maandag, november 10, 2008

Oproep bewoners Beetsstraat 182 t/m 196

Een aantal bewoners in het gedeelte Beetsstraat 182 t/m 196 bleek nog niet helemaal op de hoogte te zijn van de gevolgen van het onlangs vastgestelde bestemmingsplan Spoorwijk. Dit ondanks de bewonersbrief van 19.06.2008 (klik hier)>!

Daar de woningen gesloopt moeten worden zullen zij namelijk worden onteigend.


Zij worden verzocht contact op te nemen met de Initiatiefgroep De Nieuwe Nomaden die hen wil bijstaan en adviseren.


Zie tekst verzonden brief.

aXXiegroep de Nieuwe Nomaden

Den Haag, 8 november 2008


Geachte bewoners,


Zoals u inmiddels bekend zal zijn, is op 6 november in de vergadering van de Haagse gemeenteraad een besluit genomen inzake de vaststelling van de wijziging van het bestemmingsplan Spoorwijk.

Hiermee samenhangend is tevens van toepassing verklaard de Wet Voorkeursrecht Gemeente WVG. Hetgeen inhoudt dat de bestaande bebouwing alwaar u woont, op termijn zal worden gesloopt.

Voor de huurders betekent dit dat op termijn de huur zal worden beƫindigd waarbij van toepassing de inspanningsverplichting om in aanmerking te komen voor andere woonruimte.

Voor de huiseigenaren betekent dit dat de woning zal worden aangekocht (onteigeningswet) door hetzij de gemeente danwel door Vestia die de feitelijke sloop- en bouwplannen gaat uitvoeren.

Graag zouden wij van u vernemen of een en ander op mogelijke problemen gaat stuiten. Mocht u hulp of advies nodig hebben, dan zouden wij graag met u in contact komen om te kijken wat we als initiatiefgroep kunnen doen.


Dank voor uw aandacht,


J.J.HunckaXXiegroep de Nieuwe Nomaden
secretariaat J.J.Hunck
p.a.: Beetsstraat 280
2524 RH Den Haag

Tel.: 070-3935688

aXXiegroep-NoMaat

Initiatiefgroep De Nieuwe Nomaden

email: spoorwijk@benik.nl
Bijlage: 1
In de Raadsvergadering van 06.11.08 19.30 is o.a. gesproken over onderstaande onderwerpen. Bezoekadres is Stadshuis Spui 70


Voorstel van het college inzake vaststelling Bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening (Beetsstraat 200 en omgeving)

Midden in het herstructureringsgebied Spoorwijk is aan de Beetsstraat een onheldere stedenbouwkundige situatie ontstaan door het handhaven van een aantal panden.
Voorgesteld wordt deze panden te slopen en te vervangen door nieuwbouw om daarmee het stedenbouwkundig plan Nieuw Spoorwijk ter plekke af te ronden. Vestia Den Haag Zuid-Oost wil, vanuit haar betrokkenheid met Spoorwijk, hier een woonzorgcomplex met 48 wooneenheden realiseren.

Ook is in het nieuwbouwprogramma een gymzaal in combinatie met 3 huur appartementen opgenomen. De gymzaal dient ter vervanging van een te slopen gymzaal en loopt qua realisatie (2009) vooruit op de realisatie van het woon-zorgcomplex (201 1) omdat hiervoor nog de verwerving van enkele woningen noodzakelijk is.

Voorstel van het college inzake aanwijzing op grond van artikel 3 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg Beetsstraat)

Teneinde de gemeente een betere uitgangspositie te verschaffen op de onroerend goedmarkt is het gewenst de volgende gronden voor de wettelijke duur van 10 jaar, gerekend vanaf de dag van inwerkingtreding van het bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening, aan te wijzen als gronden waarop het voorkeursrecht zoals bedoeld in de Wet voorkeursrecht gemeenten van toepassing is:

Beetsstraat 182 t/m 196 (even nummers), Douwes Dekkerstraat 89a, 91 en 91a, Multatulistraat 166, kadastraal bekend als gemeente 's-Gravenhage, sectie en nummer Al 7702 (overgegaan in: Al 7729 A-1, Al 7729 A-2), Al 7703 (overgegaan in: Al 8169 A-1, Al 8169 A-2), Al 7704 (overgegaan in: Al 8167 A-1, Al 8167 A-2), Al 7705 (overgegaan in: Al 8168 A-1, Al 8168 A-2), Al 7706. Voor de locaties is op 25 april 2007 de Wet voorkeursrecht gemeenten in werking getreden.

De inwerkingtreding geschiedde daags na het op grond van artikel 8a Wvg (oud) gedane voorstel van ons college aan de raad van 24 april 2007. Op 14 juni 2007 heeft de raad op grand van artikel 8 Wvg (oud) een aanwijzingsbesluit genomen met een maximale duur van twee jaar.

Op 17 juni 2008 heeft het college ingevolge artikel 6, eerste lid, Wvg (oud) het voorkeursrecht gevestigd op basis van het op diezelfde datum ter inzage gelegde ontwerpbestemmingsplan
Spoorwijk, eerste herziening.

Met dit collegebesluit is een voorbescherming in werking getreden voor de duur van 5 maanden. Teneinde de aanwijzing voort te laten duren dient binnen deze 5 maanden een nieuw besluit tot aanwijzing te worden genomen.

Als grondslag voor het te vestigen voorkeursrecht dient het op 6 november 2008 door de raad vast te stellen bestemmingsplan Spoorwijk, eerste herziening.
In dit plan hebben de gronden een van het huidige gebruik afwijkende bestemming (Gemengde doeleinden: wonen, maatschappelijke voorzieningen, welzijnsvoorzieningen en sportvoorzieningen) gekregen.

Meer informatie ??? Klik hier Kaart van het gebied!

Nog meer informatie !!! Klik hier Lijst objecten Beetsstraat 200 e.o. !

Nog veel meer informatie !!!!! Klik hier Voorstel raadsvergadering
!