zaterdag, juni 12, 2010

Aanpak terrein achter Sporthal ’t Zandje – deel 2


Het ging zo’n 2 jaar geleden over de aanpak van sportveld ‘t Zandje aan de Schimmelweg.
(klik op de titel)

De locatie werd flink aangepakt. Ondersteuners hierbij zijn o.a. MOOILaak en de Richard Krajicek foundation (http://www.streetsportdenhaag.nl).


Het zomerse weer is weer los gebarsten dus kom ook eens kijken.

Nu gaat het om de verruiming van de openstelling en meer toezicht en beheer bij sportveld ’t Zandje.

Het veld wordt inmiddels van kunstgras voorzien – dit zal meer publiek trekken. Om deze toeloop in goede banen te kunnen leiden is meer bemensing nodig in de uitvoering. Daar extra betaalde krachten niet een optie is (bezuiniging), maar we wel streven naar een veilige speelplek in de buurt doen we een beroep op de wijk.

We willen buurtbewoners/jongeren, scholen en lokale organisaties betrekken bij het sportieve aanbod en de uitvoering ervan. Naast de streetsport medewerker van de gemeente en de (vrijwillige) medewerkers van welzijnsorganisatie MOOI is extra hulp van harte welkom.

We willen t.z.t. een convenant afsluiten waarin helder beschreven staat wat taken en verantwoordelijkheden zijn zodat de commissie (zie bijlage) die op dit veld aan de slag gaat, goede ondersteuning krijgt en hun inzet helder beschreven staat.

U kunt nog steeds uw ideetjes en suggesties doorgeven. Dan zal het veld inmiddels in gebruik zijn en zijn ook de jongeren benadert voor hun wensen en aandeel in dit project.


Projectplan:
Verkorte versie van het projectplan: “Samen voor een Sportief Spoorwijk” dd. 25-11-2009
Adoptie sportterrein achter ’t Zandje d.m.v. convenant en buurtbetrokkenheid

Doelstellingen “Samen voor een Sportief Spoorwijk”
Kinderen, jongeren en jongvolwassenen actief te laten deelnemen aan sport- en spelactiviteiten.

Aanleiding plan adoptie sportveld
Wijkbewoners hebben indertijd de wens uitgesproken de openstelling van het buitenterrein te verruimen. Aanwezige organisaties in de wijk kunnen hier niet in voorzien. Wijkbewoners zullen hier zelf een actieve rol in moeten innemen.

Voorstel
Het idee is om tot een convenant te komen (zomer 2010) waarin de betrokken organisaties/partners benoemd worden en de taakstelling beschreven is.

Partners convenant
Van iedere organisatie en/of wijkbewoner die gebruik maakt van het veld zal een inspanning gevraagd worden waardoor zij mede verantwoordelijk worden voor de openstelling en het toezicht houden op het veld. We denken vooralsnog aan de volgende samenwerkende partijen die allen een taak op zich nemen of een deel van de bewoners van Spoorwijk vertegenwoordigen.
-MOOI -Stio Laak -zelforganisaties -Basisscholen
-BOOG -Sportopleiding(stage) -sportverenigingen
-OASE -Bewonersorg. -Gemeente Den Haag (afdeling sport)

Ondernomen acties:
• Buurtonderzoek + enkele bijeenkomsten; resultaat was een adviesrapport en voorbeeldconvenant
• sportmobiel in de speeltuin en op sportveld
• toename deelnemers naar sportveld door meer aanbod en veiligheidsgevoel
• Bijeenkomst Jongeren Keet: Ook blijkt uit een recente enquête onder jongeren dat wens groot is de openstelling te verruimen; jongeren geven tevens aan hierin een actieve rol te willen spelen.

Andere knelpunten en mogelijke oplossingen betreffende het sportterrein:
• veld slechte conditie; wens kunstgrasveld
• ballenvangers op de verkeerde positie wens: herplaatsen
• teweinig en slechte opslagruimte wens: grote extra spelmateriaalopslag
• toegang veld vanaf de weg is onoverzichtelijk wens: beter zicht richting veld + verlichting

Stand van zaken:
Er zijn reeds verbeteringen doorgevoerd: verlichting
Er komen een aantal aanpassingen aan: kunstgras, opslag(?)
Er is een convenant voor het Vermeerpark in de maak; hier maken we gebruik van.
In het convenant zijn opgenomen:
• Beschrijving terrein, mogelijk aanbod, doelgroepen, toegang en werkwijze openstelling
• Beschrijving en taken partijen uitvoeringscommissie, beheerscommissie en adviescommissie
• Ondertekening

Commissie Convenant Zandje: gaat convenant opstellen en uitvoeringsplan
• Uitvoeringsstructuur beschrijven waarbij beheers- en uitvoeringsplatform beschreven worden en de uitvoering gerealiseerd wordt door medewerkers, stagiaires en vrijwilligers
• Benaderen van de samenwerkingspartners en (laten) activeren achterban
• Maken van bindende afspraken
• Openingevenement en daaropvolgend aanbod beschrijven.

Commissie Spoorwijk vervult de adviesrol en houdt toezicht op de uitvoering van het convenant.

Openingsevenement
Sportbeurs - sportvereniging aanbod - kleurrijk festival - spoorloop