zondag, juni 22, 2014

Nieuw Bestemmingsplan Spoorwijk

Bestemmingsplan Spoorwijk

Het ontwerp-bestemmingsplan Spoorwijk ligt ter inzage van 6 juni tot en met 17 juli 2014. Op 2 juli 2014 wordt van 17.00 tot 19.00 uur een inloopbijeenkomst gehouden in Centrum De Wissel, Betsy Perkstraat 14.

Het nieuwe bestemmingsplan Spoorwijk legt de bestaande ruimtelijke structuur in een juridisch-planologisch kader vast. Daar waar in 2003 nog globale woonbestemmingen op de verbeelding  zijn opgenomen, zijn deze nu nader gedetailleerd als gevolg van de feitelijke realisatie van deze woongebieden. Verder heeft de gemeente Den Haag in de tussentijd drie paraplubestemmingsplannen vastgesteld die in deze herziening worden betrokken en zijn de standaard regels aangepast aan de huidige inzichten en regelgeving. Tot slot worden op enkele plaatsen dakopbouwen toegestaan.

Het plangebied ligt in het stadsdeel Laak. De begrenzing van het plangebied is als volgt: spoorlijn, parallel aan de Hildebrandstraat, het Hildebrandplein, de Ferrandweg, de Laakkade, de Van Zeggelenlaan en de gemeentegrens, parallel aan de Sinjeur Semeynsweg en de Schimmelweg.

Een ieder kan gedurende de inzagetermijn schriftelijk zijn/haar zienswijze kenbaar maken. U dient uw zienswijze te richten aan de Gemeenteraad, Postbus 19 157, 2500 CD Den Haag. Ook kunt u eventueel mondeling een zienswijze geven. U kunt hiervoor een afspraak maken via telefoonnummer: 070-353 4310. Om termijnoverschrijding te voorkomen wordt u verzocht deze uiterlijk 14 dagen vóór afloop van de inzagetermijn te maken.