maandag, april 07, 2008

Den Haag Onder Dak in Laak


Verslag Laak Informatie- en consultatiebijeenkomst Den Haag Onder Dak in Laak 17 september 2007Datum: 17 september 2007
Plaats: De Oase, Laak, Den Haag

Inleiding
Gespreksleider Sytse Koopmans opent de bijeenkomst in het kader van Den Haag Onder Dak en legt uit dat het vroege tijdstip is gekozen in verband met de ramadan. Hij geeft vervolgens het woord aan wethouder Bert van Alphen. Van Alphen heet iedereen welkom waarbij hij tot zijn teleurstelling constateert dat weinig bewoners de weg naar de bijeenkomst hebben gevonden. Van Alphen licht Den Haag Onder Dak toe.

Gesprek met de zaal:

Preventie
Is het niet tegenstrijdig dat het college dak- en thuisloosheid binnen twee jaar met 60 procent wil terugdringen en tegelijkertijd de ID-banen afschaft? Deze kwetsbare groep loopt door het verlies van hun baan juist een groter risico om dakloos te worden.
Van Alphen onderschrijft de preventieve werking van de ID-banen. Het afbouwen hiervan maakt echter deel uit van Rijksbeleid. Gelukkig kan door het gunstige economisch tij een aantal ID-banen worden omgezet in gewone banen. Daarnaast zijn zeer veel extra middelen vrijgemaakt om te zorgen dat een groot deel van de ID-ers nog heel lang door kan werken.
Een vertegenwoordiger van Staedion geeft aan dat de samenwerking met de
zorginstellingen voor de corporaties steeds belangrijker wordt. De corporaties zijn zich er van bewust dat zij per definitie een sleutelrol hebben bij het dakloos worden van mensen. Zij hebben soms echter te maken met ingewikkelde kostgangers en kunnen hulp bij het omgaan met deze klanten goed gebruiken. De corporaties spelen eveneens een belangrijke rol bij het weer vinden van een dak. Ook dan is samenwerking met de zorginstellingen van groot belang.

De opvang
Om hoeveel mensen gaat het?
Voor Den Haag in totaal gaat het om ongeveer 2000 daklozen. Het college streeft ernaar 60 procent daarvan in 2010 van de straat te hebben. De nieuwe voorzieningen bieden per locatie onderdak aan 25 à 30 cliënten.
60 procent van 2000 is 1200, trek daar 300 vanaf die in de nieuwe instellingen terecht kunnen, blijven er 900 over. Wat is nu concreet het plan voor hen?
Van die 2000 is een deel nu al opgevangen. Daarnaast is het de bedoeling sterk in te
zetten op preventie en doorstroming.
Hoe vind je de mensen? Hier in de wijk zijn dak- en thuislozen minder zichtbaar.
Hiervoor gebruiken de instellingen het case management-systeem. Dat betekent ook dat zij de straat op gaan en onder elke brug en steen zoeken om contact te leggen. Dat zal in sommige gevallen lastig zijn.
Hoe wordt omgegaan met illegale daklozen? Die liggen ook onder bruggen.
Het zou kunnen dat er een enkele illegaal bij zit, maar in principe vallen zij buiten dit plan dat zich richt op de bekende 2000 daklozen.
Er is ook een categorie die erg gehecht is aan haar vrijheid. Je zult moeten accepteren dat er een groep is die je niet onder dak krijgt.
Van Alphen: dat accepteer ik niet. Er is altijd de neiging om de groep die zorg mijdt, te laten vallen. Maar dat is juist niet de bedoeling. Die mensen willen we ook bereiken. Het case management is juist het krachtige dat nu voor deze groep met meestal meervoudige problematiek wordt ingezet.
Je kunt accepteren dat er af en toe een Swiebertje is, maar dan wel een met een Saartje en een baron. Met andere woorden: je wilt deze mensen zichtbaar hebben.
Ik denk dat weinig mensen er met vriezende kou voor kiezen om onder een brug te
liggen. Er zijn verschillende niveaus van zorg. Je moet in ieder geval een goede maaltijd en medische zorg aanbieden. Parnassia heeft de afgelopen twee jaar een OGGZ team ingezet dat wekelijks gemiddeld vijf mensen van de straat haalt. Nu werkt Parnassia ook samen met Limor en het Leger des Heils.
Er wordt gezocht naar bestaande panden. Nieuwbouw had de voorkeur gehad (dan
hadden de panden meteen aan alle eisen voldaan), maar dit is gezien het tijdspad
onhaalbaar. Als er meer dan negen geschikte locaties worden gevonden, zal ook naar de spreiding over de stad worden gekeken. Het is echter niet ondenkbaar dat binnen de bestaande bestemmingsplannen niet negen locaties zullen worden gevonden. In dat geval overweegt de gemeente de bestemmingsplannen te wijzigen.
Geldt de spreiding alleen voor de nieuwe locaties?
Ja, de bestaande locaties blijven op hun plek.
Is er overleg geweest met de randgemeenten?
Ja, de daklozenproblematiek is een regionale zaak en er zijn gesprekken geweest over de medewerking van de randgemeenten.
Gaat de gemeente in de volgende fase de wijk in om te overleggen over de
locatie of om mee te delen welke locatie is gekozen? Bij een soortgelijk project in Delfshaven werden de buren als meepraters betrokken. Is dat hier ook de bedoeling?

Wanneer de locaties zijn gekozen, gaan de betrokken partijen de buurten in om met
bewoners om de tafel te gaan zitten en te praten over de uitvoering van de plannen. Dat is dus de fase hierna. De instellingen willen graag met de buurtbewoners in gesprek, dat is in ieders belang.
Waarschijnlijk ontmoet de gemeente minder weerstand als ze van tevoren
duidelijk aan de buurt laat weten dat ze betrokken zullen worden en mee
kunnen praten.


De nazorg
Hoe zorg je voor de doorstroming? En hoe ga je om met het feit dat niet
iedereen zelfstandig zal kunnen wonen?

Het doel is te zorgen dat de cliënten doorstromen naar een normale woning. Juist daar aan de achterkant is het belangrijk te zorgen voor goede ambulante begeleiding. Zo bereik je dat mensen écht zelfstandig worden. Diegenen voor wie zelfstandig wonen niet is weggelegd, kunnen terecht in een andere woonvoorziening. De instellingen beschikken daarvoor over verschillende woonvormen met verschillende maten van zelfstandigheid.
In deze wijk was een corporatie die veel mensen in één bepaalde straat
plaatste. Deze corporatie sloot de huurovereenkomst niet met een instelling
maar met de individuele bewoners. Deze situatie heeft in deze wijk voor veel problemen gezorgd, hoe voorkom je dat?

Van Alphen kent dit specifieke geval en erkent dat daar veel mis is gegaan. Hij geeft aan dat juist om dit soort problemen in de toekomst te voorkomen het belangrijk is alle partijen te betrekken. Onderdeel van dit maatschappelijk steunsysteem is namelijk ook dat de cliënten begeleiding accepteren. Daarnaast moeten de instelling van hun kant de cliënten aan de hand houden. Elk individu heeft individuele aandacht nodig. Buurtbewoners moeten van deze begeleiding op aan kunnen en wanneer er overlast is, moeten ze weten waar ze kunnen klagen.

Afsluiting
Zijn er suggesties voor geschikte locaties in de buurt?
Ja:
•Belastingkantoor Rijswijk
•Oude school in Molenwijk (Laak-Noord)
•Leerwerkbank in Spoorwijk
•(Buiten dit stadsdeel) Brandweerkazerne Escamp


Wie nog wat te binnenschiet kan dit altijd melden (bijvoorbeeld op de website).
Van Alphen wijst nog op de Open Dag aan De la Reyweg op 6 oktober a.s. en dankt
iedereen voor zijn bijdrage.

Labels: