donderdag, november 06, 2008

Sloop FRAM en bouw nieuwe woningen Beetsstraat 200 e.o.

Tijdens de Raadsvergadering in de avond van 6 november a.s. om 19.30 uur wordt gesproken over onderstaande onderwerpen.


Bezoekadres Stadshuis Spui 70

Voorstel van het college inzake vaststelling Bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening (Beetsstraat 200 en omgeving)

Midden in het herstructureringsgebied Spoorwijk is aan de Beetsstraat een onheldere stedenbouwkundige situatie ontstaan door het handhaven van een aantal panden.
FRAM

Voorgesteld wordt deze panden te slopen en te vervangen door nieuwbouw om daarmee het stedenbouwkundig plan Nieuw Spoorwijk ter plekke af te ronden. Vestia Den Haag Zuid-Oost wil, vanuit haar betrokkenheid met Spoorwijk, hier een woonzorgcomplex met 48 wooneenheden realiseren.

Ook is in het nieuwbouwprogramma een gymzaal in combinatie met 3 huur appartementen opgenomen. De gymzaal dient ter vervanging van een te slopen gymzaal en loopt qua realisatie (2009) vooruit op de realisatie van het woon-zorgcomplex (201 1) omdat hiervoor nog de verwerving van enkele woningen noodzakelijk is.

Voorstel van het college inzake aanwijzing op grond van artikel 3 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg Beetsstraat)

Teneinde de gemeente een betere uitgangspositie te verschaffen op de onroerend goedmarkt is het gewenst de volgende gronden voor de wettelijke duur van 10 jaar, gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding van het bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening, aan te wijzen als gronden waarop het voorkeursrecht zoals bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is: Beetsstraat 182 t/m 196 (even nummers), Douwes Dekkerstraat 89a, 91 en 91a, Multatulistraat 166, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie en nummer Al 7702 (overgegaan in: Al 7729 A-1, Al 7729 A-2), Al 7703 (overgegaan in: Al 8169 A-1, Al 8169 A-2), Al 7704 (overgegaan in: Al 8167 A-1, Al 8167 A-2), Al 7705 (overgegaan in: Al 8168 A-1, Al 8168 A-2), Al 7706. Voor de locaties is op 25 april 2007 de Wet voorkeursrecht gemeenten in werking getreden.
Beetsstraat 182 t/m 196 e.o.

De inwerkingtreding geschiedde daags na het op grond van artikel 8a Wvg (oud) gedane voorstel van ons college aan de raad van 24 april 2007. Op 14 juni 2007 heeft de raad op grand van artikel 8 Wvg (oud) een aanwijzingsbesluit genomen met een maximale duur van twee jaar.

Op 17 juni 2008 heeft het college ingevolge artikel 6, eerste lid, Wvg (oud) het voorkeursrecht gevestigd op basis van het op diezelfde datum ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan
Spoorwijk, eerste herziening.

Met dit collegebesluit is een voorbescherming in werking getreden voor de duur van 5 maanden. Teneinde de aanwijzing voort te laten duren dient binnen deze 5 maanden een nieuw besluit tot aanwijzing te worden genomen.

Als grondslag voor het te vestigen voorkeursrecht dient het op 6 november 2008 door de raad vast te stellen bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening.
In dit plan hebben de gronden een van het huidige gebruik afwijkende bestemming (Gemengde doeleinden: wonen, maatschappelijke voorzieningen, welzijnsvoorzieningen en sportvoorzieningen) gekregen.


Meer informatie ??? Klik hier Kaart van het gebied!

Nog meer informatie !!! Klik hier Lijst objecten Beetsstraat 200 e.o. !

Nog veel meer informatie !!!!! Klik hier Voorstel raadsvergadering
!