zaterdag, november 15, 2008

Groendebat HMC bomen in Groendorp Spoorwijk


Van een aantal wijkbewoners vernamen we dat zij onlangs tijdens een Groen debat van het HMC
(Haags Milieu Centrum) het volgende hebben ingebracht.


Brief aan de wethouder:

Gemeente Den Haag
Postbus 12600
2500 DJ Den Haag
Tav wethouder dhr. R. Baldewsingh
r.baldewsingh@denhaag.nl

datum: 2 november 2008
Onderwerp: Bomenbestand Groendorp Spoorwijk versus Nota Haagse Bomen.Geachte wethouder Baldewsingh,


Tijdens het Groendebat in het Nutshuis op zaterdag 1 november kwam o.a. ter sprake de Nota Haagse Bomen. Naar aanleiding van onze vraag mbt de herplant van de ‘verdwenen’ bomen gaven we de situatie in Spoorwijk aan. Hierbij hanteerde we het voorbeeld van de Beetsstraat alwaar wij wonen en er ooit bomen voor de deur zijn geadopteerd.

U verzocht achtergrondinformatie toe te sturen hetgeen we bij deze doen.

Tijdens de sloop en vernieuwing in Spoorwijk zijn er de afgelopen jaren dus flink wat bomen gekapt. Dit alles vanwege o.a. de bouw van nieuwe woningen en ook de aanleg van de AHR-persleiding ter transport van rioolwater naar de AWZI in de Harnaschpolder en verdere werkzaamheden aan de stadsriolering zoals de ontkoppeling van het straatriool en de hemelwaterafvoer.

De verdwenen bomen zouden volgens zeggen op redelijk termijn worden herplant. In ieder geval tijdens de aanleg van de nieuwe bestrating bij de afronding van de 3e tevens laatste bouwfase in de wijk. Dit aldus de reacties van het stadsdeelkantoor en andere betrokken partijen. Zo bleek dit in ieder geval tijdens de verschillende informatiebijeenkomsten de afgelopen jaren.

Echter tijdens de recente informatiebijeenkomst op 10 oktober 2008 bleek een en ander toch wel een beetje anders te liggen. Hoewel gegarandeerd was dat het aantal gekapte bomen herplant zou worden blijkt dit helaas niet te betekenen dus ook weer op dezelfde plek of in de dezelfde wijk.

Alleen al in bijv. het stukje Beetsstraat waar wij wonen, verdwenen er reeds 29 bomen. Er komen er maar 7 voor terug. Een negatief verschil van 22 bomen. Inmiddels begint de Berlagewijk een Groenarm wijk te worden. En dit vinden vele bewoners alhier toch wel een beetje vreemd. Zo bleek dit tijdens die recente informatiebijeenkomst.

Het heeft er alle schijn van dat er bij de uitrol van de Nota ‘Haagse bomen’ dezelfde “strategische” aanpak wordt gehanteerd als indertijd bij de herverdeling van de Welzijngelden. Er was TOEN dus een financieel probleem ontstaan bij een aantal Welzijnorganisaties (BOOG, St. MOOI). Tevens kwamen een aantal stadsdelen geld te kort tbv het Welzijnswerk. Dit alles heeft geleidt tot het ontslag van nogal wat harde werkers. Een flink aantal Welzijns-panden moest gedwongen sluiten.

Wel, NU hebben we in Den Haag een serieus tekort aan bomen. Er is in de loop der jaren namelijk nogal wat omgehakt vanwege verschillende bedreigende boomziekten. Ook zijn er nogal wat bomen noodgedwongen omgehakt vanwege sloop- en nieuwbouwprojecten, aanleg/vervanging rioolpijpen, vernieuwing bestrating, aanleg parkeerplaatsen enz.

Overigens werd tijdens het Groendebat afgelopen zaterdag, nav de vraag over de herplantgarantie, medegedeeld dat herplant om technisch/financiële redenen vaak onmogelijk blijkt. Boomwortels zouden namelijk nogal eens voor kostenverhogende problemen zorgen. Dit o.a. vanwege de leidinginfrastructuur ondergronds en de herstelschade aan de bestrating.

Echter er is een alternatief waardoor bomen niet per definitie de grond in hoeven. Er zijn boomsoorten die ook in een bak op het trottoir kunnen overleven. Deze (mobiele) boombakken zijn tevens tijdelijk (winterhard???) te stallen in speciale kassen in Den Haag.

Initiatiefgroep Groen in de Wijk