dinsdag, december 07, 2004

Verslag van publieke vergadering 23 november

VERSLAG van de publieke vergadering van de Bewonersorganisatie Spoorwijk op dinsdag 23 november 2004 in de Wissel.

1. Opening en Introductie.
Matthijs opent de vergadering.

Punt 2. Voorstelrondje van de Bewonersorganisatie.
De bestuursleden stellen zich voor.

Punt 3. Mededelingen.
- Nog niet alle welkomstpakketten zijn bezorgd, ook omdat overdag de mensen soms niet
thuis zijn. Voor 6 december a.s. zijn alle welkomstpakketten rondgedeeld.
- De Bewonersorganisatie heeft een internetkrant met alle nieuwtjes uit Spoorwijk op:
www.bewonersorganisatie.blogspot.com Ook dit verslag zal er t.z.t. op verschijnen.
- Voor alle vragen en mededelingen kunt U de Bewonersorganisatie ook mailen op
BOS@spoorwijk.org. De website met achtergrond informatie vindt U op
www.nieuwspoorwijk.nl. De website van Vestia kunt U vinden op
www.nieuw-spoorwijk.nl.
- Cineac Laak. Wijktelevisie. Er wordt in de wijk gefilmd. Het gaat niet over nieuws, maar
over de dagelijkse dingen in de wijk. De uitzendingen zijn op TV Den Haag, 2x per week
op woensdag en zaterdag om 13.00 en 19.00 uur. A.s Zaterdag 27 november wordt er
gefilmd bij het uitdelen van de welkomstpakketten in Nieuw-Spoorwijk
- De Bewonersorganisatie organiseert op dinsdag 1 februari a.s. verkiezingen voor nieuwe
bestuursleden, waaruit een nieuwe voorzitter voor de Bewonersorganisatie gekozen zal
worden. Alle aanwezigen worden van harte uitgenodigd niet alleen hun stem uit te brengen,
maar ook zichzelf op te geven als bestuurslid.
- De Bewonersorganisatie organiseert op maandag 3 januari haar jaarlijkse
Nieuwjaarsreceptie, waarop ook alle bewoners van Spoorwijk welkom zijn. U heeft hier
een mogelijkheid om wethouders van Den Haag en andere belangrijke ambtenaren aan te
spreken die ook altijd op de receptie aanwezig zijn. Van 17.00 tot 19.00 uur in de Wissel.
- In Spoorwijk is ook een Multiculturele Werkgroep werkzaam. Om hier meer informatie over
in te winnen kunt U bellen met het secretariaat van Bewonersorganisatie 3960000 of met de
Oase, van Meursstraat 1, 3961224.

Punt 4 Vragen aan de politie. Matthijs nodigt de aanwezigen uit om als er vragen zijn aan de politie, die dan nu te stellen aan de twee aanwezige wijkagenten.
Vraag A. Als bewoners de politie bellen vanwege overlast van jongeren of andere redenen (soms wel 10 of 20 maal), dan reageert de politie laat of niet. Een spoedig overleg vastleggen met de politie Laak om alle bezwaren te bespreken.
Actiepunt. Overleg bewoners en politie afspreken.

Vraag B. Er lijkt een kloof te groeien tussen de bewoners van de huur- en van de koopwoningen. Er zijn "huurkinderen" weggestuurd van de plekken tussen de koopwoningen waar zij aan het spelen waren. Algemene verontwaardiging in de vergadering. Er wordt door velen benadrukt, dat er geen verschil mag zijn en dat men zijn kinderen daarover zal onderhouden.
Actiepunt: Er moet overleg komen tussen huurders en kopers.
Peter Brand, leefbaarheidscoordinator
De wijk moet: Schoon,heel, veilig en gezellig zijn. Als je met gezellig begint, dan komt de rest vanzelf. Er mag geen onderscheid worden gemaakt tussen huurders en kopers. De kinderen moeten kunnen spelen waar ze willen.
Hij heeft twee voorstellen.
1. De hele nieuwbouw persoonlijk benaderen. Dat kost veel tijd, dus geld. Er wordt contact opgenomen met Ceres.
2. Tussen nu en half december bij elkaar komen om te overleggen. Sommige bewoners vragen of er een speeltuin of voetbalveld kan komen. Veel bewoners geven aan, dat de kinderen het heerlijk vinden om in de hofjes buiten te spelen. Het lijkt dus over een klein gedeelte te gaan, dat de boel bederft voor de anderen.
Actiepunt: Stap op die mensen af en maak een praatje. Men kan Peter Brand ook bellen. Het telefoonnummer is bekend. 070-3966788.

Vraag C. Vuilstorten.
(Opmerking Frank Cramer: De vraag kan beter gesteld worden aan de Inspecteurs Openbare Ruimte ipv aan de politie.)
Er was door de Woningbouwverenigingen een aantal bovengrondse vuilcontainers beloofd om het verhuisvuil in te doen. Die zijn er niet gekomen met als gevolg, dat ieder hun verhuisvuil naar de ondergrondse standaardcontainers bracht. De gewone vuilniszakken konden er dus niet in, zijn er naast gezet en de mensen hebben vervolgens procesverbaal gekregen en moeten meer dan €100,- vervuilingsbelasting betalen. De ondergrondse container is soms niet geleegd, omdat de vuilophaler er niet bij kon.
Peter Brand: "Elke dag is het verhuisvuil opgehaald." Als je vuilniszak er niet in kan, dan moet je hem terug in huis halen. Een sleutel van de containers is aanwezig op Beetsstraat 16.
Er klinkt protest: Moet een zak drie weken in huis blijven staan, zodat de maden eruitkruipen? Er is door bewoners dikwijls gebeld met het gemeentelijk contactcentrum 3533000 zonder gunstig resultaat.
Ook nu de situatie meer genormaliseerd is, kunnen de bewoners hun gewone huisvuilzakken niet kwijt omdat of de containers weer vol zijn, of de openingen te klein zijn, zodat de kokers verstopt raken. Daar moet naar gekeken worden.
Ook voor de mensen, die plichtsgetrouw hun organisch huisvuil scheiden van het anorganische is het weinig bemoedigend om te zien, dat toch alles bij elkaar in een vuilniswagen gegooid wordt.
Veel mensen hebben boetes gekregen voor verkeerd aangeboden huisvuil, terwijl zij daar zelf niets aan konden doen. Het is lastig eerst de boete(belasting) te moeten betalen en dan heel het moeizame traject van het indienen van bezwaarschriften in te gaan.
In het geval, dat de containers inderdaad te klein zijn om huisvuil van een week te bevatten moet het huisvuil meerdere keren worden opgehaald: Actiepunt: De Bewonersorganisatie zal dit aankaarten in de Regiegroep van volgende week: Of het vuil wordt meer dan een keer in de week opgehaald. Of er moeten grotere containers komen.


Vraag D. Buurtwacht, nachtpreventie.
Is het een goed idee om door de bewoners een buurtwacht of nachtpreventieteam op te richten? Ook het Laakse idee om straatvertegenwoordigers in te stellen is een optie.
Peter Brand, leefbaarheidscoordinator: We zijn volop met dit soort plannen bezig.

Vraag E. Politie komt niet voor auto-inbraken. Die op Internet of het politiebureau aangegeven worden, maar op het bureau moet je soms anderhalf uur op je beurt wachten.

Vraag F. Gevaarlijk verkeerspunt Alberdingk Thijmplein bij apotheek.
Er worden drempels en stoplichten gewenst.
Er is al veel aandacht geweest voor dit verkeerspunt. Er zullen vrijwel zeker geen stoplichten komen.

Vraag G. Hondepoep.
Een belangrijk en voortdurend probleem. Een oplossing zou zijn:
1. Een hondepoep-ophaalwagen.
2. Zelf het uitwerpsel wegwerpen op een daarvoor bestemde plaats.
3. Een WC training voor honden ontwerpen.

Punt 5. Sloop en Nieuwbouw.
Vraag A. De verwarming is te warm. (Rudolf van Brammenstraat)
En zijn er misschien verkeerde materialen gebruikt. Bewoner heeft last van ademhalingsklachten. Er kan alleen maar geventileerd worden door de voor en de achterdeur tegen elkaar open te zetten. De ventilator maakt zo'n lawaai, dat je er niet van kunt slapen. Veel toehoorders zijn het hier mee eens

Vraag B. De elektriciteitsrekeningen zijn schrikbarend hoog. In het contract staat, dat er weinig verschil zou zijn met de oude gas- en electriciteitsprijzen, maar dat is niet waar gebleken. Er is juridisch advies nodig.Ceres kan worden aangesproken en Eneco, dhr. Okkeloen.

Vraag C. Is er moeite met de warmte pomp? Alle armen gaan omhoog.
Aktiepunt. Er moet samenkomst met Eneco en de leverancier Mampaay komen.
De problemen met de warmtepomp (en ook veel andere) zijn aanloopproblemen. Maar als
mensen naar TV-West lopen om het in de publiciteit te brengen is het al te laat.
Sommige mensen betalen huur en het speciale warmtepompbedrag, anderen alleen het
laatste. Hoe komt dat?
(Opmerking: In juli was er een vergadering belegd met Eneco, dhr. Okkeloen, waar alle
problemen zijn geïnventariseerd. Er is geen verslag gestuurd. Dhr. Okkeloen heeft brieven
gestuurd over de warmtepomp en beloofd er voor 1 december iets aan te gaan doen)

Vraag D. Er is groene uitslag op sommige gevels geconstateerd. De architect is komen kijken en men is al bezig de uitslag van de gevels te verwijderen.

Vraag E. Papier en flessenbak. De enige bakken staan bij C1000 en het Ledeganckplein (deze bakken zijn meestal te vol en worden niet dikwijls genoeg geleegd)

Vraag F. Blauw straatnaambordje bij Alb.Thijmplein. De taxi's,bezoekers en leveranciers zijn altijd de weg kwijt omdat de naam niet voldoende is aangegeven.
Actiepunt opnemen met de regiegroep straatnaambordje Alb. Thijmplein.

Vraag G. In de ondergrondse parkeergarage wordt er veel ingebroken en vernield. Het rolluiksysteem werkt niet, terwijl er wel veel voor betaald wordt. Contact met Ceres.

Vraag H. Ontbreken van dakgoten maakt, dat de regen op de plastic vensterbanken klettert en erg veel lawaai maakt.

Vraag I. Er komt lucht binnen door het rooster, zodat de gordijnen bol waaien.

Punt 5 . Groen in de wijk, openbare ruimte.
Vraag A. De bewoners worden niet op de hoogte gesteld.
Antwoord: Het bestemmingsplan ligt al vast en de besluitvorming is eerder geweest.

Vraag B. Verschil huur en koop. Bij de koopwoningen staan er leuke plantjes, terwijl bij de huurwoningen onkruid groeit.

Vraag C. Hildebrandstraat. Op de weg die tussen de tramrails en de hoogbouw loopt wordt veel te hard gereden ofschoon het een woonerf is.
Antwoord: Het is geen woonerf, maar wel een 30km zone. Er kan een 30km bord komen.
Hildebrandplein. Het plein wordt in de eerstvolgende 5 jaar heringericht.

Vraag D. Hekken Beetsstraat. Ze zijn langs de huizen geplaatst, zodat de bewoners - als ze willen verhuizen er niet in en uit kunnen, maar eerst er helemaal omheen moeten lopen.
Antwoord: Hier is al overleg over geweest.De hekken staan er op verzoek van de bewoners. Op het moment, dat er hulp nodig is kan er gebeld worden en dan komt er een oplossing.
Vraag. Er is ongemak o.a. omdat het er zo lelijk uitziet. Er wordt huurvermindering gevraagd. Antwoord: Dit dient opgenomen te worden met de bewonersraad.

Vraag E. "Belgische stoepen" ipv tuintjes.
In de contracten staat, dat bij de -hofjes - woningen een voor en een achtertuin hoort. De voortuinen zijn zonder toestemming van de bewoners veranderd in Belgische Stoepen.(een stoep met twee verhogingen) en men mag het niet veranderen. Men betaalt echter wel erfpacht voor de grond.
Antwoord: Als in de koopovereenkomst staat, dat er voor en achtertuinen zijn kan men er Ceres juridisch op aanspreken.
Actiepunt: Belgische stoepen meenemen in de regiegroep.

Vraag F. Veegbeurten in de hofjes.
Een bewoner heeft in zes maanden geen veegwagen/schoonmaakploeg in zijn hofje gezien. Hij heeft zelf herhaaldelijk de bezem ter hand genomen, maar vindt, dat dit eigenlijk niet kan.
Actiepunt: Vraag aan StioLaak de hofjes beter schoon te makenVraag G. Meer speeltoestellen.
De gemeente wil alleen maar een speeltuin inrichten als er beheer mogelijk is. Anders wordt er teveel vernield. Er komt een speeltuin bij de Framboos in de Beetsstraat.
Er komt een groenstrook langs de lijn(?)en een wandelpad. Hier en daar zullen wel speeltoestellen komen.

Vraag H. Certificaat Veilig wonen met keurmerk politie. Dit moet afgegeven worden door Vestia. In april 2004 is dit al vastgesteld en er wordt door bewoner vanaf mei op gewacht. Ook na diverse keren bellen is er nog geen certificaat gearriveerd.

De Bewonersorganisatie kan twee soorten van hulp aanbieden:
1. Contacten met Vestia gebruiken.
2. Contact avonden beleggen met de bewoners.
Twee contactavonden voor de bewoners en de organisaties:
7 december en 14 december. Beide in de Wissel.
Alle aanwezigen zullen een folder in de brievenbus krijgen.

Actiepunten uit het verslag.
1. Actiepunt. Overleg bewoners en politie afspreken.
2. Actiepunt: Er moet overleg komen tussen huurders en kopers.
3. Actiepunt: Stap op de mensen af en maak een praatje. Men kan Peter Brand ook bellen. Het telefoonnummer is bekend. 070-3966788.
4.Actiepunt: De Bewonersorganisatie zal dit aankaarten in de Regiegroep van volgende week: Of het vuil wordt meer dan een keer in de week opgehaald. Of er moeten grotere containers komen.
5. Actiepunt: Vraag aan StioLaak de hofjes beter schoon te maken.
6. Actiepunt. Warmtepomp. Er moet samenkomst met Eneco en de leverancier Mampaay komen.
7. Actiepunt: Belgische stoepen meenemen in de regiegroep.
8. Actiepunt: Afgesproken 7 en 14 december opnieuw overleg.
9. Actiepunt: Idee, kopersvereniging oprichten.
10. Actiepunt opnemen met de regiegroep straatnaambordje Alb. Thijmplein