donderdag, september 01, 2016

Open Huis 10.09.2016 bestemming pand Schimmelweg 200

Bestemming pand Schimmelweg 200 (nabij de moestuintjes)
Den HaagFM 31.08.2016 De gemeente stelt een kluspand aan de Schimmelweg beschikbaar voor een maatschappelijke organisatie. Op zaterdag 10 september is er een Open Huis.
De gemeente denkt dat het pand aan de rand van Spoorwijk prima geschikt is voor dagopvang van ouderen, een gezondheidscentrum of jeugdclub. Het pand is 414 vierkante meter groot en ligt in het groen. Organisaties die het pand willen overnemen kunnen het opknappen, maar slopen voor totale nieuwbouw mag ook. Het kluspand kost 117.000 euro.
De Open Huis op zaterdag 10 september is van 10.00 tot 12.00 uur. Er zijn medewerkers van de gemeente aanwezig om een toelichting te geven over de mogelijkheden. ...lees meer
Omdat u hebt aangegeven interesse in het pand Schimmelweg 200 in Laak of omdat u hebt aangegeven op de hoogte te willen blijven van eventuele ontwikkelingen sturen wij u deze e-mail met informatie.
Het pand aan de Schimmelweg 200 gaat de verkoop in!
Op zaterdag 10 september vindt van 10 tot 12 uur een open huis plaats in het pand. U bent dan van harte welkom om het pand te komen bezichtigen. Er vinden geen rondleidingen plaats, u kunt op eigen gelegenheid door het pand lopen. Wij willen u er wel op wijzen dat het pand tijdelijk bewoond wordt door een anti-kraakorganisatie. Wij verzoeken u netjes en zorgvuldig met de eigendommen van de tijdelijke bewoners om te gaan.
Van maandag 12 september tot en met vrijdag 30 september staat er een formulier op de website www.ikbouwindenhaag.nl onder het kopje “aanbod klushuizen” onder het kopje “Schimmelweg 200”. Dit formulier dient uiterlijk op maandag 3 oktober om 12.00 uur binnen te zijn in de mailbox van de Kavelwinkel, dit is kavelwinkel@denhaag.nl. Op het formulier staan enige vragen. Deze vragen hebben betrekking op uw persoonlijke gegevens of de gegevens van uw bedrijf maar ook op de plannen die u met dit pand hebt.
Niet alleen wat er in het pand gaat gebeuren maar ook hoeveel werknemers/bezoekers u verwacht op de dag, in de avond, in de nacht en in het weekend (in verband met parkeren), met vragen over de financiering van het pand, met vragen over de maatschappelijke meerwaarde voor de buurt, het stadsdeel, de gemeente en zo nog wat meer.
Zoals u weet kent deze locatie een maatschappelijke bestemming. Hieronder de tekst uit het bestemmingsplan (in groen) waarin aangegeven staat wat hieronder wordt verstaan.
Artikel 9 Maatschappelijk-2
9.1 Bestemmingsomschrijving
De voor 'Maatschappelijk-2' aangewezen gronden zijn bestemd voor:
 1. bibliotheek;
 2. gezondheidszorg;
 3. levensbeschouwelijke voorzieningen
 4. openbare dienstverlening
 5. parkeren;
 6. speelvoorzieningen;
 7. verenigingsleven;
en ter plaatse van de aanduiding:
 1. 'atelier' tevens een atelier is toegestaan; een en ander met de daarbij behorende gebouwen, bouwwerken geen gebouw zijnde, wegen, groen,water en overige voorzieningen.
9.2 Bouwregels
9.2.1 Gebouwen
Voor het bouwen van gebouwen gelden de volgende regels:
 1. de gebouwen moeten zich bevinden binnen het op de verbeelding aangegeven bouwvlak;
 2. de hoogte van gebouwen mag niet meer bedragen dan op de verbeelding staat aangegeven.
 3. de bouwhoogte van bijgebouwen bedraagt ten hoogste 3 meter.
9.2.2 Bouwwerken geen gebouwen zijnde
Voor het bouwen van bouwwerken geen gebouwen zijnde gelden de volgende regels:
 1. de hoogte van bouwwerken geen gebouwen zijnde mag niet meer bedragen dan 3 meter.
 2. het gestelde onder a is niet van toepassing op het plaatsen van masten en soortgelijke
bouwwerken.
 1. in afwijking van het gestelde onder a, mag de hoogte van erf- en/of terreinafscheidingen, voor zover deze zich voor de voorgevel bevinden, niet meer dan 1 m bedragen.
9.3 Specifieke gebruiksregels
 1. Ondergeschikte horeca is uitsluitend toegestaan als een aan de hoofdfunctie gerelateerde
nevenactiviteit waarbij:
 1. de openingstijden van de horeca gebonden zijn aan de openingstijden van de hoofdfunctie
 2. de uitstraling van de hoofdfunctie in ruimtelijk opzicht dient te worden gehandhaafd;
 3. het vestigen van een andere geluidsgevoelige functie is toegestaan, tenzij uit akoestisch onderzoek blijkt dat de voorkeursgrenswaarde als bedoeld in de Wet geluidhinder wordt overschreden.
Het door u ingediende plan wordt getoetst aan het bestemmingplan en de wenselijkheid voor de omgeving. Wij willen hier benadrukken dat er geen woonfunctie mogelijk is op deze locatie. Een ingediend formulier zonder concrete plannen wordt niet getoetst.
Alle ingediende plannen die voldoen aan het bestemmingplan en de wenselijkheid voor de omgeving worden doorgezonden naar de notaris. De notaris loot de volgorde waarin het pand gekocht mag worden. Degene die rangordenummer 1 loot bij de notaris krijgt als eerste de kans het pand te kopen. Ziet deze persoon/partij hiervan af dan heeft rangordenummer 2 de kans, enzovoorts.
Er wordt naar gestreefd de loting bij de notaris in oktober te laten plaatsvinden zodat ook de verkoop in oktober kan starten.
Wij vertrouwen u hiermede op de hoogte te hebben gebracht van de laatste ontwikkelingen. Wij zien u graag op 10 maart!
Vriendelijke groet,
De medewerkers van de Kavelwinkel
De kavelwinkel is op maandag van 12.00 tot 17.00 uur geopend
De kavelwinkel is van dinsdag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur geopend.
De kavelwinkel bevindt zich in het Stadhuis aan het Spui 70 en is bereikbaar via het Atrium.
De kavelwinkel is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 070-7528424