maandag, november 19, 2007

Leefbaarheidsoverleg 15 november 2007, Verslag (concept)

Verslag van de Vergadering van het Leefbaarheidoverleg Spoorwijk op Donderdag 15 november in de Promenade, Erasmusweg 2, Den Haag


1. Opening.
Voorzitter opent de vergadering. Politie heeft verzocht agendapunt 7 naar voren te plaatsen en krijgt het woord.

2. Inbreng Politie.- De twee verwaarloosde auto’s aan de Schimmelweg zijn weg.
- Wat betreft de vrachtauto in de Dr. Schaepmanstraat. Dit moet uitgezocht worden. Het is een kwestie van afmetingen. Als alleen de cabine er staat, mag er mogelijk wèl geparkeerd worden. Wat betreft het ’s nachts wegrijden: dat is niet verboden.
- Er zijn op dit moment problemen met de Compaan, Hildebrandstraat no. 94. Een groepje jongeren veroorzaakt overlast. De politie heeft al een aantal namen, maar verzoekt de vergadering te bellen als men overlast bij dit adres waarneemt.

Vragen bewoners:
Bewoner: Hij treft in de Hasebroekstraat zware remsporen aan en vermoedt dat hier ’s nachts veel te hard word gereden. Hij heeft dit niet zelf waargenomen.
- Aan de Schimmelweg no. 84 worden de ramen ingegooid door – onbekende - kinderen. De bewoner is een ‘zorgmijder’ Er is al contact met Parnassia en de GGD.
- Bewoonster Beetsstraat: Hoewel er niet meer zoveel overlast is als drie jaar geleden, beginnen sommige bewoners van de Rudolf van Brammenstraat toch weer van zich te laten horen middels allerlei vervelend kattenkwaad. Dit verontrust haar, mede in verband met de komende feestdagen. Er zijn nu al harde knallen te horen en er wordt zwaar vuurwerk naar beneden gegooid vanaf de 3e etage, tussen Beetsstraat 78 en 104.
- Bewoner Beetsstraat. Hij vraagt zich af wat er in de woning Beetsstraat no. 50 aan de hand is. De woning geeft al jaren een verwaarloosde indruk. De politie en Vestia zullen informatie hierover inwinnen.
Bewoner. Dank voor de anti/parkeer zwerfkeien geplaatst tegenover café De Marathon, maar er zijn er niet genoeg, want nu parkeren de bezoekers van het café er gewoon tussen. DSB, zegt dat het de bedoeling is dat er nog meer zwerfkeien komen, maar dat ze nog in bestelling zijn. Bewoner heeft een goed contact met de cafébezitter, die instemt met de nieuwe parkeermaatregelen. Hij mist nog wel een bord met 50 km.maximumsnelheid erop. Wijkagent geeft aan, dat het bord dat aankondigt dat men de gemeente Den Haag binnenrijdt, vanzelfsprekend aangeeft, dat 50 km de maximumsnelheid is. Men probeert bij DSB teveel en overbodige borden te vermijden.
De zwerfkeien geven ook goed de oversteekplaats over de A. Thijmstraat aan, die nu veel veiliger is.
Bewoner: De verkeersdrempel voor no. 431 Schimmelweg, is nu aan een kant gerepareerd. De andere kant is nog steeds erg steil, zodat – als de auto’s er te hard overheen rijden – er een enorme klap in het huis is te horen.
Dit is wel precies de bedoeling van een verkeersdrempel. Als je één keer te hard over een verkeersdrempel rijdt, dat let je de volgende keer wel op. Hij werkt dus goed en remt het autoverkeer af. Het is wel pech, dat je dat zo luid hoort in huis.
Bewoner. ervaart het ook als overlast, dat er ’s avonds laat dikwijls verkeerslawaai is als de mensen van sporthal ’t Zandje naar huis gaan.
Bewoners Beetsstraat (Nieuw). Voor zijn huis is zijn auto in de brand gestoken. Hij heeft aangifte gedaan en er niets meer van gehoord. Wijkagent: Mogelijk zijn er geen onderzoeksgronden. D.w.z. Als niemand iets gezien of gehoord heeft zijn er geen aanknopingspunten voor onderzoek. Bewoner: ofschoon het beter is dan 3 jaar geleden worden er regelmatig brandjes gesticht, bijv. containers in brand gestoken door sommige bewoners van de Rudolf van Brammenstraat. Hij overweegt om deze reden te gaan verhuizen.
Wijkagent: verzoekt de vergadering met klem om alle incidenten, ook de kleinste, bij de politie te melden. Hij meldt ook, dat er voor de feestdagen extra personeel ingezet wordt in de buurt van de Rudolf van Brammenstraat en dat de politie de kwestie heel serieus neemt.
Bewoonster Beetsstraat. Komen we er ooit vanaf? Ze begint daar een beetje aan te wanhopen.
Wijkagent: Het is moeilijk te zeggen. Het zijn golfbewegingen. De ouders van de straatjeugd van nu, hebben, toen ze nog jong waren, hetzelfde kattekwaad uitgehaald. De jeugd groeit op en sticht een gezin en dan is er aanwas van nieuwe jeugd. Hier is moeilijk op te anticiperen.
VESTIA: Er kan geen plaatsingsbeleid meer gevoerd worden. De gezinnen hadden recht op terugkeer in Spoorwijk. Er is niet meteen een oplossing voor.
Bewoonster. Wat is het bestemmingsplan voor het pand (no.?) op de hoek van de Alb. Thijmstraat en de Beetsstraat. Het is een bedrijfspand. VESTIA, zal informatie inwinnen.
Penningmeester BOS. Zijn de plannen al uitgewerkt voor de ambulancepost hoek Hildebrandstraat Goeverneurlaan? En is er rekening gehouden met de verkeerssituatie aldaar?
Dit is nog niet het geval, maar er wordt aan gewerkt. Dit is eigenlijk het gebied van Wijkberaad Laakhavens, maar het grenst aan Spoorwijk. Voorzitter: zegt toe, dat als men aan de plannen toe is, dat dan zowel Wijkberaad Laakhavens, Bewonersorganisatie Spoorwijk als Wijkberaad Moerwijk bij de plannen betrokken zullen worden.
Wijkagent: Er is een actie fietsverlichting gepland tussen 06.45-07.45 uur in Spoorwijk. Er is geen actie gepland voor overtreding: rijden in de verkeerde rijrichting.

3. Verslag en Actielijst.
Dit punt stond niet op de agenda.
Blz. 2. onder actiepunt 22. Kunst in de Wijk. “Budget 400.000” moet zijn: “begroting 400.000”.
Blz. 2. Actiepunt 30. Bewoner Schimmelweg: maakt Mooi Laak compliment over de aanpak van de geluidsoverlast bij de Keet. Het scheelt ook al heel veel, dat het nu maar een keer in de week is ipv twee keer. De deuren en ramen zullen geïsoleerd worden. Het dak kan niet worden geïsoleerd volgens MooiLaak. Als er toch nog geluidsoverlast zou zijn, suggereert bewoner Schimmelweg, dan kan het plafond van binnenuit misschien geïsoleerd worden.
Het gebiedje rond de Keet wordt binnenkort heringericht.
Blz. 3. DSO stipt aan, dat zijn naam niet correct is gespeld, waarvan akte.
De zin over de interne fietsenstalling is niet duidelijk. DSB bedoelde het volgende:
Mensen zonder achterom, achtertuin, schuurtje enz. hebben voorrang bij een fietsenstalling. Andere bewoners kunnen hun fiets gemakkelijker kwijt.
Het verslag wordt vastgesteld.

4. Inbreng bewoners.
Jan Hunck. De brief over de initiatiefgroep “Kunst in de wijk” is uitgedeeld met het verzoek deze na afloop van de vergadering te lezen en te reageren en deel te nemen aan de werkgroep.
Schimmelweg 493.
- Actiepunt 10 kan van de lijst afgevoerd.
- De lichtmasten staan nu in de kruin van de bomen. Zij kan het contactcentrum bellen tel. 3533000 of mailen contactcentrum@DSB.denhaag.nl
- Spoorwijk krijgt na de renovatie Berlage lichtmasten.
- De staat van de parkeervakken van no. 431 tot het bruggetje, no. 441 is slecht. De trottoirbanden en bestrating zijn nodig aan herlegging toe.
DSB: zegt toe dat een collega langs zal komen voor het groen en de bestrating.
- Bewoner Schimmelweg meldt overlast van de Thaise Massagesalon op Schimmelweg 413. De massagesalon is legaal. Als er overlast is, dan is het zaak om een brief te schrijven en handtekeningen van omwonenden te verzamelen.
Bewoner:
- Eenrichtingverkeer Spoorwijk. De verkeersborden in Spoorwijk zijn dikwijls onlogisch geplaatst. DSB: Begin volgend jaar wordt het nieuwe verkeersplan voor Spoorwijk getoetst. Ook op dit soort zaken. Dit plan wordt dan gepubliceerd en komt drie weken ter inzage te liggen op het Stadsdeelkantoor. Dit wordt aangekondigd in de Posthoorn.
- De afspraak was, dat er geen bouwverkeer door de Busken Huetstraat zou rijden, maar door de Hasebroekstraat. Toch glipt er wel eens een chauffeur met bouwtruck langs. Verzoeke dit onmiddellijk te melden aan de politie met naam van de firma en kenteken.
- Er is een gerucht, dat in Spoorwijk betaald parkeren ingevoerd gaat worden. Dit gerucht is onjuist. Wel is er sprake van overleg over ‘Belanghebbend parkeren” in Laak. Op dit moment wordt geëxperimenteerd met ‘belanghebbend parkeren’ in Rustenburg/Oosthoek. Belanghebbenden parkeren houdt in, dat er per bewoner tot twee ontheffingen per jaar beschikbaar zijn. De vergunning kost een bepaald bedrag. Op deze manier is een bewoner altijd van een parkeerplaats verzekerd, maar je kunt dus niet meer 5 auto’s in je straat parkeren.
Bewoner :
- De nieuwe speeltuin aan de Busken Huetstraat ziet er fantastisch uit. Veel dank voor de plaatsing. Bij de opening waren er 150 kinderen, en er wordt heel veel gebruik van gemaakt. Wat meer licht ’s avonds zou geen kwaad kunnen. Bewoner kan het contactcentrum bellen. Het bordje met het woord SPEELTUIN en het nummer van het contactcentrum erop is in bestelling. Bewoner schrijft hierover een stukje in de Spoorwijzer. De mensen zijn zeer, zeer tevreden.
- Er komen nieuwe bomen in de Beetsstraat als de hele wijk klaar is.
- Wat gebeurt er met de bomen in de Busken Huetstraat?
Penningmeester BOS. Het straatnaambordjes bestand lijkt in verval te zijn.. Ze mist o.a. bordjes in de Max Havelaarstraat en de Multatulistraat.
DSB: Ze zijn in het verleden veel als souvenir meegenomen. Ook de nieuwe, die daar telkens weer werden neergehangen. Inmiddels is er een nieuwe wet, waardoor de straatnaambordjes van model zullen veranderen. De bedoeling is na de wetswijziging alle straatnaambordjes tegelijk te vernieuwen. Dat is een enorm project, dat Den Haag in fases zal aangaan. Waarschijnlijk in het voorjaar 2008 gaat de gemeente ermee beginnen.

5. Fietsenstalling
Bewoner Schimmelweg, zijn persoonlijk initiatief voor een buurtfietsenstalling is even op een laag pitje gezet, omdat inmiddels De Vruchtenbuurt, met een heel leuk initiatief is gekomen, waarop de gemeente positief heeft gereageerd en heeft toegezegd dat, als het succesvol is andere wijken ook in aanmerking kunnen komen. Hij wil dit nu even 4 maanden afwachten en komt dan op de kwestie terug.

6. Herverkoop nieuwe huizen in Spoorwijk.
(Zie ook vorig verslag) Jan Hunck heeft mensen, die hun huis te koop aanboden aangesproken. Heel dikwijls willen ze verhuizen vanwege de overlast uit de Rudolf van Brammenstraat. Bewoner Nieuw Spoorwijk, die bij de vergadering aanwezig is, bevestigt, dat ook hij om die reden overweegt zijn huis te verkopen.
Er is een breed overleg nodig om dit probleem te inventariseren. Zijn er ook nog andere redenen om te verhuizen zoals: met winst verkopen? Of is het normaal verloop? Toch lijkt dit een belangrijk signaal te zijn. De Bewonersorganisatie zal volgende week overleggen hierover op korte termijn een publieke avond te beleggen. Als BOS hierop niet kan inspelen dan kan de voorzitter Leefbaarheidoverleg ook een dergelijke avond organiseren.

7. Inbreng MooiLaak.
Mooi Laak is vanavond niet aanwezig, maar heeft wel enquêteformulieren laten uitdelen met het verzoek deze in te vullen en bij de Wissel in te leveren. Met veel dank voor de te nemen moeite.

8. Inbreng corporaties.
Bewoner meldt, dat er vier hennepkwekerijen zijn opgerold. Er was veel overlast van brand en waterschade. De eigenaars/huurders krijgen geen tweede kans.

9. Inbreng Gemeente.
Zie voor inbreng gemeente ook hierboven.
Verder worden er nieuwe visitekaartjes gedrukt voor het Contactcentrum. Volgende keer neemt DSB ze mee. Hij merkt op, dat voor kleine vragen, zoals die vanavond aan de orde zijn gekomen eigenlijk altijd het Contactcentrum gebeld kan worden. Dat werkt in principe goed. In 3 tot 5 dagen wordt er meestal actie ondernomen. Hij vindt het prima om bij overleggen en Wijkschouwen te zijn, maar heeft het dan liever over grote zaken.. Hij vindt het ook lastig, dat de zaken van de Wijkschouw en het Leefbaarheidoverleg door elkaar lopen. Dit geeft verwarring. Het is beter, dat alle punten op één lijst komen

10. Rondvraag.
Bewoner wil de volgende keer heel graag meelopen met de Wijkschouw. Doordat het zo kort dag was heeft hij er nu al twee gemist. Hij vraagt om hem zo spoedig mogelijk te melden als de datum bekend is. Wijkagent wil ook graag meelopen. Maandagmorgen is echter voor veel werkende mensen niet haalbaar. Het is ’s avonds op dit moment echter te vroeg donker om alles goed te kunnen zien.
Maar je kunt in het donker goed een “Enge plekken” wandeling houden. Houdt één maal per jaar in de winter een ‘Onveilige plekken” wandeling. Het liefst voor de volgende Leefbaarheidvergadering.
Bewoner Schimmelweg heeft de behandeling van de actielijst gemist. Deze zou toch op de agenda moeten komen. Voorzitter en MOOI notulist gaan de actielijst bekijken.
Bewoner. De waterleiding blijft maar onaangekondigd afgesloten worden. Wanneer is het nu de laatste keer?
Bewoner. Er gebeuren telkens onverwachte dingen en ongelukjes. Hij weet niet wanneer het de laatste keer zal zijn, maar hoopt, dat de ellende spoedig voorbij zal zijn.
Bewoner Nieuw Spoorwijk. De achterpaden afgelopen om de verlichting te controleren. Er zijn afspraken gemaakt, die op dit moment nog niet bekend zijn.
Bewoonster Nieuw Spoorwijk: er blijven plassen op de daken liggen. Vraag is: is de afvoer verstopt of is het een constructiefout? Verstopte afvoer is verantwoordelijkheid van de bewoner. Constructiefouten horen tot het domein van de bouwbeheer.

- Eind november is er bij de Spoorzoeker een overleg over een mogelijke oplossing voor een oversteekplek bij de Spoorzoeker.
- Op de hoek Oltmansstraat/Schaapherderstraat worden auto’s op de stoep geparkeerd. Hoe sneller er ‘belanghebbenden parkeren’ wordt ingevoerd hoe beter.

De volgende vergadering van het Leefbaarheidoverleg is op:

Dinsdag 15 januari om 19.30 uur in de Promenade, Erasmusweg 2 Den Haag.


11. Sluiting. De Voorzitter sluit de vergadering.