donderdag, januari 24, 2008

Leefbaarheidsoverleg 15 januari 2008 - verslag -

Verslag van de vergadering van bet Leefbaarheidsoverleg Spoorwijk op
Dinsdag 15 januari om 19.30 uur in de Promenade1. Opening. Voorzitter opent de vergadering met de beste wensen voor 2008 en geeft het woord aan MOOILaak, die het nieuwe Sportplan MooiLaak zal presenteren aan de aanwezigen.

2. Sportplan MooiLaak. Student Haagse Hogeschool heeft als stagiair van MooiLaak een Sportplan mee helpen ontwikkelen, dat hij vanavond aan de bewoners wil presenteren. Het plan zal digitaal aan iedereen worden toegezonden.

Het terrein achter ’t Zandje wordt niet genoeg gebruikt ofschoon er van alles en nog wat aan materiaal staat. Men wil hier voor ’s avonds verlichting aanbrengen en 3 jaar lang speelgelegenheid aanbieden en sportmaterialen uitlenen, buurtbarbecues houden, sportdagen organiseren enz. enz. De doelstelling is 7 dagen per week sport voor de jeugd. (maar in ieder geval moet het veld elk weekend open) Om dit te organiseren heeft men de buurtbewoners hard nodig. Het is nodig met elkaar de problemen weg te nemen, die ontstaan zijn door de bezuinigingen in de Welzijnssector. VESTIA ondersteunt het 3-jarenplan. Op deze manier kan ook een belangrijk deel van de jeugdoverlast voorkomen worden omdat de aandacht verlegd wordt. De bedoeling is ook, dat kinderen die rondhangen erbij betrokken worden.
Als de Keet meer dicht gaat (= inloop en af en toe een activiteit) dan komt er weer ellende in de wijk. Dus er moet aanbod zijn.
Vroeger was er via de groenwerkers beheer en toezicht op het veld. Dat is in 1993 gestopt. Er is tot 4 uur geen toezicht. In het weekend en de vakantieperiode gaat het hek op slot, terwijl er juist activiteiten nodig zijn.

Plannen van Mooi Laak:- Sportplan van start op 18 april
- 18 juni is er een Spoorloop(sponsorloop?)/straatspeeldag.
- Don Bosco doet aan huttenbouw op eigen terrein
- Gezondheids en Sportbeurs is gepland
- Voetbaltoernooien
- Sport op straat
- Scholen worden erbij betrokken.
- Het gaat niet alleen om de voetbaltoernooien, maar eigen initiatieven van de burgers worden verwelkomd. MooiLaak zal voor spullen en begeleiding zorgen.
Joost vraagt aan de bewoners wat zij graag op sportgebied zouden willen in de toekomst. Wat wil je, wat mis je. Achter ’t Zandje kan alles. Uit een enquête (250 enquêtes uitgezet en 198 reacties) onder buurtbewoners van de nieuwbouw is gebleken, dat het terrein Achter ’t-Zandje onbekend is en als onveilig wordt gezien. Daarom wordt dit nu aangepakt. Ook is uit de enquête gebleken, dat veel mensen bereid zijn om een rol te spelen in het plan. De start van het plan is 18 april 2008 gepland. In oktober 2007 is de financiering rondgekomen.
De bewoners reageren als volgt:
- Het terrein moet aantrekkelijker gemaakt worden. De plaats maakt een verpauperde indruk met die hoge hekken. Je kunt er maar op één manier in en uit. Het lijkt de Bronx (achterbuurt in New York) wel.
- Het plan gaat pas leven als er echt iets wordt aangeboden.
- Als je weet waar je voor nodig bent biedt je jezelf pas aan. Maak het concreet, dan krijg je meer mensen mee.
(Antwoord: Voor een voetbaltoernooi zijn er nodig; Scheidsrechters, begeleiders, EHBO-ers. Voor zaalvoetbal moet je elke week op mensen kunnen rekenen. Er zijn dus ook vrijwilligers nodig die willen organiseren. Er zijn ook 6 stagiaires beschikbaar die willen organiseren. Op de startdatum zal een standje aanwezig zijn waar je je kunt aanmelden. Mensen kunnen zich ook per vandaag opgeven bij MooiLaak (joostdejong1983@hotmail.com of w.vanvliet@stichtingmooi.nl )
- Graag alles op schrift stellen. Dat maakt het inzichtelijker.
- Er is al eens een buurtfeest geweest. Dit kan nog een keer.
- Vraag: Is het sportaanbod niet voldoende van MooiLaak? Antwoord. De vraag naar meer is altijd aanwezig.
Plan. Denktank uit de buurt oprichten. Wijkwandeling overdag plannen om het veld goed te bekijken.

3. Verslag.
Blz. 1. Bovenaan. Bewoonster Nieuw Spoorwijk had voor 15 november afgemeld.
Onderaan. Opmerking van bewoonster is in het laatste digitaal overgezonden verslag gecorrigeerd.
Blz. 2. huisnummer wordt gewijzigd in 82 ipv 92.
Opmerking Bewoonster over het pand op de hoek van de A.Thijmstraat en Beetsstraat. Het bestemmingsplan is niet van VESTIA maar van de gemeente. Er komt een rijschool/makelaardij in. Voor horeca was er geen toestemming.
Blz. 4. punt 8. Bewoner meldt, dat de hennepkwekerijen zijn opgerold omdat ze illegaal zijn en om brand en waterschade te voorkómen! Er was nog geen overlast.
Blz. 5. Achterpaden. Het gaat over het blok met de nummers 82-100. De actes zijn uitgedraaid en er wordt onderzocht wat van VESTIA is en wat niemandsland is. Bewoonster Nieuw Spoorwijk probeert al twee weken een afspraak te maken. Zij kan alleen op vrijdag.
Verslag wordt vastgesteld onder voorbehoud van bovengenoemde aanpassingen.

4. Actielijst.
2. Jongerengroep in Park. Men is gestopt met het Mobiel Jongeren Team.
12. Parkeeroverlast Café Mar. Er moet nog een zwerfkei komen. Voorzitter spreekt gemeente aan.
14. Straten, ook nieuwe, zijn aan het verzakken vanwege het bouwverkeer. Dit zal allemaal gerepareerd worden als de bouwfase voorbij is. Er blijven vrachtwagens door de Busken Huetstraat rijden. De aannemers zijn er allemaal op attent gemaakt. Er is zelfs een aannemer om deze reden weggestuurd.
19. Dit wordt Sportplan MooiLaak
23. Buurt Interventie team. Dit kan afgevoerd worden.
26. Herinrichting Schaapherderstraat/Oltmansstraat. Tijdens Oud en Nieuw is alles in de brand gestoken. De mensen die er wonen werden bedreigd. Nederlandse jongeren hebben dit op hun geweten. De politie zet er nu fors op in.
31. Te hard rijden Hasebroekstraat. Bij elke ingang staat een 30 km bord. Heel Spoorwijk is 30km zone. Alleen de Alberdingk Thijmstraat wordt 50 km gereden omdat dit een ‘stroomweg’is. Vroeger was Hasebroekstraat ook 50 km zone vanwege Bus 18.
Bewoner stelt voor een markering voor fietsers op de asfaltvlakte aan te brengen; bovendien kun je : ‘30 km zone’ op de weg schilderen; dat remt bestuurders ook.
38. Jongeren lopen over daken. Er is een overleg met de bewoners van het blok of men geld bij elkaar zal leggen om een afrastering te bekostigen. Overleg met de overlastbezorgers is er al dikwijls geweest, maar werpt geen durende vruchten af.
40. Bouw gymzaal Busken Huetstraat/Max Havelaarstraat. Deze is –mede door protesten van bewoners – afgeblazen. Op 22 januari worden nieuwe plannen gepresenteerd bij de bijeenkomst die ook over de verkeerssituatie is belegd.
41. Fietsenstallingen. Bewoner wacht op de uitkomst van het project in de Vruchtenbuurt en komt in Maart op de fietsenstallingen terug.
42. Last van jongeren bij de Compaan. De politie heeft sterk ingezet. Er zijn goede afspraken gemaakt. Er zijn minder incidenten. Verschillende groepen hebben last veroorzaakt. Niet die van de RvB.
43. Verkoop nieuwe huizen vanwege jeugdoverlast. Dit is een aanname. De bewonersorganisatie vindt dit een belangrijk probleem en juicht het toe als Leefbaarheid een avond hierover zou organiseren. Het is een Leefbaarheidsprobleem.
Opmerking van een bewoner: Men verkoopt niet alleen vanwege jeugdoverlast, maar ook vanwege persoonlijke problemen of doelstellingen.
Aangeraden wordt om telkens opnieuw problemen te melden bij de politie. Op deze manier ontstaat er dossiervorming. Als het dossier dik genoeg is kan er iets aan gedaan worden. Als er niet genoeg meldingen komen, dan blijft het liggen.

5. Mededelingen - Op 22 januari is er bij de Spoorzoeker een inloop-overleg over de onveilige verkeerssituatie. De nieuwe plannen komen redelijk dicht bij wat de bewoners voor ogen staat. Er komen oversteekplaatsen bij de Jeroenschool en de Spoorzoeker.
- Er is nu één politieteam in heel Laakkwartier onder leiding van Ron Baay. Er zijn 9 agenten. Bert de Best is voor Spoorwijk. Maar er kan als het nodig is onderling vervangen worden. Vanmorgen was bijv. Erwin van den Berg aanwezig bij Commissie Spoorwijk.
- Er moet een pad komen naar de Hobbytuinen. Dit wordt geregeld bij OCW en komt in orde.
- De notulist gaat Spoorwijk verlaten. Peter spreekt een woord van dank. Voor de Wijkschouw en de volgende vergadering valt Ineke Gilbert van BOOG in, die al eerder voor BOS heeft gewerkt.
- Er komt in maart een nieuwe adviseur van BOOG, (Nagekomen mededeling. Maart moet zijn april. Voor de volgende vergadering wordt bij BOOG een vervanger gezocht, die BOOG eenmalig op het overleg kan vertegenwoordigen)
- De Kunstbijeenkomst op 9 januari is niet doorgegaan. Er wordt een volgende gepland.
- De Bewonersorganisatie Spoorwijk bestaat 25 jaar en er worden bij de Wissel veel activiteiten gepland op Zaterdag 26 januari. Ieder krijgt er bericht van in de bus.

6. Inbreng bewoners.- De bomen in de Busken Huetstraat en de Alberdingk Thijmstraat zullen van het budget van dit jaar worden teruggeplaatst. Louis Vermeij gaat hierover.
- Het wegprofiel aan het eind van de Alb.Thijmstraat: stoep-fietspad-stoep, grote weg. Van de extra stoep worden parkeerplaatsen gemaakt. Mensen parkeren er nu al op.
- Na veel klachten van bewoners wordt nu het plein voor de Wissel opnieuw bestraat.
- Met Oud en Nieuw was er veel zwerfvuil, dat vrij vlug door StioLaak is opgeruimd. Er is nu nog maar een beetje over.
- Verkeersplan A.Thijmstraat Hildebrandplein. Er is een verkeersonderzoek geweest naar verkeersremmende maatregelen. Er wordt nu geld gezocht binnen DSO om het plan te financieren.
- Bewoner. Bij Schimmelweg 431 zijn de stoepranden verzakt van de parkeerhavens.Bij de herbestrating van de Schimmelweg zal dit aan de orde komen. Mennie maakt compliment over het snoeiwerk van de natuurvriendelijke oevers.
- Bewoonster. Telkens als het bankje bij de Rudolf van Brammenstraat opgeknapt is wordt het weer vernield. Na drie meldingen wordt zij moedeloos. Advies: Blijf het melden vanwege de dossiervorming.

7. Inbreng Politie. De politie is er vanavond niet, maar vanmorgen bij CieSpoorwijk verzocht zij eventuele signalen uit de wijk i.v.m. de komende anti-moslimfilm van Wilders te melden.
BOS, De jongens praten er wel degelijk over. (Maar die zijn uit Laak Noord)

8. Inbreng MooiLaak. Op 3 maart gaat er een grootscheepse verbouwing van de Wissel plaatsvinden in de Ontmoetingsruimte en het atrium. Dit laatste is weliswaar architectonisch heel mooi, maar kan beter benut worden. Er komt een receptie en infobalie met I-Shop. De toegang zal laagdrempelig zijn. De bibliotheek wil apart blijven na slechte ervaringen met inbraken. Hun alarmsysteem is hierop afgesteld.

9. Inbreng corporaties.
Er komt een nieuwe buurtconciërge van VESTIA. Deze zal ook toezicht houden op de gedeelde achterpaden. Dit is een aanwinst voor de wijk. Wat doet de conciërge precies? Hij gaat uit van het principe Schoon, heel, veilig.:
- Zorgen dat er wordt gerepareerd
- Eenvoudige voorlichting geven
- Je kunt hem bellen op het algemene VESTIA nummer.
- Vestia zal aan Haagwonen vragen of zij voortaan aanwezig willen zijn vanuit de visie van Leefbaarheid. Het ‘Blauwe dorp” in Spoorwijk is van Haagwonen.
Zij reageren nooit op de gezonden uitnodigingen.
- Welke maatregelen kunnen er dit jaar verwacht worden bij de herstructurering van Oud-Spoorwijk ? Hierover komt er binnen een half jaar duidelijkheid. N.B. De kleine huisjes met spouwmuren zullen niet gesloopt worden. Veel mensen willen graag in zo’n klein huisje wonen.

10. Rondvraag. Er is niets voor de rondvraag.11. Vaststellen nieuwe vergaderdatum.

De volgende vergadering is op
Dinsdag 11 maart 2008. om 19.30 uur in de Promenade.

Bewoonsters Nieuw Spoorwijk kunnen dan niet aanwezig zijn maar zullen van te voren een lijstje met hun inbreng sturen.

12. Sluiting. De voorzitter sluit de vergadering.