunnen zij op het Leefbaarheidoverleg hun vraag kwijt.

2. VERSLAG LEEFBAARHEIDSOVERLEG VAN 14 SEPTEMBER
Het verslag wordt goedgekeurd.

3. ACTIELIJST VAN 14 SEPTEMBER:
Veel punten op de actielijst zijn gereed.
Een opmerking bij punt 4: veel afval bij Albert Heijn op het Goeverneurplein, wel papier en glasbakken maar geen afval bak, licht Jos de Wind toe dat voor papier nu grotere bakken staan en voor plastic afvalbakken moet Milieubeheer benaderd worden.
Punt 8, mis boom: aanvraag voor een boom staat op de lijst.
Punten 12 t/m 15: deze heeft Astrid naar Maurice Gennissen gemaild. Aangezien hij ziek is blijven deze punten voorlopig staan.
Deze aandachtspunten zijn wel bekend bij Paul Zuidema, collega van Maurice bij Vestia.

4. NIEUWE ACTIEPUNTEN VAN DE WIJKSCHOUW
Zie aparte bijlage.

5. INBRENG BEWONERS:
- een bewoner van de Schimmelweg merkt op dat deze veel verzakkingen heeft. En het groen langs de Schimmelweg is nog steeds niet gesnoeid.
- Een bewoner heeft nog steeds de wens voor een spreekuur van de wijkagent in de Wissel.
- Er wordt vaak verkeerd en wild geparkeerd op het Ledeganckplein. De mensen vriendelijk erop wijzen dat dit niet mag, helpt niet. De auto’s staan voor vlak voor de ingang van de flat, wat gevaar kan opleveren indien hulpdiensten geen directe toegang krijgen. Ook komt het vaak voor dat de rolstoelbus niet op het plein kan staan. De politie noteert dit punt.
- Een bewoner vindt het vreemd dat de bushalte van bus 18 is verplaatst. Dit nodigt automobilisten uit tot hard rijden langs het Ledeganckplein. Er is vergeten om paaltjes (Hagenaartjes) neer te zetten.
- Een idee van een bewoner: met een sleutel de toegang tot het plein vergrendelen. Hij is bereidt om deze open en dicht te doen op verzoek.
- Een bewoner van de Busken Huetstraat verzoekt om kortere lantaarnpalen.
- Nogmaals een herinnering voor een zebrapad. Bij Busken Huetstraat (heeft de aandacht)
- Graag een boom van Koetsveldstraat ter hoogte van nummer 25 A.
- Graag bomen op het Ledeganckplein.
- Kerk in de Rosseelstraat, bij diensten in het weekend staan er veel auto’s op de stoep.
- Er worden auto’s verkeerd geparkeerd bij beeld op Alberdingk Thijmplein. Bewoners hadden van automobilisten gehoord dat handhaving op stoep parkeren geen probleem was.
- Bankjes in de Beetsstraat ter hoogte van nummer 6 zijn verwijderd.


Wat het punt kerk in de Rosseelstraat betreft, maar vaak geldt dit ook voor andere verzoeken, kunnen de bewoners het gemeentelijke informatienummer 14070 eerst zelf bellen.
Dit is van belang voor de bewoners maar ook voor de wijk, want hoe meer mensen bellen voor de zelfde klacht, hoe beter en hoe sneller de gemeente in actie komt.

De aanwezige politieagenten hebben het punt parkeren op de stoep bij beeld, genoteerd.

Paul Zuidema, is buurtconciërge bij Vestia. Hij vertelt over de woningen van Vestia die een warmte-installatie van Nuon hebben. Het is een systeem wat ook vloerverwarming heeft. Bij de woningen in deze straat is het echter zo dat op de 2e etage echter koud blijft en er ook geen warm water heeft.
Irmgard Winter van st. Boog heeft een enquête uitgezet en het probleem voorgelegd aan Nuon.
Op 20 december a.s. is er een bijeenkomst voor deze woningen, het betreft de Max Havelaar en Multatulistraat.
Ook merkt Paul op dat bewoners met het systeem om moet kunnen gaan. Men moet niet steeds de thermometer hoog en laag zetten.
Paul adviseert bewoners naar de site van Vestia te gaan voor meer informatie: www.vestia.nl/vloerverwarming.
Een bewoner wil daar aan toevoegen dat hij vindt dat Nuon slecht is met communicatie naar de bewoners toe.

Een bewoner heeft gehoord dat per 01-01-2012 het Hof van Heden wordt gesloten en dat de beheerder zijn baan dan kwijt raakt. Het Hof van Heden ligt vrij geïsoleerd en aangezien het om de leefbaarheid van de wijk gaat ligt de vraag nu: wat te doen?

Paul Zuidema viel het op dat veel auto’s te koop worden aangeboden in de Hildebrandstraat.
Vestia kan hier zelf niet veel aan doen. Daarop vragen de agenten of er een APV bord staat in de Hildebrandstraat? Zo niet, dan adviseren zij om de politie te bellen op het 0900 nummer.

Ook met Oud en Nieuw verzoekt agent Richard Beekman de medewerking van bewoners.
Vorig jaar ging het goed met Oud en Nieuw en ook dit jaar rekent de politie op de bewoners van Spoorwijk om indien zij onregelmatigheden zien, altijd te bellen met 0900-0844.

Voorzitter Marcel Keus eindigt de vergadering met de opmerking dat naast het verzoek van een bewoner om een oversteekplaats ook verkeersvertragende maatregelingen in de wijk zijn gekomen.
Waar het bestuur van de bewonersorganisatie niet blij mee is het verkeersbeleid. Het is zo geregeld dat komende van de Hasebroekstraat je voorrang moet verlenen aan de auto’s op de Alberdingk Thijmstraat. Dit nodigt de automobilisten rijdende op de Alberdingk Thijmstraat nog meer uit om harder te rijden, terwijl op veel straten de limit 30 km per uur is.
Dit is een van de onderwerpen waar het bestuur met het Stadsdeelkantoor constant mee in gesprek is. Van hun kant moet er dus duidelijk acties worden ondernomen.

De voorzitter bedankt de aanwezigen voor hun komst en de positieve inbreng en sluit de vergadering om 21.35 uur.


mnd nr. omschrijving Locatie Actie voor Gepland voor gereed datum
sept
sept 12 Water sijpelt langs muur bij regen Hildebrandstraat 112-130 Vestia december
sept 13 Kelder staat blank en water stinkt Hildebrandstraat 112-130 Vestia december
sept 14 Geen ramen in kelder Hildebrandstraat 112-130 Vestia december
sept 15 Met glad weer toegang slecht toegankelijk Hildebr/Vosmaerstraat nst 54 Vestia december
sept 16 Achteringang wordt nooit schoongemaakt Hildebrandstraat 112-130 Stio Laak december gereed
sept 17 Zandvlakte en steen verplaatst Hof van Heden BSD december gereed


DEC
dec 1 Gaarne plaatsing 2 Hagenaartjes Schaepmanstraat bij winkel BSD mrt 2011
dec 2 Toliethuisje (Dixie) moet weg Alberd. Thijmstraat BSD mrt 2011
dec 3 Bij verwijsbord ontbreekt blauwe pijl Max Havelaarstraat/Alb. Thijmstr BSD mrt 2011
dec 4 Hagenaartjes kunnen verwijderd worden B. Huetstraat bij café Maraton BSD mrt 2011
dec 5 Wortelgroei Busk. Huetstraat t/o 4 BSD mrt 2011
dec 6 Wortelgroei Busk. Huetstraat t/o no 9 BSD mrt 2011
dec 7 Wortelgroei Busk. Huetstraat t/o no 26 BSD mrt 2011
dec 8 Pergola tegen muur (tegen voetballen) Speelplein B. Huet/Max H. BSD mrt 2011
dec 9 Paal is weg (met verordening gemeente) idem BSD mrt 2011
dec 10 Riool niet vervangen ** Busken Huestraat BSD mrt 2011
dec 11 Zwerver bij speeltuin Max Havelaarstraat Politie mrt 2011
dec 12 Bestrating heeft veel kuilen Schimmelweg BSD mrt 2011
dec 13 Groen is niet gesnoeid Schimmelweg BSD mrt 2011
dec 14 Wild parkeren Ledeganckplein Politie mrt 2011
dec 15 Hagenaartjes bij bushalte van lijn 18 Ledeganckplein BSD mrt 2011
dec 16 Plaatsing Zebrapad Busken Huetstraat BSD mrt 2011
dec 17 Graag plaatsing bomen Ledeganckplein BSD mrt 2011
dec 18 Wild parkeren op zondag ivm kerkdienst Rosseelstraat BSD mrt 2011
dec 19 Bankjes zijn verwijderd, t/o nummer 6 Beetsstraat BSD mrt 2011
dec 20 Sluiting Hof van Heden? Beetsstraat BSD? mrt 2011
dec 21 Melden politie verkoop auto's op straat Hildebrandstraat alle bewoners mrt 2011
dec 22 Graag een boom v. Koetsveldstraat 25 A BSD mrt 2011


** het betreft hier particuliere huizenbezit