donderdag, augustus 25, 2016

Nieuwsbrief Platform31 25.08.2016

space
Online bekijken
space
space
Logo Platform31
Twitter Platform31Twitter Platform31
Nieuwsbrief25 augustus 2016
space
Opinie
image1_480x260
Interview
Presatieafspraken zijn stok achter de deur voor gezamenlijk bereik lokale opgaven
Leonie van Andriesse, gemeente Rotterdam

Leonie van Andriesse beschouwt prestatieafspraken als een goed middel om met elkaar de opgave scherp te krijgen, maar maakt zich zorgen over de beschikbaarheid van woningen voor middeninkomens.
Lees meer
Blog
Daeb/niet-Daeb: “To TI or not to TI”
Fons Lustenhouwer, Platform31

Om een mix van Daeb en niet-Daeb te realiseren zijn slimme vormen van samenwerking nodig tussen investeerders/beleggers, ontwikkelende / beherende bouwers en corporaties.
Lees meer
Pimm Terhorst - Areaal Advies
Blog
Geen Franse wijkagent
Corina Duijndam, De Haagse Hogeschool

"Nee, het cement in de Franse wijken is niet de wijkagent. Die bestaat er namelijk niet. Het cement in deze wijken bestaat uit de jongeren zelf."
Lees meer
image2_480x260
Blog
Respect voor de bananenboom!
Peter Linders, Huren met Energie

"Nul-op-de-meter-renovaties zijn voor de bewoners zeer ingrijpend. Dat proces vraagt om efficiënte afstemmingen en veelvuldige, zorgvuldige communicatie."
Lees meer
space
Nieuws
Slotbijeenkomst Ruim op die Regels
Het experiment Ruim op die Regels is afgerond. De evaluatie wijst uit dat regels niet aangepast hoeven te worden. Ruimte op regels moet je benutten. Werk aan de winkel voor initiatieven.
Lees meer
image2_480x260
Impact van financiële problemen op gezondheid
Eén op de vijf huishoudens heeft risicovolle of problematische schulden. Wetenschap-pelijk onderzoek toont aan dat er een stevige verwevenheid is tussen financiële problemen en het ontstaan of verergeren van gezondheidsklachten.
Lees meer
Eén jaar nieuwe Woningwet
Waar staan we na één jaar Woningwet? Wat is er gebeurd in de lokale praktijk en welke veranderingen zijn inmiddels zichtbaar? En wat staat de lokale partijen nog te wachten?
Lees meer
image2_480x260
Komkommertijd voor woonbeleid? Vergeet het maar!
Net voor de zomer verscheen een reeks van rapporten, evaluaties en beleidsvoornemens op woongebiedbeleid. Frank Wassenberg van Platform31 zet het nieuws voor u op een rij.
Lees meer
image1_480x260
Wat middelgrote steden kunnen leren van Leicester City
Tot een paar maanden geleden was Leicester een onbekende, middelgrote stad in Engeland. Inmiddels kent iedere sportliefhebber de stad vanwege het moderne sprookje van de lokale voetbalclub die plotseling kampioen werd.
Lees meer
image2_480x260
Promoot prille liefde eigenaar en ondernemer
Een vruchtbare aanpak van aanloopstraten vergt een goede communicatie en samenwerking met vastgoedeigenaren. In de vierde expertmeeting van het experiment Aangename aanloopstraten in Helmond stond daarom de vastgoedeigenaar centraal.
Lees meer
image1_480x260
Minder regels, meer gezond verstand
Veel gemeenten vinden de regels voor ruimtelijke plannen ingewikkeld en onduidelijk. Met de Omgevingswet wil de overheid deze regels vereenvoudigen en samenvoegen. Het Brabantse Oss moedigt het ondernemerschap in de binnenstad aan. Met minder regels en meer gezond verstand.
Lees meer
image2_480x260
Landelijke netwerkdag water en ruimte
Water en ruimte zijn het koningskoppel van de toekomst, stelt het manifest van het Jaar van de Ruimte. De urgentie om beide velden aan elkaar te verbinden is er. Hoe komt dit onderwerp ook goed in beeld bij alle partijen?
Lees meer
Inschrijving derde ronde experimenten bevolkingsdaling 
Meedoen met het Experimenten Bevolkingsdaling betekent dat u praktijkervaring opdoet met nieuwe samenwerkingsvormen in een veranderende leefomgeving. U kunt zich tot 15 september 2016 aanmelden.
Lees meer
Aanmelden leerkring gezondheid en ruimte
Gezond in… en het RIVM starten de leerkring gezondheid en ruimte. Met als doel gezondheid te stimuleren en de verschillen in gezondheidskansen terug te dringen door ruimtelijk anders te handelen. U kunt zich nog aanmelden tot en met 9 september.
Lees meer
Bewonersinitiatief groeit naar duurzame partner gemeente
Tijdens dit werkatelier gaan gemeenten, bewonersinitiatieven en experts samen op zoek naar de ingrediënten van een duurzaam partnerschap. U kunt zich nog aanmelden tot en met 30 september.
Lees meer
Van een lineaire bouwketen naar een circulaire bouw- en vastgoedsector
De end-of-life-scenario’s van bouwmaterialen en gebouwen spelen een prominente rol bij circulair bouwen: wat als een pand straks niet meer voldoet in haar oorspronkelijke functie? Binnenkort start het project ‘Circulaire Woningvoorraad’.
Lees meer
Lokale prestaties voor wonen en zorg 
Platform31 en KCWZ werken in het programma 'Lokale prestaties voor wonen en zorg' met de partners uit het veld toe naar een werkbare integraliteit van fysiek en sociaal. Wilt u deelnemen in de koplopersgroep?
Lees meer
Modelcontracten voor tijdelijke verhuur
Platform31 en Aedes hebben een zestal modelcontracten voor tijdelijke verhuur ontwikkeld. De modelcontracten sluiten aan bij de nieuwe vormen van tijdelijke verhuur die per 1 juli door de wet Doorstroming Huurmarkt en door een aanpassing van de Leegstandswet mogelijk zijn.
Lees meer
space
Publicaties
Wijkteam als werkplaats
Overstag met de huurtoeslag
In het huidige huurtoeslagsysteem zitten verschillende ondoelmatigheden. Platform31 en zijn partners hebben verschillende verbetervoorstellen van de huurtoeslag opgesteld en doorgerekend.
Lees meer
Visie op regionalisering
Vergunninghouders in krimpregio's
De huisvesting van vergunninghouders blijft op dit moment ver achter bij de toestroom. In krimpregio’s is de situatie anders, daar zijn woningen sneller beschikbaar. Maar is het wel verstandig om vergunninghouders daar te huisvesten?
Lees meer
Terugblik op Jaar van de Ruimte
Participatie in het aardbevingsgebied
Het Meerjarenprogramma ‘Aardbevingsbestendig en kansrijk Groningen’ van de Nationaal Coördinator Groningen (NCG) werkt aan schadeherstel, versterking en de energietransitie. Hoe kan de bewoner daadwerkelijk een centrale plek krijgen in de aanpak?
Lees meer
Platform31 Verkiezingsnotitie Tweede Kamer 2017
De komende Tweede Kamerverkiezingen hebben veel invloed op de toekomst van steden en regio’s. In deze notitie presenteert Platform31 de belangrijkste maatschappelijke opgaven.
Lees meer
image2_280x210
Werken met de omgevingsvisie. Visievorming onder de Omgevingswet
De omgevingsvisie is een instrument om nu al te kunnen oefenen met werken onder de Omgevingswet. In de nieuwe Omgevingswet staat niet veel over de manier waarop een omgevingsvisie moet worden opgesteld. Het is daarom een goede timing dat dit boek is uitgekomen.
Lees meer
image3_280x210
Krimpdenken gegroeid, groeidenken niet gekrompen
In deze publicatie blikt Peter Hovens terug op 10 jaar krimp op de bestuurlijke agenda. Hij geeft aan in welke fase wij ons nu bevinden, maakt een scherpe analyse en geeft richtingen aan om het onderwerp krimp weer goed op de rails te krijgen.
Lees meer
space
Agenda
do 8 sept
Masterclass De kunst van het Verbindend Onderhandelen
Masterclass van p2 i.s.m. Platform31 voor iedereen die meer wil bereiken bij onderhandelingen in complexe situaties met meerdere belangenpartijen aan tafel.
do 8 sept
Participatie en communicatie met digitale middelen
Platform31 organiseert samen met het programma Nu al Aan de slag met de Omgevingswet een serie van drie praktijkbijeenkomsten over de impact van de nieuwe wet.
di 13 sept
Wie is het cement van de wijk?
Tweede bijeenkomst van leerkring 'Sociale spanningen in buurten en wijken'. Wat kunnen gemeenten, bewoners, politie en professionals doen om deze spanningen te verminderen?
do 15 sept
Stadsafari Stadstuin Overtoom 
Stadstuin Overtoom is een interessant Amsterdams voorbeeld van verduurzaming van de woningvoorraad. Tijdens de Stadsafari gaat u ter plekke in gesprek met een bewoner, professional en ondernemer.
do 15 sept -
do 17 nov 
 
Masterclasses Midsize NL: ‘Op zoek naar de kracht van de middelgrote stad’ 
Een serie verdiepende masterclasses over middelgrote steden die belangrijke schakels zijn in het stedelijk netwerk.
do 15 sept
Learning communitydagen experiment Vitale woongemeenschappen
Bewoners gaan in hun wooncomplex zelf aan de slag met de Bruis-methode om zo een vitale woongemeenschap te maken.
wo 21 sept -

wo 5 okt
 
Masterclass ValueCase
De kracht van de ValueCase - een nieuw waardemodel voor comfortabele, gezonde en energieneutrale kantoren - is dat je hiermee in drie stappen je opdrachtgever helpt bij zijn ambitie voor de huisvestingsopgave.
do 22 sept -
di 22 nov
 
Prestatieafspraken wonen en zorg
Expertsessies voor gemeenten en woningcorporaties die veelbelovende stappen hebben gezet om de prestatieafspraken uit de nieuwe Woningwet in te zetten voor wonen en zorg.
di 27 sept - do 24 nov
Leerkring Van veiligheidscijfers naar beleid
Platform31, het CCV en het CBS organiseren een tweedaagse leerkring voor gemeenten om hen tools en verdieping te bieden zodat zij beter gebruik kunnen maken van de Veiligheidsmonitor.
do 29 sept
-
do 22 juni
 
Start leerkring gezondheid en ruimte
In deze leerkring verkennen professionals uit het sociale en fysieke domein welke mogelijkheden er zijn om gezondheidsbescherming en -bevordering te verbinden met de fysieke leefomgeving.
ma 3 okt
Startbijeenkomst experiment Van aanbesteden naar afnemen
Serie bijeenkomsten rond een experiment waarbij een andere manier van uitvragen en opdrachtgeven bij sociale nieuwbouw kan resulteren in lagere kosten en betaalbare nieuwbouw.
di 4 okt
Effectieve gezinsaanpak
Leerkring Jeugd en Veiligheid 2016, laatste bijeenkomst in een reeks van drie.
di 4 okt
Masterclass verduurzamen, The Natural Step
Verduurzaming van de sociale huurvoorraad is breder dan alleen energie. Het verbindt vele beleidsterreinen. Hoe pak je dit aan?
do 6 okt
Urban Innovation - the next step
Wat hebben wetenschap en praktijk in Nederland aan de kennis die in internationale projecten wordt ontwikkeld? Wat dragen Nederlandse partijen zelf bij aan die projecten op internationaal niveau? Congres over stedelijke innovatie.
di 11 okt
OTB | Platform31 Wooncongres 2016
Congres met als thema 'De nieuwe woningnood?'
di 11 okt
Integratie in de wijk?
Derde in een reeks bijeenkomsten van leerkring Sociale spanningen in buurten en wijken.
wo 12 okt
Landelijke bijeenkomst City Deal Inclusieve Stad
De projectgroep van City Deal Inclusieve Stad presenteert op deze bijeenkomst de analyse van 100 casussen en informeert u over de experimenten. Ook gemeenten delen hun bevindingen over innovaties.
do 13 okt
-
15 dec
Leertraject Woonbeleid
Met de introductie van de nieuwe Woningwet komen er allerlei nieuwe taken op gemeenten af. Dit vraagt om nieuwe kennis en vaardigheden van gemeenteambtenaren. VNG en Platform31 organiseren dit leertraject.
do 13 okt
Conferentie Langer Thuis
Hoe maken we het voor ouderen aantrekkelijk om hun woning levensloopbestendig te maken? En wat is ervoor nodig om buurten zo in te richten dat oudere bewoners zich daar thuis voelen?
di 8 en
di 22 nov
MKBA-basiscursus
Tweedaagse basiscursus over de maatschappelijke kosten-batenanalyse in het plan- en besluitvormingsproces voor overheidsprojecten.
wo 9 nov -
wo 22 jan
Opleiding Leegstand- en transformatiemanagement
In zes dagen maakt u kennis met theorieën, modellen, concepten, praktijkvoorbeelden en koplopers op het gebied van leegstand en transformatie.
di 1 nov
Dag van Stad en Regio Meet Up
Hoe kijkt u aan tegen groeiende verschillen op sociaal en ruimtelijk vlak in steden, tussen steden en dorpen, stedelijke en landelijke regio’s? Wanneer is toenemende segregatie een probleem? Wanneer niet?
Logo footer
Lezer
Deze nieuwsbrief verschijnt tweewekelijks

U ontvangt deze mail omdat u een relatie bent van Platform31.

Voorkeuren aanpassen |  Afmelden

Logo footer
Afzender
Platform31
Stichthage 2500 GV Den Haag
+31 (0)70 302 84 84