zondag, november 25, 2007

Terugblik orientatiebijeenkomst Kunst in de Wijk 07.11.07

Hoewel kort dag na de vooraankondiging van 25 oktober, was de oriëntatiebijeenkomst op 7 november 2007 in de OASE zeer geslaagd. Het doel was om te kijken hoe er meer Cultuur en Kunst in de wijk is te organiseren als bewoners gezamenlijk hun ideeën en suggesties bij elkaar brengen.

De initiatiefgroep Kunst in de Wijk is nog steeds op zoek naar enthousiaste bewoners die hieraan willen meedoen.

Reageer naar kunst-in-de-wijk@verbindt.nl En u ontvangt een aanmeldingsformulier waarmee u zich kunt aanmelden en waarop u ook alvast wat ideeën en suggesties kunt invullen.

Uiteraard is het de bedoeling dat deze bijeenkomst op termijn een vervolg krijgt. Het doel is uiteindelijk de ideeën uit te werken en op te nemen in een projectenprogramma. In overleg met o.a. het stadsdeelkantoor, woningcorporaties, de gemeente en potentiele subsidieverstrekkers en andere ondersteunende organisaties. Vervolgens kan dan worden overgegaan tot het realiseren van meer Cultuur en Kunst in de Wijk.


Wij houden U op de hoogte.Verslag Terugblik Orientatiebijeenkomst Kunst in de Wijk

07 november 2007 17.00 uur OASE van Meursstraat 1 Den HaagOpening

Kennismakingsrondje,

De aanwezigen (B.O.S., SCOOP, OASE/STEK, bewoners etc) stellen zich voor.


Inleiding,
Er is al veel gebeurd op het gebied van Cultuur en Kunst de Haagse wijken als je o.a. rondkijkt in bijv. stadsdeel Laak en ook Stadsdeel Escamp, Transvaalkwartier, Schilderswijk en de Vinexlocatie Ypenburg.

Zo is er in Spoorwijk in de periode van de grote Sloop en Vernieuwing aandacht geweest voor Kunst om de wijk op te leuken. Helaas betreft het hier veelal tijdelijke Kunst. Na de oplevering van de laatste nieuwbouw is er niets meer terug te vinden van de kunst op de dichtgespijkerde ramen.

Ook is men in Spoorwijk al weer een tijdje bezig met het van de grond krijgen van een Kunstwerk www.spoorwijk.zijnwij.nl . Er is veel verborgen kunst in de wijk en er lopen zelfs vele kunstenaars rond. Dat zou best wel eens gezien mogen worden.

Ook kan Cultuur en Kunst in verband worden gebracht met de Leefbaarheid in de wijk. In dit verband is het noemen van de projectregeling “steentje bijdragen” van belang. Deze is gericht op het genereren en van subsidie voorzien van bewonersinitiatieven die de plannen en het beleid van de gemeente ondersteunen.

Door BOOG werd op 26.04.07 overigens in overleg met bewoners reeds e.e.a. geïnventariseerd tijdens een samenspraakbijeenkomst ‘inzet van de samenlevingsopbouw door BOOG in 2008’ in de Haagse Hogeschool. Hier bleek uit de reacties van de aanwezige bewoners en aanverwante organisaties dat er o.a. veel belangstelling bleek te zijn voor meer aandacht en activiteiten ihkv. Cultuur en Kunst in de Wijk. Voor BOOG zou dit mogelijk een nieuw aandachtsveld kunnen zijn.

Al deze initiatieven kunnen dus een bijdrage leveren aan het verbeteren van de fysieke leefomgeving en leefbaarheid in de wijk. En nog belangrijker is het versterken van de sociale cohesie. Bewoners weten precies wat de sterke en zwakke plekken in de wijk zijn en deze kennis kan de gemeente van groot nut zijn. Van belang is dan wel dat bewoners zelf het een en ander gaan aandragen. Ofwel de aanpak van Beneden naar Boven ipv andersom.


WijkCultuurmakelaar Paul Cornelissen,

Begin 2006 werd er in het nieuwe Haagse collegeakkoord een belangrijk hoofdstuk opgenomen mbt meer Cultuur en Kunst de Wijken in.


Wat willen we?

Den Haag is een dynamische, culturele stad. Bloeiend amateur-theater, nieuwe initiatieven op het gebied van underground en popmuziek en multiculturele kunstuitingen maken de stad levendig. Met het Gemeentemuseum, het Mauritshuis, het Nederlands Danstheater, het Residentie Orkest en het Nationale Toneel is Den Haag rijk aan culturele instituten van formaat, een internationale stad van vrede en recht waardig. Den Haag is ook de stad van festivals als de HaSchiBa, Winternachten, Crossing Border, Parkpop en CaDance. En het is een stad met veel cultureel talent op belangrijke opleidingsinstituten als het Koninklijk Conservatorium en de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunsten.

Wij willen dat de Haagse cultuur toegankelijk is voor iedere Hagenaar, waarbij wij het culturele talent van het Spui willen verbinden met het culturele talent in de wijken, en andersom. De samenwerking tussen onderwijs, cultuur en welzijn wordt versterkt, waarbij de bibliotheek ook wordt betrokken.

Wij willen kansen scheppen voor jonge talenten, culturele experimenten, een brede programmering en meer amateurkunst en jeugdtheater. Er is ruimte voor festivals en evenementen op pleinen en in parken in de wijken. Alles bij elkaar zorgt dat voor een breder cultureel klimaat.

Wat gaan we doen?

Verbinding stad en wijk

- Er komt een actieplan Wijkcultuur. In ieder stadsdeel worden programma’s ontwikkeld op het gebied van cultuur en komen er meer middelen beschikbaar voor een versterking van de programmering in bestaande accommodaties zoals scholen, buurthuizen en bibliotheek, in (tijdelijk) leegstaande gebouwen of in de buitenlucht.

- Bij de opdrachtformulering aan de externe commissie voor de opstelling van het Kunstenplan 2009-2012 zullen wij meer accent leggen op wijkcultuur. Hiervoor hebben wij extra geld vrijgemaakt.

- Voor jongeren komt er meer ruimte voor ‘urban-cultuur’.

- Er wordt een Popplan opgesteld dat zich richt op het behoud van popinitiatieven voor de stad.

Samen met instellingen als het Koorenhuis, Musicon, Bazart en het Haags Pop Centrum wordt de actieve kunstbeoefening onder jongeren gestimuleerd.

Verschillende discussiebijeenkomsten met als thema Met een Open Blik hebben uiteindelijk geleid tot het actieplan Wijkcultuur De VonK Die Overslaat.

Zo zal alhier in stadsdeel Laak theater Pierrot een meer prominente rol gaan spelen op het gebied van Cultuur en Kunst.

Van groot belang is vervolgens te weten wat er zoal leeft aan activiteiten en ideeën en bij welke organisaties men kan aankloppen voor ondersteuning. Gedacht worden aan een hechtere samenwerking met bijvoorbeeld St. STROOM, Koorenhuis, Culturalis etc. En ook de KABK voor het benutten van studenten die bij projecten stage kunnen lopen o.i.d.

Kortom er is vraag en er is aanbod. Op deze en andere vragen zal Paul op kort termijn een antwoord kunnen geven. Dit daar hij per 1 oktober 2007 als makelaar Wijkcultuur is aangesteld in Den Haag. Alvast werd door hem aangekondigd de speciale stadsdeelbijeenkomst voor de bewoners in Laak in Theater Pierrot ergens in februari 2008. www.wijkcultuur.nl\

Wijkkunstenaar Saske van der Eerden,

Zij liet middels een laptop en Beamer met haar projecten in o.a. Enschede zien hoe je met bewoners kunt werken aan mooie toegepaste kunst in de openbare ruimte.

Saske van der Eerden maakt ruimtelijk werk, voornamelijk in polyester. Haar werk gaat over het symboliseren van het menselijk lichaam.
Met een mix van nuchter denken en fantasie krijgen lichaamsonderdelen een andere functie of worden ze getransformeerd naar gebruiksvoorwerpen. Door haar ingetogen humor worden de beelden lichtvoetig van uitstraling.
Het brengt je terug bij onze persoonlijke, dagelijkse werkelijkheid. Ze wil troosten, geruststellen, een andere manier van denken aandragen. Zonder belerend te zijn, wil ze onze eigen lichamelijkheid confronteren, de nadruk verleggen.
http://www.saskevandereerden.nl/weblog http://www.saskevandereerden.nl/>

Samenspraak ideeën en Suggesties.
Om eieren uit te kunnen broeden moeten ze eerst worden gelegd. Onder het genot van een gigantische pizza begon men alvast aan het bedenken van kunstzinnige ideeën

In de vooraankondiging stond o.a.;
- De voortgang van het kunstwerk op het Alb. Thijmplein.
- Daarnaast is zeer binnenkort de bewonersorganisatie B.O.S. 25 jaar jong. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een jubileumkunstwerk ter ere van Piet en Joop ivm 25 jaar B.O.S. etc.
- Overigens zal het Infopunt Nieuw Spoorwijk bij station Moerwijk, na de afronding van de Sloop/Vernieuwing fase 3, zijn functie kwijtraken. Dit zou dan mogelijk een soort van Cultuur/Kunstplek kunnen worden voor de wijk. (Pannenkoeken huis verdwijnt vanwege aangekondigde bouwlocatie aldaar !?!?)

En zo kwamen er inmiddels meer kunstzaken op tafel om bespreekbaar te maken:

- Meer aandacht voor Kunstenaars in de wijk etc.

- Kunst in de Wijk wandelingen om in de wijk de punjes op de i te zetten (oppimpen),

- Schilderclubs,

- Pottenbeschildering,

- Huiskamerkunst,

- Wijkateliers,

- Wijkkunst exposities,

- Mobiele Wijkmuseum,

- WijkKunstmarkt,

- Urban Art o.a. Graffiti voor de jongeren,

- Kunstobjecten bij kinderspeelplaatsen en oversteekplaatsen nabij school,

- Wijkgeschiedenis verzamelen tbv de Haagse Schatkist,

- Wijkfoto-exposities,


Muziek.

- Muziek in de wijk bijv. in De Keet,

- Trommelaars,

- Muzieksessies op wijklocaties via inloopmiddagen o.a. flamenco met zigeuners etc

- Huiskamerconcerten,

- etc.

- etc.

Dans in de Wijk.
-

Theater in de Wijk,
-

Ook werd dus de suggestie gedaan om een Kunst in de Wijkwandeling te organiseren om ideeën op te doen om in de wijk en daar waar de nieuwe huizen staan de puntjes op de I te zetten. Er zijn nog wat kale plekken die opgepimpt kunnen worden.

Deze oriëntatiebijeenkomst zal zeker nog een vervolg krijgen. De bedoeling is namelijk dat de verzameling van ideeën en suggesties omgezet worden in een soort van projectenplan.

Een ieder die zich wil aanmelden voor de Initiatiefgroep Kunst in de Wijk kan zich uiteraard nog steeds aanmelden. Reageer: kunst-in-de-wijk@verbindt.nl

Einde